Årsrapport fra BU-gruppen i Vestre Aker

Årsrapport fra Høyres arbeid og gruppe i Vestre Aker bydelsutvalg for perioden 1.11.2015 til 31.10.2016

Valgresultatet ga Høyre 9 av totalt 15 representanter i bydelsutvalget. Høyre har flertall i samtlige utvalg og leder i alle komiteer.

Lars Asbjørn Hanssen
Vestre Aker bydelsutvalgs nye leder Lars Asbjørn Hanssen

Faste representanter i bydelsutvalget: Lars Asbjørn Hanssen, Ewa Gawecka, Marianne Heien Blystad, Anita Asdahl Hoff, Harald Johan Cappelen, Ingrid Marie Lie Nyhus, Yngvar A. Husebye, Lene C. Mathisen og Christian Fredrik Stray.

Vararepresentanter: John Peter Tollefsen, første vara, Tom Konow Hargreaves, Inger Utklev Gjeruldsen, Anne- Marit Petersen Lie, Per Barth Lilje, Arne Cornelius Kolstad, Live Bressendorf Lindseth, Trine Nicolaysen, Johannes Kaasa, Anita Leirvik, Finn-Yngve Engnæs, Kjell Løvold, Jane Steenbuch og Lars A. Madsen.

Lederverv: BU-leder Lars Asbjørn Hanssen, gruppeleder (15.9.15-25.4.16) Ewa Gawecka, gruppeleder (25.4.16 – ) Yngvar A. Husebye, leder i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen (BMS) Marianne Heien Blystad, leder i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen (BUK) Ingrid Marie Lie Nyhus og leder i Helse- og sosialkomiteen (HSK) Lene C. Mathisen.

Vestre Akers mangeårige bydels leder Elin Horn Galtung ledet bydelsutvalget frem til ny konstituering 26.10.2015. Nyvalgt leder Lars Asbjørn Hanssen, og samtlige representanter fra alle partier, hyllet Elin Horn Galtung for hennes enestående innsats for bydelen og bydelsutvalget gjennom 24 år, og ønsket henne lykke til i Oslo bystyre.

ART Musikal & ballettskole fikk bydelsutvalgets kulturpris 2015. Skolen har 1300 elever og 25 pedagoger og holder til i Aslakveien på Røa.

Oslo Sanitetsforening Vestre Aker fikk bydelsutvalgets frivillighetspris 2015. Foreningen har 80 frivillige hjelpere og 280 medlemmer og holder til i Solskinnsveien på Smestad.

Elin Horn Galtung ble hyllet av Vestre Aker bydelsutvalg for enestående innsats for bydelen gjennom 24 år
Elin Horn Galtung ble hyllet av Vestre Aker bydelsutvalg for enestående innsats for bydelen gjennom 24 år

En betydelig utfordring for det politiske arbeidet i perioden har vært bydelens svake økonomi. Årsakene er sammensatte, men på vesentlige tjenesteområder ligger bydelen på et kostnadsmessig gjennomsnitt i Oslo kommune. Det er satt i gang en rekke tiltak i bydelsadministrasjonen, med bl.a. omorganisering av ledergruppen. Bydelen får ny bydelsdirektør fra 1.11.2016.

Det har i perioden vært en rekke utbyggingssaker i alle deler av bydelen. Det har også vært klager og debatt om hvor harmonisk enkelte utbyggingsforslag er, og Høyres gruppe forholder seg til Småhusplanen. Vi vil antakelig se mer av politiske skillelinjer i dette saksfeltet fremover.

Høyres gruppe har markert sin motstand mot byrådets alt for massive utbyggingsvedtak i Aslakveien 20-28. Vi har hatt god dialog med nabogrupperingene.

Likeledes har gruppen sendt inn anbefaling om et mer moderat utbyggingsforslag for utbyggingen i Sørkedalsveien 148-150 (FO-bygget), at man tar vare på husmannsplassene London og England, og at det etableres en fullverdig fotballbane i bakkant av utbyggingsområdet.

