Bjerke Høyres program 2019-23

Programmet for 2019-23 har følgende hovedområder:

Kunnskap i skolen og gode oppvekstmiljøer

En by(del) som inkluderer alle

Bedre kollektivtrafikk og veiutbygging

Trygghet for hjelp når du trenger det

Du kan også lese hele Bjerke Høyres program 2019-2023 i pdf utgave med kandidatlister.

Bjerkedalen ballspill
Bjerkedalen ballspill

Kunnskap i skolen og gode oppvekstmiljøer
Barn i bydel Bjerke bør få en trygg og lærerik oppvekst, med gode muligheter for fritidsaktiviteter og fysisk aktivitet. Et mangfold av kommunale og private barnehager gir det beste barnehagetilbudet.

Bjerke Høyre vil:

 • ha ny ungdomsskole i Økern-området og fritidsklubber i Årvoll/Økern-området
 • satse på kompetanse og tidlig innsats for at alle barn skal få utnytte sitt potensial
 • gi ungdom steder å være gjennom trygge møtearenaer og fritidstilbud
 • satse på skolehelsetjenesten med flere mannlige ansatte
 • ha en boligutbygging som tar hensyn til at barn og unge må få leke og utfolde seg

En by(del) som inkluderer alle
Bydelens innbyggere skal få et tjeneste- og kulturtilbud med mangfold og muligheter for alle. I Bjerke skal alle få leve frie liv, uten mobbing, diskriminering, utenforskap eller negativ sosial kontroll.

Stem på Høyre hvis du vil:

 • at alle barn skal få delta på minst én organisert fritidsaktivitet
 • at det skal bygges ny flerbrukshall ved Lørenbanen
 • prioritere tiltak mot mobbing og ha et regelverk med nulltoleranse
 • ha Aker sykehus som lokalsykehus for Bjerke og de tre andre bydelene i Groruddalen
 • ønske NRK velkommen til bydelen
 • at beboerne skal kunne påvirke utviklingen av bydel Bjerke

Bedre kollektivtrafikk og veiutbygging
Kollektivtrafikk er en effektiv og miljøvennlig reisemåte, veksten i persontransport må skje kollektivt. Vi har gode direkteforbindelser til sentrum med buss og t-bane, og bytte til bytrikk på Sinsen. Elektriske og utslippsfrie busser er godt nytt for alle som bor langs busstraseene. Veiene må tilpasses trafikkmengden gjennom bydelen vår.

Bjerke Høyre vil:

 • ha flere avganger på t-banens linje 5 som nå er overfylt til sentrum via Tøyen
 • at folk i Groruddalen skal få ruteinformasjon for T-banen med overgang ved bytte mellom linje 4 og 5
 • vurdere matebuss for større deler av Årvoll
 • bygge sentrumstunnel så raskt som mulig med t-bane til Grünerløkka, Sagene, Ullevål sykehus og Bislett
 • bygge ny t-banelinje mellom Grorudbanen og Furusetbanen, der nøyaktig plassering utredes
 • ha flere kryssende bussruter som knytter Bjerke bedre sammen med resten av Groruddalen
 • si ja til miljøvennlige superbusser til Tonsenhagen og Hovinbyen, fremfor dyre og støyende trikker
 • føre Fossumdiagonalen helt til E6 før en nedbygging av Rv163 Østre Aker vei. Trafikken gjennom Bjerke bydel må avvikles uten unødvendig kø
 • at Rv4 (Trondheimsveien) bør på sikt nedgraderes til en bred gate med fortau, sykkelfelt, bussfelt og bilfelt
 • bygge flere ladepunkter for el-bil i bydelen vår
 • sørge for at nye boliger har nok parkeringsplasser
 • bygge ut sykkelveinettet i bydelen etter en helhetlig behovsvurdering, fremfor dagens klattvise utbygging
 • se på behov for fortau langs skoleveiene
 • gjøre bydelen tryggere for alle trafikanter

Trygghet for hjelp når du trenger det
Bjerke Høyre vil at bydelens eldre selv skal få velge hvor de skal bo og hvem som skal levere tjenester hjemme.

Stem på Høyre hvis du vil at eldre:

 • skal få velge selv mellom offentlige og private omsorgstilbud
 • skal få nyskapende og gode tjenester
 • skal få større trygghet og frihet gjennom satsing på velferdsteknologi
 • skal få god ernæring der måltider i bydelen serveres på fornuftige tidspunkter
 • skal få gode møtearenaer med gode kår for frivillig arbeid for eldre
 • skal få rask behandling av søknader til sykehjemsplass og hjemmehjelpstjenester

 

Siste nyheter