Din stemme avgjør

Dersom de rødgrønne vinner valget blir det innført en ny kommunal skatt i Oslo. AP har gjort dette til deres viktigste sak. MDG legger også sine stemmer i vektskålen for den nye skatten. Den kalles eiendomsskatt, men er i sine virkninger er den langt mer enn det:

1. EIENDOMSSKATTEN ER PRIMÆRT EN BOLIGSKATT, MEN DEN VIL OGSÅ RAMME BEDRIFTER OG ARBEIDSPLASSER

Skattegrunnlaget vil bygge på et nytt prinsipp: markedsprisen. Det du skal betale hvert år er (etter full opptrapping) ganges med kroner 7000 pr. million*) kroner som du ville fått hvis du tenkte deg at boligen ble solgt nå. Om for eksempel fire år vil beregningsgrunnlaget og dermed skatten automatisk bli økt med prisutviklingen på boligen din. Når denne dynamikken er etablert, vil det kreve aktive bystyrevedtak å skjerme innbyggerne mot automatisk skatteøkning. *) Om Aps introduksjonstilbud «moderat eiendomsskatt», se nedenfor punkt 2. All historisk erfaring fra kommuneskatt på inntekt, tilsier at kommunene ikke klarer å stå mot presset som drives frem av sektorpolitikken, statlige standardkrav, rettighetslovgivning og stadig nye «satsinger» uten at noe prioriteres ned. Bedrifter som eier sin egen seksjon, typisk butikker eller servicenæringen får ikke bunnfradrag. Næringsleietagerne, typisk en butikk, må lese kontrakten for å se om det er avtalt at leietager skal betale påplussingen som følge av eiendomsskatt.

2. ARBEIDERPARTIETS INTRODUKSJONSTILBUD

Arbeiderpartiet som ellers er skeptisk til å la markedet bestemme priser, vil innføre en skatteberegning som lar fremtidige prisstigning på boliger automatisk øke skatten din, uten at bystyret har vedtatt det. Dersom de sentralt fastsatte ligningsverdiene oppjusteres igjen, oppjusteres også skattegrunnlaget automatisk. Ved innføringen sier AP vil gi en rabatt på 20% av boligverdien (se siste ligningstakst og gang opp med 4). Og et bunnfradrag første år på 4 millioner. Et bunnfradrag gir AP anledning til å trappe opp 50% raskere ved innføring av eiendomsskatt (til kr. 3000 pr. million) underveis mot lovens maksimum. AP har under valgkampen ikke lovet moderate skattesatser i 2018 og senere. AP vil måtte forhandle skatten med SV, Rødt og MDG. Dermed kan den bli enda høyere enn det AP sier nå. Et rødt flertall kan også velge konkret verditaksering av den enkelte eiendom, hvis de føler det gir mer penger. Partier som ellers er mot markedet, mener det er fremragende målestokk for utmåling av en skatt løsrevet fra evneprinsippet. AP vil etablere en eiendomsskatt som blir automatisk oppjustert med prisene, men hvor bunnfradraget skal holdes uendret i kroner. Hvorvidt det blir et bunnfradrag, eller hvor stort det blir, er kun et politisk løfte. Det flertall AP må få støtte av for å danne byråd, har planer enda høyere beskatning.

3. EIENDOMSSKATTEN KAN IKKE GARANTERES Å GÅ TIL VISSE FORMÅL

Alle kommunale skatteinntekter går inn i samme kasse. Kommunens mulighet til å forvalte egne økonomiske midler til nye satsinger begrenses av lover, statlig sektorpolitikk, konjunkturer, individuell rettighetslovgivning og innflytting av ressurskrevende grupper. Folk som flytter inn i en kommune utløser lovpålagte ytelser i form av tjenester eller kontantytelser som kommunene ikke selv styrer. Sosialhjelp og bolig er eksempler. Iverksettelsen av nye reformer og statlige pålegg som ikke betales av staten fullt ut er man godt kjent med gjennom årene: HVPU-reformen, samhandlingsreformen, pågang av EØS-borgere uten arbeid, flyktninger og asylsøkere øker også usikkerheten med hensyn til kommunal økonomisk langtidsplanlegging. I tillegg vil en renteoppgang på lån, også slå inn i den kommunale økonomi. Disse forholdene til sammen gjør at et bystyre, og langt mindre et enkelt parti, kan garantere at merinntektene av en skatt blir brukt utelukkende til noen formål. Innenfor det det nåværende inntektssystemet trekker staten inn 3 milliarder av Oslofolks inntektsskatt til kommunen, til bruk i andre kommuner gjennom en omfordelingsmekanisme. Før det innføres en ny skatt i Oslo, burde heller alle partier arbeide for at kommuneskatten på Oslofolks inntekt blir igjen i Oslo.

4. EIENDOMSSKATTEN FORRYKKER RESSURSFORDELING OG MAKTBALANSE MELLOM DET SIVILE SAMFUNN OG DET OFFENTLIGE

I følge eiendomsskatteloven kan ikke eiendommer som eies av stat og kommune ilegges eiendomsskatt.