Plan- og bygningsetaten har bedt om foreløpige innspill til kommende områdeplan for Slemdal. Høyres BU-gruppe har påpekt at det må være en klar forutsetning at T-banestasjonen bygges om og at banen senkes, og at det generelle villapreget beholdes i området.

BU-gruppen følger det pågående planarbeidet med den store utbyggingen på Diakonhjemmets tomt og legger her vekt på en lavere byggehøyde inntil eksisterende bebyggelse. Vi mener også at det bør fremlegges en helhetlig plan for alle tre utbyggingstrinn, som behandles under ett. Etablering av ny T-banestasjon (Steinerud og Frøn nedlegges) må sees i sammenheng med de nye stasjonene på Vinderen og Slemdal (planfrie veikryss). Dette arbeidet følges videre.

Gruppen har arbeidet med å få stoppet byrådets plan om å ekspropriere deler av et tyvetalls boligeiendommer for å etablere sykkelvei langs Sørkedalsveien fra Røa kirke til Peder Ankers plass. Dette har vi lykkes med, foreløpig. Det skal nå legges til rette for sykling i Hovseterdalen, hvor det allerede går en egnet vei. En toårs testperiode skal gjennomføres.

I sommerferien måtte arbeidsutvalget tre sammen for å behandle det nye byrådets reviderte planstrategi, hvor det åpnes for fortetting langs alle T-banestasjoner. Dette er i strid med nåværende knutepunktstrategi, og Høyres gruppe er sterkt kritisk til den fortettingspolitikk og neglisjering av småhusplanen som det nye byrådet legger opp til. Dette vil bli fulgt opp.

En rekke tilsynsrapporter og vurderinger av tjenesteproduksjonen i bydelen er blitt behandlet, og Høyres gruppe er engasjert i arbeidet med å forbedre og effektivisere helse- og omsorgstjenestene, blant annet med vurdering av fremtidig bruk av digital velferdsteknologi. Vi vil også se på om tjenestene har en optimal organiseringsform.

Høyres BU-gruppe gikk inn for og fikk flertall for at den nye barneskolen i Bjørnveien (åpner høsten 2018) skal hete Holmen skole, i tråd med kommunens praksis om å benytte gamle gårdsnavn.

Videre gikk et flertall i BU-gruppen inn for at navnet på bydelens nye sykehjem (åpner sommeren 2017), tidligere Hovseterhjemmet, skal hete Røahjemmet, som en markering av bydelens ene bysentrum Røa. Bydelens andre bysentrum, Vinderen, har allerede gitt navn til det andre sykehjemmet i bydelen.

BU-gruppen ønsker at bydelen skal ha en tettere dialog med frivilligheten, det vil si de mange idrettsklubber, kunst- og kulturaktiviteter, medlemsforeninger som Lions, Rotary, Sanitetskvinnene, Ris og Røa Vel, menighetene og andre som bidrar til det yrende liv vi har i bydelen. Vi støtter etableringen av Forum for Frivillighet i Vestre Aker, og vil arbeide for styrket dialog med frivilligheten.

Høyres representanter i arbeidsutvalget har helt nylig uttalt at man sterkt beklager den bebudede nedleggelse av varme-/terapibassenget ved Diakonhjemmet sykehus, og at man henstiller partene til å finne en løsning på et viktig behandlingstilbud for en stor gruppe pasienter med reumatiske og andre fysikalskmedisinske lidelser.

En samordning av lokale og sentrale forskrifter for skjenketidsbestemmelser, har gitt mulighet til å innvilge adekvate søknader fra Oslo Golfklubb på Bogstad og Eckbo selskapslokaler på Ris, som virksomhetene mener de trenger for å opprettholde og utvikle sitt tilbud i bydelen. Høyres BU-representanter gikk også i perioden inn for å fornye slagsbevilgningen til Vinmonopolet på Røa og Vinderen, og fikk flertall for dette.

Siste nyheter