En grønnere by!

I en tid der utslippene må reduseres, er det svært bekymringsverdig at Oslo sine klimagassutslipp er økende. Den trenden må snus.

Nicolai Øyen Langfeldt, Høyres talsperson for miljø og samferdsel i Oslo

I en tid der utslippene må reduseres, er det svært bekymringsverdig at Oslo sine klimagassutslipp er økende. Den trenden må snus. Da må vi kutte i transportsektoren, avfallshåndteringen må gå hånd-i-hånd med sirkulærøkonomien, etablere tryggere skoleveier og vi må i fellesskap legge til rette for at befolkningen kan ta grønne valg i hverdagen. Ap-byrådets budsjettopplegg mangler visjoner for hvordan man skal kutte utslippene i Oslo. Det fremstår som at Ap-byrådets fremste mål er å angripe bilen, ikke utslippene.

Oslo Høyre ønsker å legge til rette for at flere bytter til el-bil, og flere ladestasjoner er derfor avgjørende for å lykkes med det.

Oslo Høyre brenner for at alternativet til privatbilen blir best mulig, ikke å gjøre bilistens hverdag verst mulig. På veien mot en bedre mobilitetssektor er det et selvstendig mål at konfliktnivået er lavt. For å få til det skal vi ikke stemple noen som utelukkende bilister eller syklister. Vi skal heller ikke kritisere folk for reisevalget de tar. Vi skal se alle som det de er: Reisende, som prøver å få hverdagen til å gå opp på en best mulig måte for seg og sine. 

Bilkjøring og annen transport som går på fossilt drivstoff er den største enkeltkilden til klimagassutslipp i Oslo. Derfor er satsing på kollektivt en forutsetning for å nå målet om 95 % reduksjon i klimagassutslipp i 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Men hvis folk selv skal velge bort bilen må de ha et fullverdig alternativ. Målet må være at kommunen har incentiver og hjelper folk å reise raskere, billigere og enklere.

I dette alternative budsjettet setter vi av 30 millioner til en renere by, hvordan 20 millioner er investeringsmidler til å oppgradere parker og belysning.

Dersom vi skal nå det nasjonale målet om at 100% av nybilsalget i 2025 skal være nullutslipp, må det en opptrapping til i tilrettelegging for elbiler i Oslo. Oslo Høyre ønsker å legge til rette for at flere bytter til el-bil, og flere ladestasjoner er derfor avgjørende for å lykkes med det. Vi foreslår derfor å sette av 35 millioner kroner i investeringsmidler til å etablere 1000 nye elbilladestasjoner i Oslo i 2021. Høyre vil også fryse avgiften på beboerparkering til dagens nivå. Byrådet har i sitt budsjett økt beboerparkeringsavgiften med 50 % til 5400 kr i 2021. I tillegg vil Oslo Høyre at Oslo kommune snarest går i forhandlinger med staten for å godta bompengeavtalen på om lag 580 millioner kroner. Tilskuddet vil øke det statlige bidraget til Fornebubanen og ny sentrumstunnel.

Oslo skal være en ren og trygg by for byens befolkning og besøkende. Befolkningsveksten gjør det enda viktigere å verne grøntområdene og fjorden vår slik at alle har mulighet til å få glede av byens parker og natur også i fremtiden. I dette alternative budsjettet setter vi av 30 millioner til en renere by, hvordan 20 millioner er investeringsmidler til å oppgradere parker og belysning. Vi setter av 5 millioner til økt renhold av parker, gater, vassdrag og fjorden, samt 5 millioner til bedre vintervedlikehold. 

Høyre fremmer også en rekke forslag som vil sikre et smidigere transportsystem og en grønnere by med lavere klimagassutslipp:

 • Flere avganger på buss, trikk og bane
 • Fornye og modernisere billettsystemet i kollektivtransporten
 • Det må legges frem en plan på hvordan vedlikeholdsetterslepet på T-bane og trikk skal reduseres i årene fremover.
 • Snarlig legge frem en sak om valg av konsept for Røatunnelen. Byggestart må senest skje i 2022.
 • Oppgradere T-banestasjonene Slemdal og Vinderen til planfrie kryss samtidig med byggingen av nye Diakonhjemmet stasjon.
 • Inkludere tilskudd til etablering av ladestasjoner for elektriske båter i Klima- og energifondet.
 • Opprettholde ordningen med tilskudd til utskifting av gamle vedovner.
 • Legge frem en sak med forslag til virkemidler for å redusere rushtrafikken, spre persontrafikk utover dagen, og redusere kødannelse og trengsel på kollektivtrafikken.
 • Utrede et nytt takstsystem for bysykkelordningen slik at den blir mer konkurransedyktig og belønner dem som sykler oppover.
 • Øke antall HC-parkeringsplasser innenfor området bilfritt byliv.
 • For å bekjempe mobbing må det etableres et forsvarlig system i arbeidet med elevenes læringsmiljø som samsvar med opplæringsloven.

 • Mange skoler forteller at de ikke har ressurser til å drive forsvarlig, men blir ikke lyttet til av byrådet. Høyre ønsker at Oslos kommune innfører en nedre faglig grense for hva som er forsvarlig grunnfinansiering for en skole. 

