Byrådets budsjettforslag 2014

Lærer

Oslo-budsjettet 2014:

Bygger byen for nye generasjoner

– Byrådet investerer for å møte den sterke befolkningsveksten i Oslo med å satse på å utvikle kollektivtrafikken ytterligere, sikre at Oslo-skolen forblir landets beste skole og bedre kommunale boliger til de som trenger det mest, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Norges beste skole

Byrådet foreslår å styrke skolebudsjettet med 322 millioner kroner til totalt 10,7 milliarder kroner i 2014. Omtrent hver fjerde krone i Oslobudsjettet går til skole. Byrådets forslag til budsjett for 2014 skal sikre at Osloelever oppnår læringsresultater i toppklasse og at alle elever, uansett bakgrunn får mulighet til å realisere sitt potensial.

-Vårt mål er at 90 % av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring.

Det skal vi klare ved å gi tilpasset undervisning og tett oppfølging. Vi vil også satse på en rekke tiltak for å bidra til økt sosial mobilitet i Oslo-skolen de neste årene, sier byrådsleder Røsland.

Økt trafikk må tas kollektivt

Byrådet prioriterer en sterk kollektivsatsing og vil bruke 1 613 millioner kroner på drift av kollektivtilbudet i 2014.

-Vårt mål er at trafikkveksten skal tas med buss, trikk og bane fremfor privatbil. Derfor foreslår vi å øke tilskuddet til kollektivtrafikken i 2014 med 59 millioner kroner, noe som innebærer en realøkning ut over lønns- og prisveksten, sier byrådslederen.

Kollektivreiser stod for 45 prosent av alle motoriserte reiser i Oslo i 2012. Antall reiser med kollektive transportmidler økte med 1,9 prosent i 2012, og veksten fortsetter også i år.

Ekstrem oppussing

Flere tusen nye skoleplasser vil stå ferdig til skolestart høsten 2014. I de neste 4 årene settes det av om lag 10 milliarder kroner til skoleutbygging og rehabilitering.

-Til skolestart neste år åpner vi 5 nye grunnskoler og mange skoler utvides og ombygges for å ta i mot rekordveksten av skolebarn, sier byrådslederen.

Det er skolene Berg 1-7, Bjørnsletta 1-10, Gamle Løren 1-7-skole, Sofienberg og Nordstrand 8-10 skoler som står klare til skolestart. Videre står Grefsen 1-7 skole ferdig utvidet og rehabilitert klar til skolestart.

I 2014 vil det nye videregående skoleanlegget Hersleb etableres i tett samarbeid med Universitetet i Oslo v/Naturhistorisk Museum på Tøyen.

Flere tilpassede boliger

Byrådet legger opp til en omfattende satsing på kommunale boliger. Det skal brukes 2,44 milliarder kr frem til 2017 for å etablere minst 600 nye kommunale boliger for vanskeligstilte.

– Vi tar nå et større grep for å spre kommunale boliger over hele byen. Vi er særlig opptatt av å etablere større og mer egnede boliger til barnefamilier i trygge bomiljøer. Vi legger også vekt på å etablere spesialboliger av høy kvalitet til personer med dobbeltdiagnoser som rus og psykiatri, avslutter byrådsleder Røsland.

Et budsjett for å bygge ut hovedstaden

– Byrådet viderefører tidligere års satsinger blant annet på skolen og kollektivtrafikken. Budsjettforslaget for 2014 er godt innrettet for å kunne møte veksten i byen og behovet for å kunne tilby gode tjenester til en stadig voksende befolkning. Samtidig skal vi beholde vår økonomiske handlefrihet, sier finansbyråd Kristin Vinje (H).

– Hovedprioriteringen i byrådets budsjettforslag er å bygge byen for fremtiden. Byens sterke vekst gjør at vi prioriterer kommunens kjerneoppgaver samtidig som vi investerer tungt i skoler, barnehager og kollektivtrafikk. Vi videreutvikler brukerorienterte tjenester og et mer varierende tilbud til byens eldre, fortsetter Vinje.

I 2014 foreslår byrådet å investere for nærmere 9,6 mrd kroner, og totalt 30,5 mrd kroner samlet de neste fire årene. Vi foreslår i 2014 et driftsbudsjett på 49 mrd kroner, som er en økning på 3 mrd kroner i forhold til inneværende år.

Med et så omfattende investeringvolum i kommunen de neste fire årene ser byrådet et behov for visse innstramminger av driftsbudsjettet. Derfor har vi innarbeidet en rammereduksjon på 0,5 % i 2014 som utgjør 240 mill kroner. Innstrammingen er også nødvendig pga økende pensjonskostnader.

Det statlige inntektssystemet for kommunen tar ikke fullt ut hensyn til de økte finanskostnadene som vekstkommuner har når det gjelder å bygge ut tjenestetilbudet til en stadig voksende befolkning. I tillegg utgjør økte pensjonskostnader en stadig større andel av kommunens frie inntekter.

– Byrådet håper at den nye regjeringen som tiltrer i løpet av oktober i større grad vil ta hensyn til særlig kostnadsvekst for kommunene til pensjon og befolkningsvekst samtidig som den vil la kommunene få beholde en større andel av egne skatteinntekter, sier Vinje.

Byrådets forslag til budsjett har følgende hovedsatsninger:

  • Skolekapasiteten økes: Byrådet foreslår 3,7 mrd kroner til skolebygg i 2014 og over 10 mrd de neste fire årene. Dette utgjør 33 prosent av investeringsbudsjettet de kommende årene. Driftsbudsjettet til skole er noe styrket.
  • Samferdsel og tekniske anlegg: Byrådet foreslår 2,1 mrd kroner til neste år og over 7,5 mrd kroner samlet de neste fire årene. Tilskuddet til kollektivtrafikk er på 1,6 mrd kroner i 2014.
  • Eldreomsorg: Byrådet foreslår at det settes av 800 mill. kroner til totalrehabilitering av sykehjem og Omsorg+ i 2014 og over 3,2 mrd kroner de neste fire årene. Dette skal bl.a brukes til å rehabilitere fire sykehjem. I tillegg vil et sykehjem bli bygget som OPS-prosjekt.
  • Kommunale boliger: Byrådet foreslår 961 mill kroner i 2014 og 3,1 mrd kroner de neste fire årene til kommunale boliger.
  • Rehabilitering av barnehager: Byrådet foreslår 483 mill kroner til rehabilitering, kapasitetsutvidelse og nybygg i 2014 og 1,2 mrd kroner de neste fire årene.
  • Nytt hovedbibliotek: Byrådet foreslår 335 mill kroner i 2014 og 2,1 mrd kroner samlet de neste fire årene til nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

– Byrådet viderefører tidligere års satsinger blant annet på skolen og kollektivtrafikken. Budsjettforslaget for 2014 er godt innrettet for å kunne møte veksten i byen og behovet for å kunne tilby gode tjenester til en stadig voksende befolkning. Samtidig skal vi beholde vår økonomiske handlefrihet, avslutter finansbyråd Kristin Vinje.

Alle byrådets pressemeldinger finner du på www.byradet.oslo.kommune.no/pressemeldinger

 

Siste nyheter