Aktiv forebygging gir mindre kriminalitet

Oslo Høyres årsmøte vedtok 25. januar 2014 resolusjonen om aktiv forebygging gir mindre kriminalitet.

De største norske byene står overfor særskilte utfordringer knyttet til kriminalitet. Aktiv innsats rettet mot barn og unge i risikogruppen er avgjørende for å forebygge kriminalitet.

I Oslo har ungdomskriminaliteten falt 25 prosent siste årene. Dette resultatet ville ikke vært mulig uten kommunens systematiske satsing på forebyggende ungdomsarbeid og et Oslo-politi som har jobbet målrettet med ungdom i risikogruppen for en kriminell karriere. Samtidig må det tas på alvor at innbyggerne føler seg utrygge i enkelte områder av byen.

I 2009 etablerte Oslo kommune og Oslo-politiet samarbeidet SaLTo, med målsettingen å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. SaLTo-prosjektet innebærer at alle bydelene har en egen forebyggende koordinator som jobber med å identifisere og følge opp ungdom som er i risikogruppen for å starte en kriminell karriere.

Trygge byer starter med trygge nærmiljøer. Det er en grunnleggende rettighet å ferdes i sitt eget nærmiljø uten å føle frykt for liv og helse. Derfor er det viktig med mer synlig politi både i sentrumsgatene og i bydelene. I Oslo er Oslovaktene et nyttig tilskudd til sikkerheten i byen, men politiet har hovedansvaret for innbyggernes sikkerhet. Det er gledelig at Regjeringen i statsbudsjettet for 2014 bidrar med en styrking av politiets budsjetter og tiltak for å frigjøre årsverk til operativ politiinnsats. Det er samtidig nødvendig at denne innsatsen følges opp og styrkes ytterligere i kommende budsjetter.

Erfaringer fra storbyer i utlandet viser at neglisjering av mindre problemer er med på å skape grobunn for større lovløshet i et nabolag. Dersom knuste ruter ikke blir erstattet og nabolag forsøples, gir dette uheldige signaler. Åpenlys narkotikaomsetning over tid gir inntrykk av at risikoen er liten for inngripen fra politi og påtalemyndigheter.

Oslo Høyre vil;

 • at Oslo kommune bør invitere omkringliggende kommuner med i SaLTo-prosjektet.
 • at politiets budsjetter må styrkes ytterligere, og flere årsverk frigjøres til operativ innsats slik at antall patruljerende politi i gatene og i nærmiljøene kan økes.
 • at det må praktiseres nulltoleranse overfor hverdagskriminalitet. Politivedtekter og regler for ro og orden må håndheves. Selv mindre lovbrudd skal påtales og straffes.
 • at tiden fra lovbrudd begås til domfellelse og soning må være så kort som mulig. Det bør opprettes en hurtigdomstol i Oslo Tingrett etter modell fra bl.a. Sandefjord, der gjengangere, unge lovbrytere og grove voldsforbrytelser prioriteres.
 • at det skal ikke finnes lovløse rom der trusler og vold ikke tas på alvor.
 • bekjempelse av åpenlys omsetning av narkotika skal prioriteres av politiet.
 • at byen må gjøres trygg og tilgjengelig der folk ferdes gjennom bedre belysning, økt fremkommelighet og bedre renhold.
 • at måling av trygghet må gjennomføres over tid for å gi tilstrekkelig faktagrunnlag for å gjennomføre tiltak i områder hvor innbyggerne føler seg utrygge.
 • politiet må få mulighet til å skrive ut gebyr/forenklede forelegg ved hjelp av nettbrett eller bærbare elektroniske terminaler.
 • kollektivtilbudet må styrkes med flere avganger på natten i helgene slik at folk kan komme seg trygt hjem.
 • Oslo Høyre vil at Oslo fengsel blir ett rent varetektsfengsel.

 

Siste nyheter