Thorkildsen tar litt hardt i

I Aftenposten 4 januar varsler Helse og sosialbyråden omlegging av Oslos eldreomsorg.

Når man ser nærmere etter ser en at det er langt fra virkeligheten, i realiteten fortsetter hun hovedsakelig på den retning det forrige byrådet staket ut.

Enda mer interessant er at hun da gjennomfører politikk på tvers av hva hennes byrådspartnere i AP og SVs gruppe har forfektet de senere årene.

Når man ser nærmere etter ser en at det er langt fra virkeligheten, i realiteten fortsetter hun hovedsakelig på den retning det forrige byrådet staket ut.

Ledig plasser
I bystyret 28 mars 2012 foreslo AP: «Bystyret ber byrådet fremskynde planlegging av bygging av nye sykehjemsplasser».

Dette ble moderert til et AP og SV forslag ; «Byrådet bes fremme en plan som gir mulighet for utbygging av 1000 nye sykehjemsplasser innen 2015.»

Dette ble vedtatt mot daværende byrådspartiers stemmer. Det var altså AP og SV som ønsket å øke antall plasser, til tross for at det er godt med ledig plasser på Oslos sykehjem.

Faktafeil
Hvorfor tar vi opp dette?

Jo fordi byråd Thorkildsen hevder i artikkelen; «Oslo kommune har satset for mye på å bygge ut antall sykehjemsplasser de siste årene, på bekostning av den totale eldreomsorgen». Fakta er at antall plasser er stabilt med en liten økning fra 2011 til 2014, med økning spesielt for korttid og rehabilitering.

Planen for 2016-2026 viser nedgang i antall sykehjemsplasser, men økning i omsorg+, som er leiligheter spesielt tilrettelagt for eldre.

Byråden ønsker å satse mer på hjemmetjenester, men det er ikke noe nytt. Hadde hun satt seg inn i Bystyremelding 1/2014 «seniormeldingen», som ble enstemmig vedtatt i bystyret, så ville hun se at denne meldingen; « fokuserer på at eldre skal kunne bo trygt hjemme lengst mulig…» Videre legger meldingen vekt på innovasjon og velferdsteknologi.

Fleksibel plan
Hadde hun satt seg inn i «Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov»(2016-2026) vil hun se at planen er meget fleksibel.

Satsingen på kort sikt er økning av bokvalitet på eksisterende sykehjem, det er satt av midler til å rehabilitere 2500 plasser, 1100 plasser skal være klar neste par årene.

Dette er altså ingen økning, men en satsing på kvalitet. Videre står det at behovet for sykehjemsplasser vil bli løpende vurdert i forhold til helseutviklingen i eldrebefolkningen og effekter av den økte satsingen på hjemmetjenester.

Etablering av omsorg+ leiligheter øker derimot kraftig, som er i tråd med bystyrets ønsker.

Thorkildsen kunne også med fordel latt være å uttale «det handler om at vi ikke må hjelpe folk i hjel», det er ikke slik vi forholder oss til eldres omsorgsbehov.

Ny seniormelding?
Boligplanen er som sagt fleksibel, den har planer for både å øke antallet hvis nødvendig, men har også definert 17 sykehjem som såkalt «med uegnet utforming» noen av disse er uhensiktsmessige av forskjellige årsaker og kan vurderes for å stenges ned permanent.

den store uenigheten dreier seg om konkurranseutsetting og der vil hun dessverre ta Oslo i feil retning

Eldreomsorgspolitikken i forrige periode var det, i det store og hele, stor enighet om i bystyret. Hvis Thorkildsen mener at politikken skal legges om må hun komme til bystyret med en ny seniormelding. Jeg tror ikke det er nødvendig, til det er den reelle enigheten for stor, den store uenigheten dreier seg om konkurranseutsetting og der vil hun dessverre ta Oslo i feil retning.

Byråden har tydeligvis et behov for å markere seg, men i denne saken hadde hun nok hatt godt av å sette seg inn i forrige bystyrets vedtak snarere enn å kritisere sine forgjengere.

Hun kunne med fordel også latt være å uttale «det handler om at vi ikke må hjelpe folk i hjel», det er ikke slik vi forholder oss til eldres omsorgsbehov.

Siste nyheter