De fire borgerlige partiene stod sammen

Dette er Oslo Høyres bystyregruppe de neste fire årene

Det var knyttet spenning til årets behandling av revidert budsjett da byrådet og Rødt ikke klarte å bli enige. På den andre siden stod de fire borgerlige partiene sammen om et alternativ revidert budsjett. Under kan du lese om noen av våre forslag, og her finner du en fullstendig oversikt.

Flere skoler i Oslo sliter med trange skolebudsjett, noe som går ut over barnas læring. Skolene må sikres en god nok grunnfinansiering, og vi foreslo derfor et minstebeløp per elev. som ingen skoler skal ligge under. Velstående familier i enkelte deler av byen får i dag gratis aktivitetsskole mens familier med lav- og middels inntekt i vestlige bydeler må betale. Denne ordningen ønsker vi å gjøre mer rettferdig og foreslo at familier med en samlet inntekt på under 1 million får gratis AKS. Dessverre fikk vi ikke flertall.

Barnefamilier er ofte avhengig av bil for å få hverdagslogistikken til å gå opp med kjøring til barnehage, skole og ulike fritidsaktiviteter. Denne gruppen rammes hardt av økte bomtakster og nye bomsnitt. Høyre vil at familierabatten på Ruter også skal gjelde på hverdagene etter kl. 16.00 slik at kollektivtilbudet kan bli et reelt alternativ. I tillegg ønsker vi et prøveprosjekt der Ruters minibusser frakter barn til og fra trening, etter mønster av et tilsvarende prosjekt i Bærum. Byrådet støttet oss ikke i dette.

Vi ser en urovekkende økning i ungdomskriminalitet i Oslo. Vi ønsker kommunale tiltak som områdespesifikk opptrapping av Bypatruljene og økt satsing på utekontakter. I tillegg må kommunen bruke ressurser på å forebygge kriminalitet og gi unge mennesker muligheter. Det kan gjøres gjennom bedre tilbud og lengre åpningstider på fritidsklubber og støtte til deltakelse i idretts- og fritidsaktivitet for barn av lavinntektsfamilier. Byrådet stemte ned dette.

Høyre ønsker et nytt kveldstilbud både for hjemmeboende eldre med pleiebehov og deres nærmeste pårørende. Dette er et tilbud rettet både mot eldre som selv ønsker et utvidet tilbud sammenliknet med det de har i dag, og for pårørende som kanskje ønsker tid til seg selv. Tid til å besøke venner eller familie. Tid til å gå på kino med barnebarna. Vi foreslo å etablere kveldstilbud et par ganger i uka i to bydeler som en prøveordning, uten å få gjennomslag.

Selv om de borgerlige partiene ikke har flertall i dagens bystyre, klarte vi å få gjennomslag for noen punkter:

  • Økt støtte til EKT ridesenter og Kirkenær ballettskole.
  • Reduksjon i kostnaden for å feire Oslo som miljøhovedstad.
  • Oppruste Grønlands torg og sikre ungdom et kultur- og fritidstilbud i området.
  • Tak over isflaten på Valle Hovin (hovedforslaget vårt var å sikre fullfinansiering).

Du kan trykke her for å lese mer om våre forslag!

Siste nyheter