2007 – Bydelsprogram Frogner Høyre

2007 – Program bydelsprogram for Frogner Høyre

[framed_box width=»300px» align=»right»]

Gammel sak

Denne saken er kopiert fra den gamle siden til Frogner Høyre og er ikke lengre aktuell. Vi tar vare på den av historiske grunner.

[/framed_box]

Bydelsprogram for Frogner Høyre 2007-2011:

Frogner – i hjertet av Oslo

Frogner Høyre er stolt av vår mangfoldige bydel hvor ulike kulturer og religioner har slått rot. Vi vil samarbeide med de ulike aktørene i bymiljøet for å sikre en mangfoldig og trivelig bydel i fremtiden. Høyre i posisjon er en garanti for videreutvikling av Frogner.

Bydelen har ansvar for helse- og sosialtjenester, oppveksttiltak og pleie- og omsorgstjenester. I tillegg har bydelen ansvar for lokale parker og nærmiljøanlegg samt utleie av torg og fortau.

Høyre vil:

 • at klageordningen hvor bygge saker behandles i bydelen gjøres til en permanent ordning
 • arbeide for en mer tilgjengelig kommune, ved blant annet å utvide bydelens åpningstider.

Det gamle og det nye Frogner

De yngste

Frogner er en bydel i vekst. Småbarnsfamilier velger i større grad enn tidligere å flytte hit og bli boende i bydelen. Dette betyr store utfordringer for bydelen. Frogner Høyre vil legge vekt på å opprettholde og videreutvikle tilbudet til de aller minste og deres foreldre blant annet gjennom å legge til rette for en reell valgfrihet for småbarnsfamilier. For nybakte foreldre er det også viktig med god oppfølging fra bydelens helsestasjonstjeneste.

Høyre vil:

 • se på nye, fleksible og gjerne uortodokse forslag for å få ned de lange barnehage køene
 • sikre barnehage til alle som ønsker det
 • at bydelens barn skal ha barnepark som et alternativ
 • at åpen barnehage skal være et tilbud til dem som ønsker det
 • at søsken/stesøsken skal sikres plass i samme barnehage
 • at bydelens helsestasjon fortsatt skal sikre god oppfølging av nybakte foreldre og tilby hjemmebesøk dersom det er ønskelig
 • jobbe for etablering av nye barnehager blant annet på Skillebekk og Hengsengen

Majorstuen skole

Majorstuen skole holder til i gamle, nedslitte og utidsmessige bygninger. Høyre støtter arbeidet for en nyetablering av skolen på sporområdet ved Majorstuen stasjon. Høyre vil arbeide for å sikre et sammenhengende grønt område fra Tørteberg til Frognerparken, samt arbeidet for å få Frognerbekken i åpent løp.

Ungdom og fritid

Bydelenes ungdom har kort vei til det fritids- og kulturtilbudet som Oslo kan by på.

Høyre ønsker å legge til rette for en aktiv og trygg ungdomstid, med variert idretts-, kultur- og fritidstilbud for bydelens ungdom. Dette skal fortsatt skje gjennom et samarbeid mellom bydelen og de frivillige organisasjonene, samtidig som det skal legges til rette for uorganiserte aktiviteter i bydelens parker. Dagens ungdomstilbud skal videreutvikles i samråd med ungdommen selv.

Høyre vil at planene for Frogner Sportspark skal gjennomføres i sin helhet. Et slikt nærmiljøanlegg vil romme et utvidet tilbud til bydelens barn og unge. Bygging av et stort parkeringsanlegg under bakken betyr at dagens parkeringsplass frigjøres til rekreasjonsareal samtidig som beboere i området får bedre parkeringsmuligheter. Høyre er garantisten for at utbyggingen av Frogner Sportspark blir gjennomført.

Høyre vil:

 • opprettholde ungdomsklubbene og utvide tilbudet
 • videreføre helsestasjon for ungdom
 • arbeide for tettere samarbeid mellom primærhelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien
 • sikre «Ungdommens kulturmønstring» i bydelen og deltagelse i den nasjonale kulturmønstringen
 • jobbe for et levende idrettsmiljø og utnytte mulighetene ved oppgraderingen av Frogner stadion til ny sportspark.

Barne- og ungdomsvern

Som øvrige bydeler og kommuner i Norge, opplever Frogner bydel at behovene innen barnevernet er økende. Mange barn opplever omsorgssvikt som gir dem et svært dårlig utgangspunkt i livet, og som i praksis fratar dem muligheten til å få et godt liv som voksne.

