Det satses på barn og unge i Oslo

Oslo kommune svarer Don Martin.

Av Øystein Søreide sosialbyråd i Oslo og Øystein Sundelin Høyres gruppeleder i Oslo bystyre.

Oslos budsjett prioriterer investeringer for de oppvoksende generasjoner. Oslo er i den gode situasjon at det er stor vekst i barnebefolkningen, spesielt i indre by. Til tross for dette har Oslo klart å tilby plass til stadig flere, alle som har rett på plass får tilbud, og 44 prosent av ettåringene uten lovfestet rett har barnehageplass.

Barnehage og skole er høyt prioritert

Det etableres ca. 1250 nye plasser i 2014. Oslo kommune vil i 2014 investere 483 millioner i nybygg og rehabilitering. Byrådet satser også på kvalitet i barnehagene. Voksentettheten er bedre enn snittet i Norge og bedre enn i de andre store byene.

Skole er Høyres viktigste satsingsområde.

Manglende norskferdigheter er en hovedutfordring, derfor satser byrådet 60 millioner over 4 år på et språkløft. I 2014 skal 4000 ansatte få gratis opplæring i barns språkutvikling. Oslo tar også ansvaret for å utdanne flere pedagoger, selv om det er en statlig oppgave.

Skole er Høyres viktigste satsingsområde. Osloskolen er fremst i landet, senest bekreftet denne uken. Å legge til rette for et vellykket skoleløp er det viktigste vi kan gjøre for vår unge: Det reduserer sjansen for at ungdom faller utenfor.

Det kriminalitetsforebyggende arbeidet virker

Artisten Don Martin er i Aftenposten 11. desember opptatt av det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Oslo. Det er vi også. Byrådet i Oslo har gjennom lang tid arbeidet for å styrke forebyggende arbeid, særlig blant barn og unge. Dette har gitt gode resultater. Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten har hatt en nedgang på 20–25 prosent fra 2006 til 2012. Dette gjelder både for antall unge lovbrytere og antall straffbare forhold.

I 2006 ble det opprettet et samarbeid mellom kommunen og politiet. Sammen Lager vi et Tryggere Oslo (SaLTo) ble startet fordi vi ville at byen skulle ha en samordnet oppfølging av ungdom i faresonen. Dette har prosjektet lykkes med.

Ungdommer står i dag for 5,2 prosent av alle registrerte straffbare forhold i Oslo mot 6,7 prosent i 2006.

Ungdommene som registreres for flere lovbrudd forsvinner ut av statistikken med tett oppfølging. Samtidig som barne- og ungdomskullene øker så synker den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten. Andelen har sunket hvert år siden SaLTo ble etablert i 2006. I samarbeidet er det også rutiner som sikrer at utøvere og ofre får god oppfølging. Den nyetablerte Oslostandarden for samarbeidsavtaler mellom barnevern og skolene, og barnevernet og barnehagene gir tydelige retningslinjer for oppfølgingen av barn og familier, som har behov for hjelp og støtte fra barnevernet.

OL er en generasjonsinvestering

Noen røster knytter OL-prosjektet til andre områder i Oslos tjenestetilbud. Denne koblingen blir feil. OL 2022 har et sterkt generasjons- og byutviklingsperspektiv. Prosjektet har blitt utviklet med utgangspunkt i det behovet som allerede er for nye arenaer og revitalisering av nye deler av byen. Et OL i Oslo vil særlig komme barn og unge til gode, fordi dette vil bety investeringer i idrettstilbud over hele byen, særlig i øst.

Et OL i Oslo vil særlig komme barn og unge til gode.

Forebyggende arbeid er mer enn fritidsklubber og musikktilbud. Det blir derfor helt feil å sette OL opp mot barneran eller fritidsklubber. Oslo har i mange år hatt et godt nett av fritidsklubber over hele byen. Det har vært en økning i antall kommunale fritidsklubbtilbud i Oslo fra 45 i 2011 til 74 i 2012. Det konkrete forslaget Martin nevner om nedleggelse av Jordal fritidsklubb kommer fra bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo. Om dette tilbudet blir nedlagt bestemmer venstresidens politiske flertall i den bydelen.

Forebyggende arbeid er mer enn fritidsklubber og musikktilbud. Det blir derfor helt feil å sette OL opp mot barneran eller fritidsklubber.

Det nylig vedtatte budsjettet gir økte rammer til bydelene, og vi har tillit til at bydelene prioriterer godt og fornuftig også på dette området.

Oslo Høyre er opptatt av at kommunen skal tilby våre barn og barnebarn et godt og trygt oppvekstmiljø, med god kvalitet i barnehage-, skole- og fritidstilbud. Vi er stolte av alt det gode arbeidet som gjøres i byen vår.

Dette innlegget stod på trykk i Aftenposten 12. desember 2013

 

Foto: colourbox.com

Siste nyheter