Bedre bymiljø med byfortetning

Bedre bymiljø med byfortetning

Til tross for stekende sommersol var det en god gruppe engasjerte Høyre-medlemmer som heller brukte tirsdagskvelden den 3. juni til å diskutere fremtidens bomiljø i hovedstaden.

Tekst: Elin Festøy
Foto: Jøran Østom – CC-lisens

Frogner og Majorstuen/Uranienborg krets arrangerte en oppfølgende workshop for å diskutere byutvikling frem til 2030 i bakkant av temamøtet på Deichmannske den 12. mai, hvor Bård Folke Fredriksen la frem forslaget til kommuneplan som skal opp til behandling i byråd og bydelsutvalg i løpet av høsten.

Se forslag til Oslo Kommune -kommuneplan mot 2030

Jens J. Lie innledet og kunne også som ordstyrer notere seg at dette er et tema som engasjerer Høyre-medlemmene sterkt. Bård Standal bidro også i debatten, og fikk med seg flere tanker og innspill som han som leder i  Frogner Høyres programkomité kan ta med seg i sitt arbeid med nytt bydelsprogram.

Noe av det som opptok flest medlemmer er tankene om byggehøyde og knutepunktfortetting.  Opp mot 200.000 nye innbyggere skal kunne bosettes i hovedstaden i løpet av de neste 16 årene, og planen skisserer i hovedsak fortetting rundt t-baneområder. For Frogner bydel vil det viktigste temaet nok bli endringer på Majorstuen, trolig med etablering av boliger over t-banesporene. Bydelsplanene gir også rom for bygging av to ytterligere etasjer over gesimshøyde i områder som Bygdø Allé, samt at fortetning skal kunne gjøres med opp mot 10 etasjer.

Men som mange var inne på, så vil det være viktig å få kommunisert at dette er de ytre begrensningene i reguleringsplanen, og ikke et mål i seg selv. Frogner Høyre bør få frem at vårt mål er en by med god bokvalitet og historisk bevissthet.

Flere mennesker – mere liv

Mange medlemmer var også opptatt av at det bør argumenteres tydelig hvilke kvaliteter det vil gi for bomiljøet å få en større fortetning. En politikk hvor man fokuserer mer på boliger utenfor byen vil både gi mer trafikk og et mindre fleksibelt arbeidsmarket, hvor beboere kun vil lete etter jobb langs de transportaksene de bor langs. Mer mennesker i bykjernen vil gi bedre jobbfleksibilitet og også grunnlag for en mer levende by med større grunnlag for næring og sosiale aktiviteter.

Diskusjonsgleden på workshop’en var generelt stor, og ga også kretsene i Frogner Høyre et godt signal om at medlemmene er interessert i å få flere tilrettelagte diskusjonsarenaer hvor det er lavere terskel for å delta i debatten. Programkomitéen fortalte samtidig at de vil sende sitt programutkast til høring i kretsene, slik at det etter alle solemerker trolig kommer nye politiske workshops i kretsene alt til høsten.

Har du synspunkter til temaet eller innspill til kretsene? Send gjerne mail til oss: [email protected]

 

Siste nyheter