Høyre mener forebygging er det viktigste virkemiddelet i kampen mot kriminalitet og sosiale tragedier. Barnas rett til en trygg oppvekst og deres mulighet til å utvikle seg som mennesker må derfor veie tyngst i saker som dreier seg om omsorgssvikt.

Høyre mener bydelens barnevern skal sikres muligheter til å gripe inn tidlig når hensynet til barnet tilsier det, enten med akuttiltak eller med veiledning og oppfølging i familiesituasjonen når det er best. Barnevernet skal være en ressurs for bydelens innbyggere og akuttilbudene skal sikres. Det innebærer at både institusjonsplasser, fosterhjem og akutte mottakshjem skal kunne benyttes som tiltak.

Høyre vil:

 • styrke det forebyggende arbeidet blant barn og ungdom
 • rekruttere bredere kompetanse til bydelens barnevern
 • prioritere rekruttering av besøks- og fosterhjem
 • utvikle nye tilbud innen barnevernet som for eksempel hybeltilbud med tilsyn for ungdom

En inkluderende bydel

Høyre vil arbeide for et samfunn der alle har like muligheter til å realisere seg selv. Vi ønsker ikke tiltak som er rettet inn mot grupper, men tiltak tilpasset det enkelte individs behov for hjelp.

Høyre vil at bydelen skal ta i bruk alle de mulighetene som finnes i NAV-reformen for å sikre at så mange som mulig kommer ut i arbeid. Høyre vil sikre de som har et akutt behov for hjelp får dekket sine grunnleggende behov. Samtidig vil vi tilby individuelt tilpassede tiltak og stille krav til den enkelte basert på vedkommendes evner og muligheter. På den måten vil vi bidra til at den enkelte når målet om å klare seg selv.

Høyre vil:

 • legge til rette for at frivillige organisasjoner kan bidra inn i kommunale barnehager, eldresentre, sykehjem og rusinstitusjoner for å bedre tilbud på tvers av tradisjonelle sektorer
 • sørge for tiltaksplasser i bydelen i samarbeid med NAV hvor yrkeshemmede får mulighet til å prøve seg ut med tanke på tilbakeføring til arbeidslivet

Alderdom etter eget hode

Høyre setter enkeltindividet i sentrum uansett alder. De fleste eldre har et aktivt liv, og deltar i foreninger, nærmiljø og samfunnsliv, og er derigjennom en berikelse for nærmiljøene. Samtidig trenger mange eldre bistand, noe de skal få basert på egne behov og ut fra egne premisser.

Eldre skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. Derfor er det viktig med god hjelp i hjemmet. Høyre vil videreføre ordningen med fritt valg av hjemmehjelp og vil prøve ut fritt valg av hjemmesykepleie. Høyre garanterer de eldre rett til selv å kjøpe tilleggstjenester dersom de ønsker det. Høyre vil ha flere boformer, eksempelvis bofellesskap for eldre og spesialiserte botilbud for demensrammede personer.

Høyre vil støtte opp om private så vel som offentlige etableringer innen den institusjonsbaserte eldreomsorgen, og i forhold til etablering av tilrettelagte hjem med døgnkontinuerlig oppfølging.

Eldre og pleietrengende skal selv få velge hvilket sykehjem de ønsker å bo på. Bydelen skal kjøpe plass ved det sykehjem den enkelte ønsker uavhengig av eierskap og geografisk plassering. Dette skal også gjelde sykehjem utenfor Oslo og Norge.

Høyre vil at kvaliteten på de ulike tjenester bydelen tilbyr skal måles på kvalitet og vil sikre at det settes årlige forbedringsmål.

Høyre vil:

 • sikre full aktivitet ved eldresentrene i bydelen, men se på administrative forbedringer
 • utvikle en fasthjelpsordning i hjemmehjelpen og hjemmesykepleien, slik at brukerne får færrest mulig hjelpere å forholde seg til. Den enkelte skal selv få bestemme hvem som skal utføre tjenesten
 • at alle som har et behov for sykehjemsplass skal få et tilbud i løpet av fire uker
 • etablere fritt sykehjemsvalg over hele landet for bydelens eldre
 • bedre informasjonen til eldre og pårørende om deres rettigheter og muligheter

Bymiljø og trafikk

Frogner er en viktig del av den blågrønne byen. Utviklingen av Filipstad og arbeidet for å legge E18 ved Frognerstranda i tunnel er spesielt viktige tiltak for å bedre miljøet i bydelen.

Høyre ønsker å redusere belastningen på veinettet på Bygdøy i forhold til dagens nivå når det gjelder trafikk til strendene og til museene. Dette skal skje gjennom et forbedret kollektivtilbud med en høyfrekvent fergeforbindelse fra Fornebu via Bygdøy til sentrum.