 • Enkelte skoler i Oslo sliter med rekruttering av lærere. Høyre foreslår derfor en tiltakspakke for rekruttering, og setter blant annet av penger til en lønnstilskudd for Osloskolens lærere, hvorav en andel fordeles til skoler med særskilte utfordringer.  

Her kan du lese mer om alle våre forslag for en grønnere og utslippsfri by

En grønnere by

I en tid der utslippene må reduseres, er det svært bekymringsverdig at Oslo sine klimagassutslipp er økende. Den trenden må snus. Da må vi kutte i transportsektoren, avfallshåndteringen må gå hånd-i-hånd med sirkulærøkonomien, etablere tryggere skoleveier og vi må i fellesskap legge til rette for at befolkningen kan ta grønne valg i hverdagen.

Ap-byrådets budsjettopplegg mangler visjoner for hvordan skal kutte utslippene i Oslo. Det fremstår som at Ap-byrådets fremste mål er å angripe bilen, ikke utslippene.

Oslo Høyre ønsker å legge til rette for at flere bytter til el-bil, og flere ladestasjoner er derfor avgjørende for å lykkes med det.

Oslo Høyre brenner for at alternativet til privatbilen blir best mulig, ikke å gjøre bilistens hverdag verst mulig. På veien mot en bedre mobilitetssektor er det et selvstendig mål at konfliktnivået er lavt. For å få til det skal vi ikke stemple noen som utelukkende bilister eller syklister. Vi skal heller ikke kritisere folk for reisevalget de tar. Vi skal se alle som det de er: Reisende, som prøver å få hverdagen til å gå opp på en best mulig måte for seg og sine. 

Bilkjøring og annen transport som går på fossilt drivstoff er den største enkeltkilden til klimagassutslipp i Oslo. Derfor er satsing på kollektivt en forutsetning for å nå målet om 95 % reduksjon i klimagassutslipp i 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Men hvis folk selv skal velge bort bilen må de ha et fullverdig alternativ. Målet må være at kommunen har incentiver og hjelper folk å reise raskere, billigere og enklere.

I dette alternative budsjettet setter vi av 30 millioner til en renere by, hvordan 20 millioner er investeringsmidler til å oppgradere parker og belysning.

Dersom vi skal nå det nasjonale målet om at 100% av nybilsalget i 2025 skal være nullutslipp, må det en opptrapping til i tilrettelegging for elbiler i Oslo. Oslo Høyre ønsker å legge til rette for at flere bytter til el-bil, og flere ladestasjoner er derfor avgjørende for å lykkes med det. Vi foreslår derfor å sette av 35 millioner kroner i investeringsmidler til å etablere 1000 nye elbilladestasjoner i Oslo i 2021. Høyre vil også fryse avgiften på beboerparkering til dagens nivå. Byrådet har i sitt budsjett økt beboerparkeringsavgiften med 50 % til 5400 kr i 2021. I tillegg vil Oslo Høyre at Oslo kommune snarest går i forhandlinger med staten for å godta bompengeavtalen på om lag 580 millioner kroner. Tilskuddet vil øke det statlige bidraget til Fornebubanen og ny sentrumstunnel.

Oslo skal være en ren og trygg by for byens befolkning og besøkende. Befolkningsveksten gjør det enda viktigere å verne grøntområdene og fjorden vår slik at alle har mulighet til å få glede av byens parker og natur også i fremtiden. I dette alternative budsjettet setter vi av 30 millioner til en renere by, hvordan 20 millioner er investeringsmidler til å oppgradere parker og belysning. Vi setter av 5 millioner til økt renhold av parker, gater, vassdrag og fjorden, samt 5 millioner til bedre vintervedlikehold. 

Høyre fremmer også en rekke forslag som vil sikre et smidigere transportsystem og en grønnere by med lavere klimagassutslipp:

 • Flere avganger på buss, trikk og bane
 • Fornye og modernisere billettsystemet i kollektivtransporten
 • Det må legges frem en plan på hvordan vedlikeholdsetterslepet på T-bane og trikk skal reduseres i årene fremover.
 • Snarlig legge frem en sak om valg av konsept for Røatunnelen. Byggestart må senest skje i 2022.
 • Oppgradere T-banestasjonene Slemdal og Vinderen til planfrie kryss samtidig med byggingen av nye Diakonhjemmet stasjon.
 • Inkludere tilskudd til etablering av ladestasjoner for elektriske båter i Klima- og energifondet.
 • Opprettholde ordningen med tilskudd til utskifting av gamle vedovner.
 • Legge frem en sak med forslag til virkemidler for å redusere rushtrafikken, spre persontrafikk utover dagen, og redusere kødannelse og trengsel på kollektivtrafikken.
 • Utrede et nytt takstsystem for bysykkelordningen slik at den blir mer konkurransedyktig og belønner dem som sykler oppover.
 • Øke antall HC-parkeringsplasser innenfor området bilfritt byliv

Her kan du lese mer om alle våre forslag for en grønnere og utslippsfri by

Høyres prioriteringer for 2021

En skole der elevene lærer det viktigste

Høyres ambisjon om at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne er viktigere enn noen gang!

les mer

En større satsing på idretten!

 

Det er mye bra som skjer i idretten i Oslo, men Ap-byrådets budsjett for Osloidretten i 2021 er trist lesing for alle med bankende idrettshjerter.

LES MER