Aktivt programmøte i Oslo Høyres representatskap.

Vi går inn i et valgår – og da er programmet kanskje det viktigste å arbeide med. For det er jo der vi fortelle velgerne hvorfor de skal stemme på Høyre.

Programprosessen i Høyre er meget demokratisk. Først inviteres alle medlemmer til å komme med innspill. På grunnlag av disse setter programkomiteen opp et 1ste forslag. Det sendes så rundt til alle som får mulighet til å komme med innspill, strykninger, tillegg etc.

Frogner Høyre aktive i programprosessen.

Som ledd i denne prosessen samlet Oslo Høyres representantskap seg en hel lørdag for å se hvilke man kunne enes om. Som vanlig var Frogner Høyres medlemmer aktive i debatten.

Sykelønn er et vanskelig tema – ingen tør riktig å gripe fatt i det selv om mange er klar over at vi må. Vårt sykefravær er foruroligende høyt. Jens Lie  var tydelig på at vi må gå for arbeidslinjen og ikke syke-linjen. Til slutt ble forslaget å ha en karensdag og 80% sykelønn første 16 dagene. Deretter full sykelønn for å skjerme de langtidssyke.

Forsvar er en viktig Høyre-sak. Bjarne Ødegaard forlangte 2% av BNP innen 2024 og fikk det som han ville. Nikolai Astrup var tydelig på at 2020 var for tidlig.

Hans Magnus Borge ville ha ekstra fokus på vedlikehold og reservedeler uten å få helt gjennomslag.

Beate Brovig Auke var opptatt av hvor viktig det er å ha en arbeidsplass og også at studieplasser til en viss grad tilpasses arbeidslivets behov.

Hans Magnus Borge ville at yrkeskolene også skal drive forskning på arbeidsmetoder og fikk gjennomslag.

Siri Hauge som jobber med nettopp vaksine minnet om at vi allerede har en veldig høy grad av vaksinering. Derfor ingen grunn til tvang. Vi har faktisk høyere enn i land hvor man har tvang.

Vin i butikk

Av andre saker kan nevnes vin i butikk som fikk gjennomslag. Om det overlever i Stortinget er en annen sak. Fri-skoler bør ha mulighet til å ta ut overskudd. Godt Høyreprinsipp – hvorfor skal akkurat skoler være unntatt når for eksempel legesentere og asylmottak kan.

Nei til formueskatt og statlig eiendomsskatt.

Når det gjaldt formueskatten er Oslo Høyre klare – den skal bort – i tidens fylde. Også et et forslag om statlig eiendomsskatt ble levnet liten ære.

Nå er neste trinn at programkomiteen samler sammen alle forslagene fra hele landet og lager et andre-utkast. Det igjen danner grunnlag for en ny runde i partiforeningene i hele landet. Tilslutt havner det på Høyres landsmøte hvor det endelig vedtas. Du finner detaljene om programprosessen her.

Siste nyheter