Bedre og tryggere samferdsel og fremkommelighet

Tbane travelt

Oslo Høyres årsmøte vedtok 25.01.14 resolusjonen om bedre og tryggere samferdsel og fremkommelighet.

Oslo er en av Europas raskest voksende byer. Prognosene til Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo (UKE), viser at Oslo kan passere 800 000 innbyggere i 2027. Fortsetter veksten i samme tempo, kan innbyggertallet passere en million rundt år 2040. Disse prognosene viser at Oslo er en attraktiv by.

Oslo Høyre mener befolkningsvekst er positivt. Økt befolkningsvekst i Oslo fører samtidig til flere bilister og økt behov for gode og trygge samferdselsløsninger. Samtidig som Oslo Høyre ønsker at folk benytter kollektivtilbudet, er det viktig at knutepunkter i byen legger til rette for trygg og effektiv trafikk både for t-bane, buss, biler og myke trafikanter.

Utbygging av kollektivtilbudet

Regjeringen har uttalt at staten skal dekke halvparten av investeringskostnaden for større kollektivutbyggingsprosjekter rundt byene i Norge. I Oslo er forlengelsen av T-banenettet ut til Fornebu omtalt som det første og mest åpenbare prosjektet som bør få en slik statlig støtte.

For å sikre fremkommelighet for trikken skal alle nye linjer legges til egne traseer. Videre bør drift, vedlikehold og operatøransvar av nye og mer miljøvennlige trikker konkurranseutsettes.

Oslo Høyre vil:

 • at finansieringen av t-baneutbyggingen til Fornebu må avklares slik at utbyggingsarbeidet kan påbegynnes så snart reguleringsplanene er vedtatt.
 • at utbygging av ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum må forseres, og om nødvendig benytte statlig reguleringsplan, for å sikre rask oppstart og fremdrift i prosjektet.
 • at det etableres en tverrforbindelse mellom t-banelinjene i Groruddalen, og t-banenettet må forlenges mot A-hus.
 • at alle nye trikkelinjer skal legges til egen trasé.
 • at drift, vedlikehold og operatøransvar av nye og mer miljøvennlige trikker skal konkurranseutsettes.
 • opprette nye ruter for hurtigbåter i indre Oslofjord for å avlaste veiene i rushtiden og bedre fremkommeligheten.
 • bygge planfrie overganger for T-banen ved alle knutepunkter.
 • at tog og T-bane prioriteres som skinnegående trafikk. Annen utvidelse av kollektivtilbudet bør gjøres med utvidelse av busstilbudet.
 • at kollektivtilbudet må styrkes spesielt i rushtiden og på natten i helgene.

Renere bilpark

For å redusere utslipp fra biltrafikken mener Oslo Høyre at alle kommunens tjenestebiler skal være nullutslippsbiler. Omstillingen av byens taxinæring til mer miljøvennlige biler ønsker Oslo Høyre å fremskynde ved at kun lavutslippsdrosjer får kjøre i kollektivfeltet.

Oslo Høyre vil legge til rette for at flere innbyggere ikke skal trenge å eie egen bil. Gjennom å tillate godkjente bildelingsordninger å parkere gratis på kommunens parkeringsplasser vil vi bedre tilgjengeligheten til leid/delt bil, og tilbudet vil bli vesentlig mer attraktivt enn i dag. Dersom alle store, nye boligprosjekter har minst en slik p-plass for bildelingsbiler, vil behovet for å eie bil reduseres ytterligere. Disse plassene vil inngå i dagens beregning av parkeringsbehov, og øker ikke byggekostnadene.

