De første årene er de viktigste

Høyres suksessfulle Osloskole har vært en viktig inspirasjon for nasjonal skolepolitikk.

I løpet av atten år i byråd bygget Høyre Osloskolen til å bli landets beste skole. Suksessfaktorene har vært fokus på de grunnleggende ferdighetene som lesing, skriving og regning, tidlig innsats, systematisk kartlegging, oppfølging av hver enkelt elev og selvsagt en svært dyktig, inspirerende og kunnskapsrik lærerstab.

Osloskolen har vært en inspirasjon for Høyres politikk nasjonalt, og mange av de gode grepene som har blitt gjort i Osloskolen, blir nå gjennomført i hele landet.

Politiske skillelinjer

Nå som Høyre ikke sitter med byrådsmakten i Oslo, er det i alle fall gledelig å se at Arbeiderpartiet fører store deler av Høyres skolepolitikk videre, blant annet innen tidlig innsats.

Samtidig ser vi noen tydelige skillelinjer også på skolefeltet, for eksempel når Arbeiderpartiet gir familier i noen bydeler gratis AKS (SFO) basert på hvor de bor, heller enn å målrette midlene mot de familiene som faktisk har behov for redusert betaling.

Historisk har det vært store skillelinjer mellom Høyre og Arbeiderpartiet i skolepolitikken i Oslo.

For eksempel har Høyre vært opptatt av tidlig innsats i Osloskolen helt siden 2004, da vi innførte lese- og skriveopplæring fra første trinn.

Arbeiderpartiet gikk den gang imot dette. I opposisjon kjempet Arbeiderpartiet også mot kartlegging og målstyring, og i 2011 gikk faktisk Arbeiderpartiet til valg på å vrake hele Osloskolen.

Det til tross for at Osloskolen gjør det gjennomgående bedre enn alle andre fylker i landet på nasjonale prøver, og til tross for de store konsekvensene det kunne fått for Oslos elever.

Viktig med tidlig innsats

Vi ser hvor viktig det er å sette inn målrettede tiltak så tidlig som mulig i skoleløpet, for å sikre at alle barn lærer å lese, skrive og regne. Det er både mer effektivt og mindre kostbart enn å reparere senere i skoleløpet – både for samfunnet og for elevene selv.

Derfor har den borgerlige regjeringen i denne perioden bevilget penger til 1800 flere lærere i 1. til 4. trinn.

I neste periode ønsker vi å innføre en plikt for skolene til å gi intensivopplæring til elever i 1. til 4. trinn som trenger ekstra oppfølging, utdanne flere tusen lærere til å bli eksperter på overgangen fra barnehage til skole, og etablere stipendordninger for å sikre at de beste lærerne velger å undervise de yngste barna.

Retter vi tidlig innsats inn mot de første skoleårene, så stiller elevene sterkere i undervisningen og har et bedre grunnlag for å fullføre skolegangen senere i skoleløpet.

Tidlig innsats er den beste investeringen vi kan gjøre for barna våre og for å sikre dem grunnleggende ferdigheter, en god utdanning og et best mulig utgangspunkt for å lykkes både i arbeidslivet og ellers.

En god skole gir muligheter for alle

Høyre vil ha en kunnskapsskole som løfter alle elevene og som gir muligheter for alle.

Osloskolen som Høyre har bygget opp gjennom mange år er en inspirasjon og et utstillingsvindu for den skolepolitikken som Høyre nå gjennomfører i regjering.

Vi er stolte av resultatene som Osloskolen får til, og vi vil jobbe for å gjøre alle Norges skoler til enda bedre skoler for barna våre.

Nyheter -

 

Siste nyheter