Barn fortjener tidlig og god språkhjelp

Forskning viser at barn som begynner tidlig i barnehage, har mindre risiko for forsinket språkutvikling.

Av Anniken Hauglie, byråd for kunnskap og utdanning

Systematisk arbeid med språk i barnehagen kan bedre barns språklige utvikling og bety mye for senere skoleresultater og dermed mindre risiko for å falle ut av arbeidslivet. Flere innlegg den siste tiden har uttrykt skepsis til systematisk språkarbeid i barnehagen. Som byråd for kunnskap og utdanning mener jeg at barn trenger all den språkhjelpen de kan få.

Rammeplanen krever at barnehagene gir hvert enkeltbarn språkstimulering tilpasset dets behov. Det betyr ikke at man ikke skal ta hensyn til at barn utvikler seg på ulik måte og i forskjellig tempo. Byrådet i Oslo har nå i gang en stor språksatsing for at alle barn skal få en bedre språkutvikling.

Gjennom prosjekt Oslobarnehagen har vi utviklet en standard for godt språkmiljø for alle barn og for systematisk oppfølging av enkeltbarns språkutvikling. Vi gir også foreldre informasjon om språkutvikling, siden foreldre er en viktig ressurs for barns språkutvikling. I 2014-2015 tilbyr vi hele 40 % av de ansatte i barnehagene ekstra etterutdanning i språkutvikling, språkarbeid og kartlegging. De barna i Oslobarnehagene som man tror har behov for ekstra språkstøtte skal tilbys språkkartlegging. Dette gjøres for å kunne gi målrettet språkstøtte i hverdagen. Dette kommer på toppen av viktige initiativ i bydeler og barnehager.

Ved fire års alder kan noen barn ha tre ganger så stort ordforråd som de barna som har minst ordforråd. Mye tyder på at forskjellene vedvarer – og kan øke over tid. Forskning viser at mellom 10-20 % av 2-3 åringene har forsinket eller avvikende språkutvikling, mens mellom 5-10 % av alle førskolebarn har en språkvanske. Rammeplanen pålegger oss å gi disse barna tidlig og god hjelp. Dansk forskning viser at tre av fem barn som har behov for ekstra språkstøtte, blir oversett når barnehagen observerer uten kartleggingsverktøy. Det viser at det er behov for mer systematisk oppfølging av barns språkutvikling.

Det er en stor utfordring for oss i Oslo at 70 % av minoritetsspråklige barn ikke kan nok norsk til å følge ordinær opplæring ved skolestart. Mange har gått i barnehage. Barnehagen må hjelpe disse barna, slik at de har bedre forutsetninger når de begynner på skolen. Byrådets mål er at alle skal kunne norsk før skolestart.

Dette innlegget stod på trykk i Aftenposten 20.11.13

Foto: colourbox.com

Siste nyheter