Høyre krever at byens busslinjer skal trafikkeres med miljøbusser. Høyre vil avvente resultatet av forsøket med beboerparkering før et slikt tiltak vurderes på generell basis.

Høyre vil:

 • ta et krafttak mot forsøpling, ved blant annet å opprette flere ryddepatruljer
 • oppgradere Thomas Hefteys plass og arbeidet for at Bygdøy allé skal bli en miljøgate med redusert trafikkbelastning, lavere fartsgrense, økt beplantning og flere benker
 • at E18 langs Frognerstranda legges i tunnel under bakken og at området åpnes opp som rekreasjonsområde
 • verne om småhusplanen og dens intensjoner
 • sikre universell utforming av publikumsrettede bygg og anlegg i bydelen
 • videreutvikle gårdsrommene i kvartalstrukturen og derved sørge for nye grøntområder
 • utvide antall bysykkelterminaler og arbeidet for at det overordnede sykkelveinettet blir ferdigstilt i bydelen
 • endre parkeringsnormen slik at nybygg pålegges å bygge flere parkeringsplasser
 • ha flere private parkeringshus og garasjeanlegg i bydelen
 • utrede og vurdere mulighetene for nye parkeringsløsninger som for eksempel parkeringskulverter i egnede gater
 • vurdere behovet for gateparkering opp mot alternativ bruk, som for eksempel sykkelvei og gatetun når parkeringsanlegg er etablert i et område
 • bygge Homansbyen t-banestasjon
 • arbeide for at Majorstuekrysset videreutvikles og at Majorstuen stasjon bygges under bakken og trekkes nærmere Valkyrie plass.

Filipstad

Høyre ønsker at fergeterminalen flyttes slik at Filipstad kan reguleres for byutvikling og bli et område med et aktivt næringsliv og et stort boligområde med barnehager og skoler, parkering og grønne lunger. Bebyggelsen i område skal være i variert høyde og utforming og samtidig passe naturlig inn mot i den bakenforliggende bebyggelse.

Park og friområder

Frognerparken er landets mest besøkte rekreasjons- og turistområde. Frogner Høyre ønsker å ta vare på og videreutvikle Vigelandsanlegget sammen med Frogner hovedgård, idrettsanleggene og de øvrige parkområder i pakt med tidens krav.

Bygdøy Kongsgård og området rundt er et av Oslos mest unike rekreasjonsområder. Frogner Høyre støtter arbeidet med vern og regulering av sjelden natur, kulturmiljø, opparbeiding av strandområdene syd for Paradisbukta, samt områdene ved Bygdø Sjøbad/Killingen til seil- og servicesenter, båthavn og parkeringsplass.

Badeplassene på Bygdøy er viktige rekreasjonsområder for alle byens innbyggere, og Frogner Høyre vil arbeide for at disse skal oppgraderes.

Høyre vil:

 • verne om og videreutvikle Frognerparken
 • sørge for et balansert vern av Bygdøys kulturinstitusjoner
 • oppgradere Huk ved å sørge for nye toaletter, nytt stupebrett og en opprensking av strendene

Kultur og levende nærmiljøer

Dagens samfunn utvikler seg i mange retninger parallelt. Derfor er det en utfordring å skape pusterom, og tilrettelegge for møteplasser mellom mennesker. Høyre ønsker levende nærmiljøer der beboere og besøkende tar hensyn til hverandre. Det må skapes en balanse mellom et godt og trygt nærmiljø og et aktivt næringsliv.

Høyre vil:

 • at bydelen fortsatt skal ha 2 aktive frivillighetssentraler
 • videreutvikle samarbeidet mellom bydelen og velforeningene og andre organisasjoner i bydelen
 • ha nulltoleranse mot tagging
 • motarbeide tiggingen som har bredt om seg i bydelen

I de senere årene har bydelen vår fått et mer pulserende cafe og restauranttilbud som har skapt positive ringvirkninger i nærmiljøet. Frogner Høyre ser det positive i et blomstrende uteliv, med mange møteplasser.

Høyre vil:

 • at skjenkebevillinger som utgangspunkt skal være lett å få, men også lett å miste ved betydelige overtredelser
 • at utesteder som ønsker å holde åpent nattetid, skal konsentreres om hovedferdselsårene i bydelen slik at boligområdene skjermes
 • fortsatt ha en restriktiv holdning til ute servering i bakgårder, for å skjerme bomiljøer

Flere saker fra Frogner Høyres gamle nettsider

 

[blog column=»2″ count=»30″ cat=»24″ imageType=»default»]

Siste nyheter