For medlemmer

Her kan du lese ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene vi får. Har du et annet spørsmål? Send det til oss på e-post [email protected]

Hvorfor vil Høyre ha karakterer i barneskolen?

Høyre vil gi tallkarakterer i norsk og matematikk til elever i 5. klasse, og engelsk i 6. eller 7. klasse. – Dette vil bidra til en enklere overgang til ungdomsskolen, der det blir gitt karakterer i alle fag.

Karakterene vil selvfølgelig inngå i et sett av ulike tilbakemeldinger til både elever og foresatte. Høyre ønsker en myk og forsiktig innføring av karakterer, i motsetning til dagens «karaktersjokk» i alle fag fra første år på ungdomsskolen.

Hvordan vil Høyre fjerne helsekøene?

I dag står rundt 300 000 i helsekø.

Høyre vil bruke privat kapasitet og effektivisere sykehusene for å få bort helsekøene. Pasienter som har krav på behandling skal få dette for det offentliges regning, enten behandlingen skjer ved offentlige, private eller utenlandske sykehus.

Hvorfor vil Høyre fjerne formuesskatten?

Høyre vil trappe ned formuesskatten fra 1,1 til 0,5 prosent og på sikt fjerne formuesskatten.

Formuesskatten på næringsvirksomhet straffer norske eiere fremfor utenlandske. Høyre vil fjerne formuesskatten fordi det skal bli mer lønnsomt å skape arbeidsplasser.

Formuesskatt er en særnorsk skatt på norske arbeidsplasser eid av nordmenn. Under den rødgrønne regjeringen er formuesskatten som rammer arbeidsplassene doblet. Det svekker norske bedrifters konkurransekraft overfor utenlandske bedrifter og bedrifter i Norge som er eid av utlendinger eller av staten. Høyre mener det er feil å straffe sparing og investering i verdiskaping.

Hva betyr det å være medlem i Høyre? Må jeg være aktiv?

Et medlemskap i Høyre blir som du ønsker selv vil at det skal være. Om du kun ønsker å støtte partiet uten å måtte delta på kurs og andre arrangementer er det helt i orden.

Som medlem vil du motta Oslo Høyres nyhetsbrev på e-post som inneholder en oppdatering på den politiske situasjonen, samt invitasjoner til møter og aktiviteter rundt i Oslo.

Som medlem kan du bli bedre kjent med vår politikk og hvordan politikk blir til. Oslo Høyre debatterer og behandler politikk på vårt representantskapsmøte og årsmøte. Her er alle medlemmer velkomne til å høre på.

Hvor kan jeg betale kontingenten min?

Er du medlem i Oslo Høyre og ønsker å betale din kontingent?

Kontingenten koster kr 440 for hovedmedlem og kr 220 for studenter, pensjonister og trygdede.

Du kan betale den til bankkontornummer: 6024.05.06710 Husk å merke betalingen med navn og fødselsdato for eks «Navn Navnesen 12.06.78»

eller på SMS ved å sende «H440″ eller «H220» til nr 2160

eller på VIPPS: søk opp Høyre kontingent (50014) og send 440 kr eller 220 kr

Kan jeg bli med i Oslo Høyre selv om jeg ikke bor i Oslo?

Ja, selvfølgelig. Men dette må registreres manuelt. Du kan melde deg inn på normalt vis, men etter du har meldt deg inn send oss en e-post til [email protected] der du skriver at du ønsker å tilhøre Oslo Høyre.

Hva er bystyret?

Bystyret er Oslo kommunes øverste myndighet. Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester, blant annet fordelingen av pengene kommunen har til rådighet.

Oslo Høyre har  19 representanter og 22 varamedlemmer i bystyret, etter 31,8 % oppslutning ved kommunevalget i 2015.

Hva er Arbeidsutvalget (AU)?

Arbeidsutvalget (AU) har den daglige ledelse av Oslo Høyre både politisk og organisatorisk. AU fatter vedtak i saker som ikke er tillagt hovedstyret eller representantskapet. Referater og beslutninger legges frem for hovedstyret.

Arbeidsutvalget forbereder og legger saker frem for henholdsvis representantskapet og hovedstyret. Arbeidsutvalget disponerer Oslo Høyres midler innenfor vedtatte budsjetter, og kan i utøvelsen av sin funksjon nedsette komiteer og utvalg og bestemme mandat og sammensetning. Arbeidsutvalget holder ca 2-4 møter i måneden.

Hva er Representantskapet?

Representantskapet er Oslo Høyres øverste politiske og organisasjonsmessige organ, og holder 4 – 6 møter i året. Der fattes beslutninger i overordnede, prinsipielle spørsmål og representantskapet kontrollerer at partiets styrende organer gjennomfører vedtatte programmer og etterlever partiets retningslinjer. Det er arbeidsutvalget og hovedstyret som fremmer hvilke saker som skal behandles i representantskapet.

Annethvert år avholder representantskapet nominasjonsmøte, det vil si velger liste til stortingsvalg og kommunevalg. I forkant av dette inviteres medlemmene til rådgivende uravstemning.

Representantskapet har i overkant av 220 medlemmer. Medlemstallet varierer over tid og er avhengig av blant annet bydelsforeningenes medlemstall.

Representantskapsmøtene er åpne medlemsmøter, det vil si dersom du er medlem i Oslo Høyre kan du delta på møtene med talerett, men det er bare medlemmene i representantskapet som har stemmerett.

For å bli valgt inn i representantskapet kan du for eksempel stille som kandidat ved valg på årsmøtet i din bydelsforening.

Hva er Oslo Høyre?

Oslo Høyre er en selvstendig fylkesorganisasjon tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. Oslo Høyre ble stiftet i 1884.  Høyres Hovedorganisasjon er Høyres sentrale administrasjon med ansvar for oppgaver og aktiviteter som gjelder Høyre nasjonalt.

Oslo Høyre har i dag litt over 5000 medlemmer og flere hundre tillits- og folkevalgte. Mange av disse er aktive i våre 15 bydelsforeninger, eller er engasjert i noen av våre sideforeninger som Oslo Unge Høyre, Oslo Senior-Høyre og Den konservative studenterforening (DKSF).

Det viktigste Oslo Høyre gjør er å utvikle ny og god politikk for Oslo by. Oslo Høyre er representert i regjeringen, på Stortinget, i bystyret og i bydelsutvalgene. I tillegg har Oslo Høyre et sekretariat i Høyres hus som koordinerer arbeidet i partiet.

Hva er forskjell på Oslo Høyre og Høyre?

Oslo Høyre er Høyres fylkesforening i Oslo, mens Høyre/Høyres hovedorganisasjon er «moderpartiet» for alle Høyres fylkesforeninger.