5. EIENDOMSSKATT ÅPNER FOR POLITISK VILKÅRLIGHET

Eiendomsskatteloven åpner for politisk diskriminering mellom private og offentlige selskaper. Arbeiderpartiets byrådslederkandidat har sagt han vil motarbeide at private skal få være med på å gi helse-, omsorgstjenester til syke, eldre og barn. Da slike tjenester for det meste ytes i plasskrevende lokaler, vil en eiendomsskatt uten bunnfradrag være meget velegnet til å fordyre tjenestene, gjøre det vanskeligere å få oppdrag eller slik AP helst vil – få dem til å legge ned. Flere ledende skattejurister har pekt på at en generell skatt ikke kan utformes slik at den bare rammer noen grupper, da man nærmer seg usaklig forskjellsbehandling og myndighetsmisbruk.

6. EIENDOMSSKATTEN ER EN SKATT PÅ Å EIE NOE DU ALLEREDE HAR BETALT, UANSATT HVA SLAGS ØKONOMI DU ELLERS HAR NÅ ELLER VIL FÅ SENERE.

AP og de andre rødgrønne vil gi deg en ekstra kommunal husleie fordi du har skaffet deg et hjem. I tillegg til det du har betalt og skal betale i kommunale avgifter for vann, vei, renovasjon og avløp, også for nye investeringer i utbyggingsområder og oppgraderinger. Store fellesløft som nye vann- og avløpsprosjekter (Eksempelvis Midgardsormen) for å modernisere anlegg og utvide kapasiteten for ny innflytting, betales allerede av boligeierne i Oslo. AP hyller eiendomsskatten som instrument for omfordeling. Kommuneskatten har aldri hatt det formålet, det er andre ordninger, særlig statlig inntektsskatt som gjennom progressive trinn skal vareta dette på tvers av kommunegrensene. AP ser ut til å glemme at det særlig er familier som har større boliger. Å svekke familienes økonomi gir opplagt ingen ønsket omfordeling.

7. KOMMUNAL EIENDOMSSKATT ER EN KOMMUNAL FORMUESSKATT I TILLEGG TIL DEN STATLIGE

Gjennom kraftig oppjusterte ligningstakster de siste årene som inngår som nytt grunnlag for statlig formuesskatt. Dersom eiendomsskatt innføres, blir den samme ligningsverdien ganget med fire som grunnlag for den nye kommunale skatten. Dermed har vi to ukoordinerte formuesskatter med basis i samme gjenstand – boligen din. Mens den statlige formuesskatten lar gjeld komme til fradrag, er den kommunale eiendomsskatten en brutto formuesskatt som ikke tar hensyn til lån som er tatt opp for å betale boligen eller annen gjeld. En kommunal eiendomsskatt i tillegg kan dermed ikke betegnes som moderat, rett og slett fordi den inneholder et element av dobbeltbeskatning.

EIENDOMSSKATTEN ER EN BESKATNING AV NOE DU IKKE HAR TJENT

Den som ikke har stabile eller stigende lønnsinntekter, må uansett finne penger i lommeboken for å betale den nye skatten. Om du tærer på oppsparte midler, øker gjelden eller må selge, er ditt problem. Ikke kommunens. Forfalte eiendomsskatter har legalpanterett foran alle andre heftelser, og inndrivingen er som ellers for skatter og avgifter, uten mulighet for avdragsordninger eller annen henstand.

9. EIENDOMSSKATTEN VIRKER OGSÅ SOM EN BRUTTOSKATT PÅ INNTEKT

For dem med vanlig lønnsinntekt vil den kommunale skatten komme på toppen etter at du trodde inntektsskatten (skatt til stat og kommune) og evt. formuesskatt til staten, vil den nye kommuneskatten som ren inndragning av de kronene du ellers kunne disponere etter egne behov. Av pengene du kan disponere hver måned etter at stat og kommune har fått sitt, og etter at du har betalt andre faste utgifter (lån, avdrag, lys, varme) vil kommunen innføre en ny skatt før du kan tenke på mer personlig forbruk: mat, medier, reiser og fritid.

10. EIENDOMSSKATT ER ET INNHUGG I DEN UTBETALTE PENSJONEN DU REGNET MED Å FÅ UTBETALT

De fleste planlegger for tilværelsen etter at de trapper ned eller avslutter yrkeslivet. Da pensjonen utgjør en viss andel av lønnsinntektene man hadde, er det fleste klar over at levestandarden flater ut. Når man står utenfor arbeidslivet, blir det ikke fullt ut oppjustert for lønnsutviklingen. En ny kommunal skatt løsrevet fra evneprinsippet kan slå i stykker planene for dem som har opptjent pensjon, eller mottar andre kontantytelser som erstatter nedsatt arbeidsevne.

11. APs EIENDOMSSKATT ER IKKE LEDD I EN SKATTEOMLEGGING

Noen har tatt til orde for at skatt på eiendom kan aksepteres, hvis inntektsskatten går ned. APs skatteforslag er en markant økning av skatten, og den veksles ikke inn mot lavere skatter andre steder. Den er en ren skatteskjerpelse. Den kommer i tillegg til de kjente skattene, ikke i stedet for.

12. DET ER SÆRLIG VIKTIG AT OSLO UNNGÅR DEN NYE BOLIGSKATTEN FORDI:

  • Det grunnleggende er at det blir dyrere å eie bolig i Oslo. Er skatten først innført vil den bare bli skjerpet.
  • Oslo er allerede det dyreste stedet å eie egen bolig i Norge. Ap vil gjøre det dyrere.
  • Innføringen av en ny skatt vil bli en sovepute og motvirke effektivisering av kommunen, og for et nytt bystyreflertall en ny unnskyldning for ikke å kunne prioritere bedre.

Siste nyheter