Bruk barnetrygden til gratis barnehage og SFO

Kunnskap er vårt viktigste verktøy for å utjevne sosiale forskjeller.

Skal skolen lykkes med å gi elevene like muligheter – uavhengig av foreldrenes bakgrunn og økonomi – må vi styrke tidlig innsats.

Derfor vil jeg erstatte dagens barnetrygd med gratis barnehage og SFO.

Da jeg vokste opp på sekstitallet var det ikke mange som gikk i barnehagen. Da jeg selv fikk barn på nittitallet var det langt mer vanlig, men det var slett ikke lett å få barnehageplass.

I de siste 10 årene har vi sett en formidabel utbygging av barnehagetilbudet, og prisen er blitt mye lavere. Det gjør at de aller fleste barn i dag går i barnehagen.

Et samfunn i endring
Samfunnet har forandret seg betraktelig siden barnetrygden ble innført i 1946. Kvinnene har inntatt yrkeslivet, og barnehagene har blitt en viktig arena for omsorg, lek, læring og utvikling. Nærmere 98 prosent av barna har barnehageerfaring ved skolestart.

Det er en stor fordel.

Derfor er det uheldig hvis barn ikke går i barnehage fordi foreldrene ikke har råd. Barnehagen bidrar til en god start uavhengig av bakgrunn. Et godt barnehagetilbud har langvarige positive effekter for videre læring i skolen, særlig når det gjelder språkutvikling og sosial kompetanse.

Utvikling av språkferdigheter
Ved skolestart i Oslo i fjor var det omkring 1700 barn som startet på skolen uten å kunne norsk. Det bekymrer meg av flere grunner.

Forskning viser at den norske skolen reproduserer sosiale forskjeller. Barn som får lite stimulans tidlig i livet har vanskelig for å hente inn igjen gapet til andre elever.

Derfor er det så viktig at barn fra familier som gir et dårligere faglig utgangspunkt kommer tidlig i barnehage og SFO for å sosialisere og utvikle språkferdigheter.

Sosial og pedagogisk arena
De fleste elevene i barneskolen deltar på skolefritidsordningen (SFO). Mange kommuner har gode utviklingsplaner for SFO, der blant annet leksehjelp er en del av tilbudet.

SFO er i ferd med å utvikle seg til en viktig arena både sosialt og pedagogisk, som gir elevene bedre forutsetninger for å lykkes i skolen.

Derfor bør SFO bli et gratistilbud for alle elever.

Avgjørende for å utjevne sosiale forskjeller
Barna som trenger barnehage og SFO mest er ofte de som blir hjemme. Prisen for barnehage og SFO er et hinder for mange familier med lav inntekt. For disse familiene, og for samfunnet, er det langt viktigere å bruke samfunnets ressurser på tidlig innsats gjennom barnehage og skole – enn barnetrygd fordelt frem til myndighetsalder.

Barn fra lavinntektsfamilier er overrepresentert blant skoleungdommer som blir hengende etter. Barn fra innvandrerfamilier vil i mange tilfeller ha dårligere norskkunnskaper når de begynner på skolen dersom de ikke har gått i barnehage. Dette skaper en ond sirkel. Uten grunnleggende ferdigheter på plass blir porten inn i arbeidslivet høy.

Forskning viser at barn av foreldre med lav inntekt og utdanning selv har større sjanse for å havne i samme gruppe. Tilgang til kunnskap gjennom tidlig innsats åpner for sosial mobilitet. Derfor er kunnskap avgjørende for å utjevne sosiale forskjeller.

Tid for å tenke nytt
For meg er det viktig at barnefamilier skal sikres gode økonomiske vilkår. Økonomi skal ikke være et hinder for å få barn. Det er likevel ikke sikkert dagens innretning på støtteordningene er den beste å møte fremtiden med.

I 1946, da barnetrygden ble etablert, var den en viktig brikke i å gjøre kvinnene, som er mottakere av barnetrygden, mer økonomisk selvstendig da yrkesdeltakelsen blant kvinner på den tiden var svært lav. Barnetrygden har vært viktig i lang tid, men jeg tror tiden er inne for å tenke nytt.

Ved å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO kan vi oppnå flere ting. Økonomi blir ikke lenger et argument for å holde barna hjemme. Det vil bli lettere å sette inn tidlig innsats mot barna som trenger det mest. Integreringen vil gå bedre ved at barn med dårlige språkkunnskaper får større muligheter til å lykkes i skoleløpet. I tillegg fjerner vi problemet med eksport av trygdeytelser.

Å veksle inn barnetrygden med gratis barnehage og SFO gir mindre støtte i ungdomstiden, men det gjør økonomien betydelig bedre for småbarnsfamilier som også er i etableringsfasen. Målet er å skape et best mulig utgangspunkt for alle barn, og da er tidlig innsats en god investering vi alle vil nyte godt av.

Siste nyheter