Byrådets hastverk ødelegger to store friområder i Oslo Vest

Oslo trenger en ny løsning for vannforsyningen, og Høyre er enige i at Holsfjorden i Buskerud er bra å hentevann fra. Men vi synes det er arrogant å haste gjennom et vedtak som går utover mange naboer, ødelegger Sollerudstranda i mange år og som legger et administrasjonsbygg i friområdet i Husebyskogen.

Nyheter - Øystein Sundelin, Høyres gruppeleder i bystyret. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Øystein Sundelin, Høyres gruppeleder i bystyret. Foto: Oslo kommune/Sturlason

– Byrådet presser gjennom en forhastet vannforsyningsløsning for å unngå bøtene fra Mattilsynet. Høyre har fremmet en fullgod løsning der administrasjonsbygget kan ligge på Statnett-tomten på Montebello fremfor å bygge ned viktig friareal i Husebyskogen, sier Øystein Sundelin, Høyres gruppeleder i bystyret.

Vannforsyningen er viktig for hele Oslo, men forhastet vedtak i bystyret nå vil få store konsekvenser for alle de som bor i deler av Ullern og Vestre Aker.

– Vi blir ikke lyttet til og det er arrogant av byrådet. Det er kommunen som har somlet, og det kommer dessverre til å gå utover både sikkerheten og friområdene til skolebarn og nattesøvnen til mange beboere når de skal kjøre ut og store mengder steinmasser, sier Carl Oscar Pedersen, Høyre, BU-leder i Bydel Ullern.

Verdifulle friområder er de største taperne når byrådet med støtte fra Rødt tvinger gjennom en forhastet og dårlig løsning for nytt vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen. Det rødgrønne byrådet har lagt frem en plan for å pumpe vann fra Holsfjorden via tunnel til Huseby, bygge et vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen og en vanntunnel videre inn mot Mølleparken ved Grünerløkka. Årsaken er at Oslo skal ha en ny drikkevannskilde klar innen 2028.

– Det er en tragedie at byrådet med støtte fra Rødt vil legge administrasjonsbygget til vannanlegget i et friområde i Husebyskogen, som bystyret tidligere har uttalt (eller vedtatt) skal vernes. Det kunne nesten ligget hvor som helst ellers.  Saken er preget av hastverk, og konsekvensene for våre innbyggere vil bli betydelige, sier Yngvar Husebye, Høyre, BU-leder i Bydel Vestre Aker.

Ingen er imot bedre vannforsyning til Oslo, men byrådets plan er forhastet, mangler gode alternativer og tar ikke hensyn til gode innspill fra innbyggere og velforeninger. Oslo risikerer å miste verdifulle friområder ved Huseby og Sollerudstranda. I tillegg vil masseuttak fra tunnelene og en byggeperiode på over 7 år utsette mange innbyggere for betydelig støy- og luftforurensing.

Høyre ønsket å strekke ut en hånd til byrådspartiene for å finne gode lokale løsninger for dette enorme prosjektet. Byrådets plan er omfattende, og Høyre er enig i mye, men langt fra alt. Høyre vil ikke at det skal bygges et kontor for administrasjon og drift på Husebyjordet når det for eksempel finnes alternativer på den gamle Statnett-tomta.

Høyre vil ikke grave ut en overløpstunnel ned til Sollerudstranda når det finnes løsninger som kan lede vann til Lysakerelva.

Høyre vil ikke legge opp til store masseuttak med tungtrafikk i boligområder når man heller kan frakte masser direkte ut på Ring 3.

Våre forslag vil sikre at byggearbeidene for vannbehandlingsanlegget og vanntunneler kan starte som planlagt, samtidig som plassering av driftsbygning og overløpstunnel legges slik at friområder vernes og boligområder i større grad skjermes for støy- og luftforurensing.

Bevar Husebyskogen

Da Høyre i sin tid stemte for at den amerikanske ambassaden skulle bygges ved Makrellbekken t-banestasjon, lovte vi at vernet av gjenværende friareal skulle styrkes. Det er et løfte vi akter å holde. En av Arbeiderpartiets hovedsaker før valget i 2005 var; «Ta vare på Husebyskogen – for evigheten.» Bare 14 år senere beviser Arbeiderpartiet at ikke er til å stole på når de nå får støtte av SV, Miljøpartiet og Rødt for sine planer. Som plaster på såret foreslår byrådet såkalte avbøtende tiltak som jevnlige dialogmøter med naboer, skoler og barnehager. Ingen dialogmøter erstatter friområder som bygges ned. Det er elendig politisk håndverk av byrådet å ikke gi klare føringer til etatene om at friområder og boligmiljøer skal vernes.

Neste sommer er det dessuten fire år siden Mattilsynet mistet tålmodigheten med Oslo og varslet byrådet om at det ville vanke dagbøter om de ikke fikk fart på planleggingsarbeidet. Når saken nå endelig skal behandles i bystyret, er tiden knapp, men ikke så knapp at det ikke hadde vært mulig å finne bedre løsninger. Dessverre er ikke dette byrådet interessert i å lytte til gode forslag fra naboer, velforeninger og politiske motstandere. De vil heller dundrer gjennom sitt eget forslag. Bare fordi de kan. Det taper alle på.

At en sak som dette, med en investeringsramme på 12,5 milliarder kroner legges frem for et helt nytt bystyre, med kun ett alternativ som løsning, og med krav om en hastebehandling av saken på grunn av sendrektighet fra byrådets side, mener er helt skandaløst. Da Mattilsynet i 2017 ga Oslo kommune pålegg om å få på plass en ny reservevannsforsyning, burde byrådet satt fart i saken. Istedenfor har tiden blitt brukt på å søke statlige myndigheter om stadige utsettelser i saken. Bystyret har ikke blitt involvert i saken, og vi i Høyre stod bak det private forslaget 6. mars 2019 «Bevar Husebyskogen – Ingen omkamp».

Hvis byrådet hadde lyttet til høringsuttalelser i saken, debatten i media, et bredt politisk flertall i Byutviklingsutvalget, og naboer og interessenter, hadde de ikke lagt frem dette forslaget. Men – det gjør de altså likevel.

En mer seriøs måte å behandle saken på, hadde vært å legge frem en sak langt tidligere, med flere ulike skisser til løsning, slik at bystyret kunne gitt prosjektet retning tidligere, og å legge frem en løsning med flere alternativer nå, og med god tid til å behandle saken i bystyret.

Fakta:

Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å ha en fullgod reservevannsløsning på plass innen 1.1.2028.

Løsningen skal kunne erstatte Maridalsvannet som drikkevannskilde i krisetilfeller.

Vann- og avløpsetaten anbefaler Holsfjorden i Lier som reservevannkilde.

Det skal bygges en 19 km lang råvanntunnel fra Holsfjorden til Huseby i Oslo vest.

(Kilde: NRK Østlandssendingen)

Siste nyheter