Ambisjoner for en kunnskapsnasjon

Erna Solberg Høyres landsmøte

Da jeg reiste hjem fra Høyres landsmøte søndag ettermiddag i mai, hørte jeg et intervju med Erna Solberg på radioen. Reporteren lurte på hva som var det aller viktigste for Høyre fra dette landsmøtet og i politikken fremover. Vet dere hva Erna svarte? Å bygge kunnskapsnasjonen!

Høyres Stortingsvalgprogram, som vi vedtok i mai, er et ambisiøst program for kunnskap, høyere utdanning, forskning og innovasjon.

I Norge har vi en unik mulighet til å investere i kunnskap for å sikre verdiskaping og fremtidig velferd. Høyre har ambisjoner om at Norge skal bli et av verdens mest innovative land hvor det skal være attraktivt å etablere seg. Det fordrer en systematisk og målrettet satsing på kunnskap og kompetanse i utdannings- og arbeidsliv.

Høyre vil bruke mer av petroleumsinntektene til å gjøre Norge bedre rustet for fremtiden. I 2001, da handlingsregelen ble vedtatt av Stortinget, var et klart flertall enig om at den økte bruken av petroleumsinntekter burde være rettet mot å øke vekstevnen i økonomien gjennom å prioritere utdanning, forskning, infrastruktur og skatte- og avgiftspolitikken. Siden 2005 har kun 13 % av regjeringens økte handlingsrom på totalt 139 milliarder kroner gått til disse områdene. Resten er brukt på forbruk eller standardøkninger. Vi har i denne perioden hatt ressursene, men skuslet bort muligheten.

Høyre vil trappe opp bevilgningene til forskning og utvikling og satse mer på kunnskap og høyere utdanning. Norge må sette seg høye ambisjoner; vi trenger universiteter og forskningsmiljøer i verdensklassen for å skape fremtidens arbeidsplasser.

Høyre vil sørge for gode rammebetingelser som kan lette omstilling og innovasjon. Høyre vil trappe ned formuesskatten og arveavgiften, redusere byråkrati, og gjøre det lettere å drive og skape arbeidsplasser i Norge.

Høyres politikk prioriterer kunnskap gjennom alle ledd i verdiskapingskjeden fra kvalitet i skole og utdanning til forskning samt målrettede virkemidler som styrker næringslivets konkurransekraft og evne og mulighet til fornyelse.

Høyre vil:

  • Prioritere elevenes lese- og regneferdigheter gjennom hele skoleløpet
  • Heve lærerens generelle status og anseelse
  • Øke grunnfinansieringen til utdanningsinstitusjonene
  • Styrke forskningsinnsatsen slik at forskning utgjør 3 % av BNP innen 2030
  • Etablere et nytt forskningsfond innenfor Statens pensjonsfond utland der avkastningen øremerkes til forskning
  • Styrke kvaliteten og konsentrere innsatsen i norsk forskning
  • Stimulere til mer forskning i næringslivet
  • Gjeninnføre og styrke gaveforsterkningsordningen
  • Styrke landsdekkende innovasjonsprogrammer
  • Bruke en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland på samferdsel, forskning og utvikling, miljøteknologi og vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser.

 

Siste nyheter