Årsberetning – Vestre Aker Høyre

Årsberetning for perioden november 2015 til november 2016

Vestre Aker Høyres organer:

Styret har bestått av: Reidar Stockfleth (leder), Live Bressendorf Lindseth (nestleder), Yngvar A. Husebye (BU gruppeleder), Anita Leirvik, Lars Asbjørn Hansen, Per Gunnar Næsmoen, Elin Horn Galtung, James Stove Lorentzen, Trine Nicolaysen Dahl og kretslederne John-Peter Tollefsen (Slemdal), Per Barth Lilje (Voksen), Johan Cappelen(Vinderen), Ingrid Nyhus (Holmen / Hovseter), Anne-Marit P. Lie (Holmenkollen), Inger Utklev Gjeruldsen (Røa/Huseby) og Oscar Chr. Husebye(UH).

Reidar Stockfleth, Vestre Akers Høyres leder (Foto: Svein Løvland, Avisen Agder)
Reidar Stockfleth, Vestre Akers Høyres leder (Foto: Svein Løvland, Avisen Agder)

Oslo Høyres Representantskap: Reidar Stockfleth, Live Bressendorf Lindseth, Ewa Gawecka (til 04.16) / Yngvar A. Husebye (fra 04.16), Arild Gjervan, Anita A. Hoff, Ingrid Nyhus, Christian Fredrik Stray, Anita Leirvik, Per Gunnar Næsmoen, Arne C. Kolstad, Tom Konow Hargreaves, Per Barth Lilje, Marianne Heien Blystad, Jon-Peter Tollefsen, Anne-Marit P. Lie, Trine Nicolaysen Dahl, Harald Johan Cappelen, Inger Utklev Gjeruldsen, Ågot Sundelin Johansen. I tillegg er Maria Angell-Dupont valgt av Oslo Høyres årsmøte, Lars Asbjørn Hansen av senior Høyre, Maren Malthe-Sørenssen av OH kvinneforum og våre bystyrerepresentanter Elin Horn Galtung, James Stove Lorentzen, Per Trygve Hoff, Stian Berge Røsland, Mathilde Tybring-Gjedde og Maren Malthe- Sørensen.

Valgkomité 2015-2017: Ågot Sundelin Johansen (leder), Gunnar Stavnes, Lars Madsen, Arild Gjervan og Jane Stenbuch. Christina Solli Ektvedt ble valgt som varamedlem.

Bystyret 2015-2019: Stian Berger Røsland, Per-Trygve Hoff, Maren Malthe-Sørenssen, Elin Horn Galtung, James Stove Lorentzen og Mathilde Tybring-Gjedde. Bystyrerepresentantene er også medlemmer av representantskapet.

Medlem av Oslo Hovedstyre: Reidar Stockfleth, Maren Malthe-Sørensen, James Stove Lorentzen, Michael Tetzschner, Lars Asbjørn Hansen og Mathilde Tybring-Gjedde.

Styremedlemmer i Samfunnshus Vest SA; Anita Asdahl Hoff (Slemdal/Holmenkollen krets), Inger Utklev Gjeruldsen (Røa/Huseby Krets) og Brynjulf Tellefsen (Vinderen krets).

VAH har hatt en liten økning i antall registrerte medlemmer fra 996 i oktober 2015 til 1006 per 1.10.2016. Dessverre har kun 719 har betalt årskontingent mens antallet betalende var 869 i oktober fjor på. Vår ambisjon er å øke antall betalende medlemmer markant i 2017.

Det er mange aktive sjeler i VAH MEN vi vil gjerne engasjere enda flere medlemmer i vårt arbeid frem mot valget og oppfordrer derfor alle politisk interesserte til å ta kontakt og tilkjennegi sine ønsker !!

Vestre Aker Høyres virksomhet 2015-2016.

Styret har i år arrangert 4 styremøter og 7 medlemsmøter, de fleste i FO-bygningen på Huseby.

