En Blågrønn by hvor alle kan lykkes – Oslo Høyres alternative budsjett

 

Oslo Høyres alternative budsjett for 2022 

«Oslofolk bryr seg om hverandre, og jeg opplever at de aller fleste ønsker å ha grønn og god samvittighet. Med det mener jeg at de er opptatt av å gjøre det de kan for å forurense mindre, samtidig som de vil at det skal gjøres mer for å hjelpe alle som ikke har det så lett. Vårt budsjettforslag er et svar på dette ønsket» sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg.  

For å forsterke byens blågrønne profil foreslår Oslo Høyre å bruke over 800 millioner kroner på ulike klimatiltak.  

  • 220 millioner kroner til Klimafondet  (tilskudd til klima- og energitiltak i borettslag og sameier, næringsvirksomheter og privatboliger).
  • 100 millioner kroner til bygging av ladeplasser for elbiler.  
  • 131 millioner kroner til opprusting og renhold av parker, torg, møteplasser og strender  
  • 135 millioner kroner til å opprettholde kollektivtilbudet  
  • 235 millioner kroner til sykkelsatsing 

«Det aller beste for alle i Oslo er at flest mulig reiser kollektivt, sykler eller går, men mange vil fremdeles trenge en bil for å få hverdagen til å gå opp. Derfor er det viktig at kommunen sørger for at det ikke er ladeangst som forhindrer dem fra å bytte ut bensin- eller dieselbilen» sier Rygg.

Høyre foreslår blant annet å innføre en ny og forenklet tilskuddsordning for utbygging av ladestasjoner du kan lese mer om her. 

Oslo er landets mest mangfoldige by.

I Oslo bor noen landets rikeste og fattigste rett ved hverandre. For at mennesker skal slippe å være avhengig av NAV og offentlige velferdsordninger så ønsker Høyre at man skal få muligheten til å skape sin egen velferd gjennom jobb og karriere.  

«Barn og unges mulighet til å skape sin egen fremtid skal ikke begrenses av antallet kvadratmeter hjemme eller foreldrenes bakgrunn. Oslo er for liten til å ha store forskjeller.» slår Oslo Høyres skolepolitiske talsmann Mehmet Kaan Inan fast.  

En god skole er det viktigste tiltaket for å få folk ut av fattigdom og redusere forskjellene. Da trenger vi en ny retning for byen og en politisk ledelse som prioriterer skolen allerede fra barnehagen. Slik bryter vi den onde sirkelen hvor fattigdom går i arv fra generasjon til generasjon. 

«Det er hva vi lærer på skolen som er aller viktigste. Alle barn skal ha en god lærer, og skolene skal ha god økonomi. Det kan heller ikke være sånn at skolebyggets tilstand er den største barrieren for god undervisning, sier Inan videre.

Høyre setter derfor av over 1 milliard kroner i 2022 til å styrke Osloskolene, og redusere sosial ulikhet. 

  • 1 milliard mer til rehabilitering og nybygging av skoler (2022-2023)  
  • 102 millioner til nytt undervisningsmateriell, sommerskole, styrket skoleøkonomi og høyere lønn til lærere på skoler med særskilte utfordringer

Oslo har på lik linje med flere Europeiske storbyer en utfordring knyttet til ungdomskriminalitet.

Det siste året har vi vært vitne til flere tragiske hendelser. Politiet gjør en god jobb i Oslo, men familiene, frivilligheten og arbeidslivet er også viktige aktører for at unge blir inkludert i et annet liv enn det kriminelle. 

«Kommunen kan ikke være alt for alle. Vi er helt avhengig av frivilligheten, ideelle organisasjoner og idrettslag. Det er de som er limet rundt i bydelene, og fanger opp barn og unge som risikerer å falle utenfor. Derfor vil vi etablere en ordning som sikrer alle barn fra lavinntektsfamilier deltagelse i idretts- og fritidsaktiviteter» sier Hassan Nawaz, som er Høyre helse- og sosialpolitiske talsmann i bystyret.   

Høyre vil avlaste ildsjelene i idrettslag i utsatte områder ved å gi dem mulighet til leie inn ressurspersoner til å lede treninger og andre aktiviteter. Vi vil også innføre en mer rettferdig AKS-ordning som innebærer at aleneforsørgere og husholdninger med under 1 million kroner i samlet inntekt får tilbud om gratis AKS for barna på 1.-4. trinn. En slik ordning vil gi om lag 11.500 barn et gratis tilbud. 

  • 469 millioner kroner til å gi alle barn i husholdninger med under 1 million kroner i samlet inntekt et tilbud om gratis kjernetid i AKS fra 1.-4.trinn.  
  • 98 millioner til satsinger for mindre utenforskap og frivillige organisasjoner 

Oslo Høyre foreslår et Oslobudsjett som er strammere enn byrådspartienes budsjett.

Samtidig som vi satser betydelig på tiltak som vil gi en grønnere og mer sosialt bærekraftig by. Byrådet har over tid utvist dårlig budsjett- og prosjektstyring og gjort seg skyldig i historisk store budsjettsprekker som innbyggerne må betale for.   

«Høyre reagerer på at byrådet legger frem et budsjett som benytter dagens ekstraordinære inntekter til å fortsette kommunens høye forbruk, også i de kommende årene når vi ikke kan forvente samme høye inntektsnivå som nå. Dette er ikke bærekraftig,» sier Per-Trygve Hoff som mener byrådet skyver store regninger og utgifter foran seg.   

 «Vi skylder våre etterfølgere å gi dem en like sterk og sunn kommuneøkonomi som den byrådet har kunnet nyte godt av da de overtok ansvaret etter mange års godt Høyre-styre», avslutter han. 

Oslo kommune er en av kommunene som i disse dager tjener store penger på sitt eierskap i kraftselskap. Høyre mener det nå er innbyggernes tur til å ta del i klimasatsingen og vil returnere 100 millioner kroner av innbyggernes strømregning tilbake til innbyggere som investerer i energisparing.  

Les mer om hvem som kan søke støtte, hvordan den fungerer og mer om Høyres budsjettforslag her.  

Oslo Høyres hjertesaker

Skape mer og inkludere flere

Kunnskap i skolen

Oslo Høyres hjertesaker

Skape mer og inkludere flere

Mennesker er vår viktigste ressurs og terskelen for å ansette folk må gjøres lavere.

Lær mer om vår politikk

Kunnskap i skolen

Ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne.

Lær mer om vår politikk

Human rusreform
De som sliter med rus skal gis tilbud om hjelp, ikke straff.

Lær mer om vår politikk

Ta vare på miljø og klima

Vi skal ta vare på Marka og Oslofjorden, bekjempe forsøpling og forurensning og sørge for at det er enkelt å ta gode miljøvalg i hverdagen.

Lær mer om vår politikk

Siste nyheter