Må sees i sammenheng

Bystyret vedtok Byrådets strategimelding for sosial mobilitet gjennom barnehage og skole onsdag 5. mars 2014.

En rekke tiltak ble vedtatt for å styrke barnehagens innhold.

Høyre mener Oslos barnehager og skoler skal ha høye ambisjoner på vegne av alle barn, og stille med de verktøyene som trengs for å sikre at alle barn og unge gis like muligheter til å lykkes med utdanningsløpet uavhengig av bakgrunn.

– Byrådet har lagt frem en god og helhetlig strategimelding om sosial mobilitet gjennom barnehage og skole, sa Saida Begum i sitt innlegg.

Det var bred enighet om at alle barnehager bør kartlegge språkmiljøet i barnehagen. Alle barn skal observeres av en pedagog, men det er kun barna pedagogene mener trenger språkstøtte som skal kartlegges ved hjelp av et egnet verktøy. Dette må gjøres med at foresatte må involveres i prosessen og gi skriftlig samtykke før kartleggingen gjennomføres.

Byrådssaken bystyret behandlet tar utgangspunkt i følgende utfordringer: For mange elever går ut av grunnskolen med så dårlige grunnleggende ferdigheter, at de vil få problemer med å komme videre i utdanningsløpet. Omtrent ¼ av elevene som starter på 1. trinn har ikke tilstrekkelige norskferdigheter til å ha utbytte av ordinær undervisning. andelen elever som fullfører og består opplæringen er for lav.

Tiltakene i byrådssaken:

 • Innføre Intensivert språkprogram på 1.-4. trinn
 • Igangsette et forskningsbasert forsøk med en standardisert organisering av skolehverdagen hvor det legges stor vekt på arbeid med grunnleggende ferdigheter i basisfagene
 • Utvikle og spre standarder for god praksis i skolen, blant annet på bakgrunn av erfaringene fra Flerårig skoleutviklingsprosjekt
 • Innføre stipend for elever som fullfører eksamenskurs på sommerskolen
 • Innføre skolebidragsindikatorer/value added som fast rapportering for grunnskoler og videregående skoler
 • Gjennomgå kvalitet og vurdere tiltak for økt bruk av aktivitetsskoletilbudet på skoler hvor tilbudet er minst etterspurt, i lys av igangsatt forsøk på Mortensrud skole
 • Foreta en gjennomgang av kvalitet, innretning og målretting av leksehjelpstilbudet i Osloskolen

 

Bystyrets vedtak:

 1. Byrådet utvikler en felles strategi og struktur for økt rekruttering til Oslobarnehagen. På bakgrunn av evalueringene av gratis kjernetid så bør ordningen utvides og omfatte alle treåringer og utvides til flere bydeler.
 2. Byrådet bes legge frem en plan for å rekruttere og beholde flere barnehagelærere og fagutdannede.
 3. Byrådet bes utarbeide et tilbud der ufaglærte assistenter kan ta videreutdanning til barne- og ungdomsarbeidere.
 4. Byrådet bes foreta en vurdering av hvordan opplæringslovens paragraf 2.8 forstås og følges i Oslo-skolen, og hvilke konsekvenser dette har.
 5. Det etableres ikke en egen kommunal styrerutdanning i Oslo. Midlene satt av til dette settes av til stipender for styrere som vil delta på kompetansegivende styrerutdanning i høyskolesystemet.
 6. Bystyremelding nr 1/2013 Byrådets strategi for sosial mobilitet gjennom barnehage og skole tas for øvrig til orientering.

Foto: colourbox.com

 

Siste nyheter