Bevar småhusområdene

Oslo har vokst mye de siste årene og vil fortsatt oppleve befolkningsvekst, selv om vi blir færre enn først antatt. Å legge til rette for god boligbygging er derfor viktig for Høyre.

Arbeiderpartiet og MDG har i byråd dessverre lagt seg på en linje der antall går foran alle andre hensyn. Det handler om å bygge betydelig høyere og tettere i Oslo enn det vi har gjort før. Det sier Høyre nei til!

Ofrer god bokvalitet

Ved byrådsskiftet kom det Raymond Johansen elsker å referere til som taktskifte, med boligbygging som ofrer god bokvalitet og prioriterer antall boliger.

Kvalitet, variasjon og mangfold er blitt mindre viktig. Det er særlig småhusområdene det går utover. Resultatet kan bli en by få kjenner seg igjen i og enda færre trives i.

Høyre står for en helt annen linje i byutviklingspolitikken; vi tror Oslo kan vokse og utvikles med kvalitet, både for det mangfoldet av oss som bor her i dag og fremtidens innbyggere. Samtidig legger vi vekt på en regional boligpolitikk som gir en god boligvekst.

Mangfoldig by

Høyre ønsker en mangfoldig by og det betyr at det må være plass til ulike mennesker i ulike livsfaser. Høyre vil legge til rette for en miks av leiligheter, rekkehus, tomannsboliger og eneboliger over hele byen.

Oslos småhusområder utgjør i dag en liten andel av det totale antall boliger, men disse gjør at mange kan bli boende i Oslo selv om behovet for bolig og plass endrer seg. Derfor er småhusområdene viktige, men med det rødgrønne byrådets drastiske utbyggingspolitikk, ser Høyre behov for å stramme inn hvor tett det kan bygges i småhusområdene.

Høyre har fremmet forslag om dette, men de rødgrønne ønsker å øke fortettingen. Da mister vi mangfoldet vårt.

Foreslår å fjerne småhusområder

Med det rødgrønne byrådets forslag til ny byutviklingsstrategi åpnes det for fortetting i en 500 meters radius rundt 36 T-banestasjoner og trikkestopp, i tillegg foreslås ytterligere flere småhusområder fjernet.

Vi vet at utbyggere allerede banker på dørene fordi de vil kjøpe tomter i de aktuelle områdene; hele nabolag føler seg utrygge på hva som skjer. De blir usikre for fremtiden til sitt eget hjem.

Mange forstår heller ikke hvorfor det skjer; Oslo har plass til å bygge betydelig flere boliger i områder av byen det i dag står lager, skur og nedlagt industri. OBOS-sjefen selv har uttalt at når det rødgrønne byrådet åpner for generell fortetting i hele byen blir det samtidig mindre attraktivt å investere i industriområder.

Attraktive byområder

Det borgerlige byrådet la grunnlaget for den utviklingen vi ser på Ensjø, Løren og Økern.

Investeringer i t-banelinje, veitunnel og nedgraving av høyspentmaster har bidratt til at områdene nå er attraktive byområder. Denne utviklingen har åpnet for flere tusen nye boliger i Oslo i årene fremover.

Vi trenger ikke bygge ned eksisterende boligområder for å tilføre Oslo nok boliger i forhold til økt befolkning.

Tilrettelegge for vekst

Høyres byutvikling ligger fast; vi skal tilrettelegge for vekst ved viktig kollektivtransport og la byen vokse innenfra og ut.

Men småhusområdene skal bestå i hele Oslo for å ta vare på mangfoldet. Oslo har nemlig plass nok!

I kommuneplanen fra 2015 ble det tilrettelagt for 120 000 nye boliger. Småhusområdene utgjør en liten andel av alle boligene i Oslo og er derfor viktig å ta vare på for å sikre et mangfoldig boligmarked.

Nyheter -

Siste nyheter