Styremøtene har vært åpne for de medlemmene som ønsket å delta. Her har mye tid vært viet programmet for stortingsvalget i 2017 og VAH har sendt inn mange endringsforslag. Det har vært jobbet systematisk med dette, og alle bydelsforeningens medlemmer har blitt invitert til å presentere sine endringsforslag. Flere hoder tenker som kjent bedre enn ett, og i VAH har vi romslig takhøyde, åpenhet for ulike synspunkter, friske diskusjoner og høy toleranseterskel. Utad er vi imidlertid opptatt av å fremstå samlet. Noe annet vil svekke VAHs omdømme og troverdighet.

Et mangfold av politiske tema har vært behandlet på medlemsmøtene, og vi har hatt mange inspirerende innledninger og foredrag med til dels meget bra oppmøte av våre medlemmer:

  • Høyres programarbeid ble utførlig gjennomgått av stortingsrepresentant Stefan Heggelund.
  • Planlegging og fortetningsproblematikk, der innlederne Maren Malthe Sørensen, Eirik Lae Solberg og Jens Jørgen Lie holdt tilhørerne i ånde og bidro til en engasjert debatt.
  • Byutvikling innledet Pia Farstad von Hall om. Dette er et hett tema i VAH, noe diskusjonen senere bar tydelig preg av.
  • Høyres miljøprofil og politikk ble presentert av stortingsrepresentant Tina Bru. VAHs medlemmer er opptatt av nærmiljøet og hadde mange synspunkter i debatten etterpå.
  • Kultur- og turistbyen Oslo ble entusiastisk fremført av Karin Berg Jørgensen. Hun hadde særdeles god oversikt og svarte ivrig på alle spørsmål og synspunkter som kom frem.
  • Hva har Høyre utrettet i regjeringsperioden og hva vil den prioritere fremover? Stortingsrepresentant Mudassar Kapur holdt et svært inspirerende foredrag og motiverte de fremmøtte til å stå på i valgkampen. Dette møtet var vårt kick-off møte (6. september) for valgkampen.  Derfor ble det også kombinert med dørbank før møtet og sosialt treff på Readyhuset.
  • Oslo og Russlands aggresjon i Baltikum ble fengslende foredratt av stortingsrepresentant og Michael Tetzschner, som hadde de beste forutsetninger for å innvie medlemmene i utfordringene Norge står overfor.

Det er et godt samarbeid om felles prosjekter med foreningene i Ullern, Frogner og Nordre Aker Høyre, og deres medlemmer inviteres til våre møter.

Kretsforeningenes virksomhet har også i år blitt kanalisert gjennom aktiv deltagelse i bydelsforeningen og deres medlemmer er verdifulle bidragsytere i foreningens og styrets arbeid – ikke minst i forbindelse med valgkampaktiviteter.

Flere av våre tillitsvalgte har deltatt på ulike arrangementer i regi av både Oslo Høyre og Høyre som Høyres landsmøte, Hovedstyrekonferanse og Kommunalkonferansen. Leder Reidar var delegert til Landsmøtet fra Oslo Høyre sammen med Lars Asbjørn som også er leder av Senior Høyre. Yngvar Husebye deltok på årets kommunalkonferanse.

Vestre Aker Høyre har tilstrebet å holde vår nettside og Facebook-side oppdatert og informativ for våre medlemmer men det er dessverre fremdeles noen IT utfordringer ved OH plattformen som benyttes og vi ser et klart forbedringspotensial. På FB har VAH rundt 500-600 aktive følgere. FB siden følger opp arrangementer og informerer om aktiviteter i regi av både VAH og OH.

Valgkampen mot 2017 startet 6. september 2016 med dørbank besøk og i månedsskiftet september / oktober gjennomførte vi en omfattende postkasse aksjon der Høyres politikk mot eiendomsskatten i Oslo ble delt ut. Valgkampen i 2017 er organisert med en kampanjegruppe ledet av Yngvar Husebye som vil invitere til engasjement på nyåret.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å engasjere seg for å sikre en fortsatt Høyreledet regjering – bli en aktiv ambassadør for borgerlig politikk !! 

Siste nyheter