Oslo Høyre vil:

 • gjøre drosjenæringen mer miljøvennlig ved kun å tillate lavutslippsbiler blant drosjene å bruke kollektivfeltet.
 • at Oslo kommunes bilpark skal være nullutslippsbiler.
 • at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune må forsere utbyggingen av innfartsparkering (Park & Ride).
 • at godkjente bildelingsordninger kan benytte alle kommunens ordinære p-plasser kostnadsfritt.
 • at alle nye, store boligprosjekter med mer enn 20 boenheter skal avsette minst 1 av p-plassene til biler fra godkjente bildelingsordninger.
 • legge til rette for mer innfartsparkering i tilknytning til T-banestasjoner, samt forsere utbyggingen av Park&Ride tilbud ved bygrensen og utenfor indre bomring
 • endre parkeringsnormen ved nybygg slik at denne frivillig kan økes hvis disse parkeringsplassene øremerkes til lavutslippsbiler.
 • Staten må bidra med midler til tomteerverv for å realisere økt satsing på innfartsparkeringer.

Parkering i byen

Mange steder i byen er det utfordringer med fremkommelighet både for gående, bilister og syklister. Offentlig gategrunn er et knapphetsgode, som derfor må utnyttes bedre til beste for alle.

Oslo Høyre vil:

 • oppheve det absolutte p-forbudet i Thereses gate og det planlagte forbudet i Thorvald Meyers gate.
 • gjennomgå parkeringsnormen med sikte på å øke antall (underjordiske) p-plasser i indre by.
 • at behovet for beboerparkering må avgjøres lokalt hvor politikerne best kjenner behovet.
 • begrense videre reduksjon av gateparkering mellom Ring 1 og 2.

Trygge veier

En av de største risikoene for ulykker og køer på norske veier er et stadig økende antall gamle utenlandske vogntog med blankslitte dekk og sjåfører med liten erfaring fra glatte norske veier. Oslo Høyre ønsker bedre grensekontroll og økt sikkerhet med godstransport på vei, samtidig som det er et mål å få mer av godstransporten vekk fra vei og over på jernbane og båt. Flere avganger på t-bane, buss og trikk er både positivt og nødvendig. Men flere steder i byen er hyppigere avganger med på å hindre annen trafikk og forverre allerede ulykkeutsatte områder. Særlig gjelder dette hvor t-banen krysser trafikkerte bilveier i knutepunktene.

Oslo Høyre vil:

 • at Statens vegvesens kontrollstasjoner ved grenseovergangene skal være døgnåpne.
 • at alle vogntog skal være utstyrt med kjetting og være i forskriftsmessig stand for kjøring på norske vinterveier. Kjøretøy som ikke oppfyller kravene skal nektes kjøretillatelse.
 • at Norge skal søke å påvirke EU-kravene til langtransport til også å omfatte de brattere norske tunellene.
 • at norske myndigheter skal gjøre det enklere å frakte gods på tog og via sjø inn til Norge.
 • bygge planfrie overganger ved knutepunkter som Vinderen og Slemdal.

Bedre byluft

Oljefyr er en kilde til forurensing av byluften og til klimagassutslipp. Oslo Høyre mener at også statlige bygg i Oslo må pålegges å fjerne sine oljefyrer. Ferger og cruiseskip som ligger til havn i Oslo er en annen kilde til forurensende utslipp. Utslippene kan fjernes ved å legge til rette for landstrøm til skipene slik at de forsynes med elektrisk energi.

Oslo Høyre vil:

 • fullføre hovedsykkelveinettet og sørge for snøbrøyting av sykkelveiene på vinteren.
 • legge til rette for landstrøm til ferger og cruiseskip når de ligger til havn i Oslo.
 • fase ut oljefyring i alle offentlige bygg innen 2018.


Bærekraft i høyden

En miljøvennlig by krever gode og kompakte bomiljø. Fortetting er nødvendig for en by i vekst. Områdene bak Barcode-rekken i Bjørvika bør fortettes med nye høyhus. I andre områder av byen bør fortetting og bygging i høyden skje i nærhet til kollektivknutepunkt.

Oslo Høyre vil:

 • fortsette fortetting og byutvikling i området fra Barcode-rekken med flere høyhus.
 • fortette og bygge i høyden i nærhet til kollektivknutepunkt.
 • bedre koordineringen og samordningen av gravearbeider for å sikre kortere anleggsperioder og bedre fremkommelighet, ref. positive erfaringer med ”Graveklubben” i Bergen.

Siste nyheter