Den beste bydelen å bo og jobbe i

Bydelsprogram – lokalprogram 2015

Frogner Høyres program for 2015-2019:

Bydelsprogram for Frogner - Frogner bydel skal være den beste bydelen å bo og jobbe i

Kapittel 2:

Den beste bydelen å bo og jobbe i

[divider_line]Alle bilder i Frogner Høyres program: Hans Kristian Thorbjørnsen og David Ådalen[divider_line]

 

 

Frogner Høyre mener at bydelen skal være attraktiv for et variert næringsliv og vil være positive til nyetableringer, samarbeidsarenaer og byutvikling som bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser.

For å være attraktiv må også en bydel være trygg.

Kultur og idrett spiller en viktig rolle i manges liv. Nærmiljøet berikes ved at det tilbys et spennende og variert kulturliv, gode idrettstilbud og gode arenaer for å knytte kontakt på tvers av nasjonaliteter.

Bydelen egner seg godt som et sted å arrangere internasjonale kongresser og større konferanser. Frogner har også flere områder som egner seg til større festivaler og kulturarrangementer.

Vi forplikter oss til:

Bydel Frogner skal oppleves som effektiv, smidig og imøtekommende når brukere og næringslivet er i kontakt med bydelen. All viktig informasjon skal være lett tilgjengelig på bydelens nettsider.

For å sikre en effektiv drift av bydelen vil vi kartlegge og gjennomføre moderniserings- og forenklingstiltak av byens tjenesteyting og administrasjon

Alle innbyggere skal føle seg trygge i bydelen. Dette innebærer god belysning i gater og parker, økt kollektivtilbud nattestid, frivillig innsats i det offentlige rom  og tilstrekkelig tilstedeværelse av politi.

Frogner Høyre vil arbeide for godt vintervedlikehold av gatene og at fortauene blir godt måket, feiet og strødd.

Frogner Høyre vil være en pådriver for å sikre trivelige, rene og trygge byrom med økt fokus på søppelrydding og vil inviterer til samarbeid mellom bydelen og det private næringsliv.

Frogner Høyre vil arbeide for at Frogners hovedveier,  Hegdehaugsveien, Bogstadveien, Bygdøy allé og Frognerveien,  skal få renholdsstatus på linje med resten av sentrum når det gjelder gaterenhold.

Bydel Frogner skal være positiv til nyetableringer og legge til rette for at gode kulturinitiativ iverksettes i bydelen.

Bydel Frogner skal være positiv til nyetableringer og legge til rette for at gode kulturinitiativ iverksettes i bydelen.Frogner Høyre skal sikre at:

 • Bydelen skal ta i bruk og oppfordre til elektronisk saksbehandling
 • Bydelens servicetelefon skal være bemannet i hele kontortiden
 • Det er tilstrekkelig lys i Frogners gater og parker
 • Det tas initiativ til å etablere toaletter ved inngangen til Frognerparken
 • Ordningen med Bydelsrusken utvides slik at flere får arbeidstrening gjennom å delta i vedlikehold, renhold og opprustning av bydelen gjennom NAV
 • Det opprettes et bredt sammensatt Ruskenforum i bydelen der bydelsadministrasjonen, politikere, næringsliv, beboerforeninger, politi, Renholdsetaten, Bymiljøetaten og andre interessenter kan møtes.
 • Bydelen søker om oppgradering av badeanlegget på Huk
 • Områdene ved Huk, Paradisbukta, Bygdøy Sjøbad, Frogner Stadion og Frognerparken i større grad tas i bruk som festival- og konsertarenaer
 • Kunstnere kan få tilgang til å ha utstillinger i det offentlige rom, som for eksempel på skoler, idrettsarenaer, menighetshus og i bydelsadministrasjonen.
 • Bydelen kan delta i pilotprosjekter for kulturscener i Oslo
 • Det tilrettelegges for uorganisert aktivitet i bydelen, for eksempel gjennom oppsett av ballbinger, basketkurver og skateramper og at vedlikeholdet av disse ivaretas
 • Det søkes støtte til tiltak der ski og turutstyr kan lånes for å oppmuntre nye grupper til å bruke Marka og fjorden

Frogner Høyres visjon er at Frogner skal være Europas mest attraktive bydel

[framed_box ]

 Frogner Høyres bydelsprogram
– lokalprogram 2015-2019:

Kapitler

 • Innledning – Europas mest attraktive bydel
 • Den beste bydelen å vokse opp i
 • Den beste bydelen å bo og jobbe i
 • Kvalitet og valgfrihet i pleie og omsorg
 • En miljøvennlig bydel
 • Byutvikling for morgendagens bydel
[divider_line]

Mer informasjon om lokalvalget

 • Praktisk informasjon om valget 2015-2019
 • Frogner Høyres BU-kandidater
[divider_line]

Om bystyrevalget

 • Oslo Høyres bystyreprogram
 • Bystyrekandidater fra Frogner
[/framed_box]

Siste nyheter