Et trygt Oslo krever god forebygging og tydelige reaksjoner!

politi

Bjerke Høyres forslag nr 4 til resolusjon til Oslo Høyres årsmøte 24 og 25 januar 2020

Uprovosert vold på t-banen, grove ran og voldelige overfall, bilbranner, knivstikking og gjengslagsmål –   kriminelle hendelser skaper økende utrygghet i lokalmiljøer i Oslo. Gjerningspersonene er i stor grad ungdom og antall unge gjengangere har økt[1]. Oslo-politiet melder selv om mer vold og aggresjon, og om fremvekst av flyktige ungdomsnettverk som begår ran, vold og narkotikahandel.[2] Etter at fjerde kvartal 2018 hadde den høyeste registrerte ungdomskriminaliteten i SaLTos historie, har økningen fortsatt første halvår 2019.[3] Dette er en uønsket og skremmende utvikling.

Byrådet i Oslo må samarbeide med politiet og gi tydelig støtte til politiets arbeid.[4] Oslo Høyre krever at byrådet prioriterer effektive tiltak for å forebygge nyrekruttering til disse kriminelle ungdomsmiljøene. Gjerningspersonene må møtes med tydelige reaksjoner. De må fjernes fra miljøene, og få den rette kombinasjonen av reaksjon og hjelp, for å komme på rett spor.

En tydelig reaksjon kan være tvungent opphold i særskilte ungdomsinstitusjoner, med fokus på tydelige rammer i hverdagen, og gjennomføring av utdanningsløp som enten gir tilstrekkelig kompetanse til å sluttføre grunnskolen, eller til å gjennomføre videregående skole. Et slikt tilbud kan for eksempel modelleres etter andre “exit-programmer” som har vært benyttet i forbindelse med rus og med politisk ekstremisme. Elever som utgjør en fare for lærere og medelever bør uansett miste retten til vanlig skoleplass.

Oslo Høyre mener videre at «retten til videregående opplæring», slik den praktiseres idag, ikke fungerer etter hensikten. Å sende ungdommer inn i videregående skole uten at de har lært det de trenger i grunnskolen er strukturell mobbing. Ungdom som ikke har forutsetninger for å nyttiggjøre seg av videregående opplæring “stjeler” ressurser fra øvrige elever, og har større risiko for å falle ut av skoleløpet. I ytterste konsekvens kan dette virke rekrutterende til kriminelle ungdomsgjenger. Oslo Høyre vil at disse ungdommene i stedet skal tilbys et ellevte skoleår, som setter dem i stand til å gjennomføre videregående skole.

Oslo har fått flere hundre nye politistillinger de siste årene, likevel har Oslo politidistrikt fått en mindre andelsmessig økning enn andre politidistrikt[5]. Oslo Høyre krever også at regjeringen i større grad prioriterer midler til Oslo-politiets arbeid med etterretning og hurtig inngripen i disse miljøene.

Oslo Høyre krever:

  • større ressurser til bydelsbarnevernet og tidligere inngrep ved bekymringsmeldinger
  • at “rett til videregående opplæring” erstattes med rett til et ellevte skoleår for å kunne nyttiggjøre seg videregående opplæring. Flere elever som faller ut av skolen må gis et eget tilbud om alternativt skole- og oppfølgingsløp, enten på heltid eller deltid.
  • bedre samarbeid med frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører for å etablere flere tilbud til ungdom med svake faglige og sosiale ferdigheter.
  • ha en fraværsgrense med krav til oppmøte på ungdomsskolen
  • Videreføring av Groruddalssatsingen og Oslo-Sør-satsingen
  • Innføring av hurtigspor i domstolene for ungdomskriminelle
  • Videreføring av ressurser til Oslo-politiets etterretningsarbeid
  • Større ressurser til patruljering av Oslos problemområder

[1] aftenposten.no/osloby/i/8mR3nQ/ny-rapport-rekordmange-unge-gjengangere-i-oslo-men-to-steder-minker-ungdomskriminaliteten

[2] politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/kriminalitetsutvikling/trendrapport-oslo-2018—2021.pdf

[3] politiet.no/globalassets/dokumenter/oslo/rapporter/barne–og-ungdomskriminalitet/barne–og-ungdomskriminalitet-i-oslo-1.-halvar-2019.pdf

[4] I et av sine første intervjuer som ny byråd uttalte Omar Gamal forståelse for at ungdom ikke har tillit til politiet: vartoslo.no/27-aringen-omar-samy-gamal-er-svs-ukjente-byrad-oslo-er-en-klassedelt-by-og-forskjellene-ma-bekjempes/

[5] politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/bemanning-ressurser-og-dekningsgrad/bemanning-og-dekningsgrad/arsverk-pr-ar-pr-maned.xlsx

Siste nyheter