En grønnere by med muligheter for alle

Skole, miljøvennlig transport, flere idrettsanlegg og et bedre tilbud til dem som trenger det mest kommer til å være sentrale satsinger hele veien, skriver gruppelederne i Høyre, Venstre og KrF. Foto: colourbox.com

Det rødgrønne Oslobudsjettet for 2017 kutter i skolen, øker kommunens gjeld, og skattlegger hjemmene til byens innbyggere. Høyre, Venstre og KrFs budsjettforslag investerer i de menneskene som bor i Oslo slik at de får muligheter i livet de ellers ikke ville hatt. Vi styrker Osloskolen, bygger et bedre kollektivtilbud, satser på rusomsorg og sier nei til en tyngende eiendomsskatt.

Byrådets klimabudsjett ble presentert som en verdensnyhet da budsjettet ble lagt fram. Dessverre viser klimabudsjettet først og fremst at vi har for lite kunnskap om hva som skal til for å nå de ambisiøse klimamålene, og at de neppe vil nås.

Sammen har derfor Høyre, Venstre og Krf lagt frem en miljøsatsing som blant annet legger til rette for flere utslippsfrie biler. Vi dobler antall nye ladestasjoner, samtidig som vi ønsker å opprette en støtteordning til borettslag og sameier som ønsker å etablere nye ladepunkter. Det vil gjøre el-bilen til et realistisk alternativ for mange flere enn i dag.

Mer til kollektivsatsingen

Fra 2007 til 2014 økte antall kollektivreiser i Oslo og Akershus med mer enn 40 prosent, og mens befolkningen økte kraftig gikk biltrafikken gjennom bomringen ned med 7 prosent. Denne suksessen er resultatet av våre politiske prioriteringer.

Etter at det røde byrådet i 2016 sørget for at det for første gang på mer enn 10 år ble kuttet i kollektivtrafikken, øker heldigvis tilskuddet i år. Det er bra, men ikke tilstrekkelig til å møte den økte etterspørselen vi må regne med når takstene i bomringen endres.

Det bør også settes av egne midler til å styrke Ruters innovative arbeid. Raskere utrulling av nullutslippsbusser og forsøk med førerløse busser kan gi store gevinster, og nattkollektivtilbudet bør styrkes. Derfor satser både Høyre, Venstre og KrF mer på kollektiv enn byrådet gjør.

Les også: Oslo Høyres alternative budsjett 2017

eiriklaesolberg2
Eirik Lae Solberg. Foto: Oslo kommune / Sturlason.

Mer til Oslo fra Regjeringen

Det er også stor grunn til å glede seg over at de borgerlige partiene på Stortinget sørger for at Oslo får rekordhøye utbetalinger til kollektivtrafikk i 2017. Sammenlignet med forrige stortingsperiode får Oslo 650 prosent mer i statlig støtte til kollektivtrafikken.

Skal vi lykkes med det grønne skiftet i Oslo er en endring i folks reisevaner helt nødvendig. Flere må sykle, gå og reise kollektivt, og de som trenger bil må få økte insentiver til å velge de mest miljøvennlige bilene. Det vil vi få til gjennom å gjøre det mest mulig attraktivt å velge miljøvennlig transport. Det må være enkelt, billig og effektivt.

Vi satser på de tiltakene som gjør det lettere for folk å leve miljøvennlig, fordi vi tror at klimakampen kjempes best når alle spiller på lag.

Ny pensjonsordning

Vi har også foreslått at Oslo kommune endrer pensjonsordningen for nye ansatte. Det er nødvendig for å sikre at pensjonsordningen er økonomisk bærekraftig framover.

Det er alvorlig at byrådspartiene lukker øynene for at pensjonsutgiftene legger beslag på en stadig større del av Oslos inntekter.

Uten endring vil tjenestetilbudet til innbyggerne bli svekket.

gurimelbye
Venstres gruppeleder, Guri Melby. Foto: Oslo kommune / Sturlason.

En mer effektiv kommune

Under det røde byrådet legges det opp til en sterk byråkratvekst i Oslo kommune. Vi ønsker en mer effektiv kommune, ikke mange nye, kostbare byråkratstillinger.

I stedet satser vi på konkrete tiltak som skaper en bedre by å bo i. Et eksempel på dette er at vi har en annerledes tilnærming til prosjektet bilfritt byliv enn byrådet har. Mens byrådet oppretter flere stillinger og planlegger lange utredninger for millioner av kroner, setter vi av disse midlene til konkrete tiltak.

Skal vi lykkes med å skape mer byliv må vi ruste opp gater, torg og møteplasser, bygge om flere gater og utvikle attraktive byrom for både barn og voksne. Det er mer konkret, mer effektivt og forutsetter verken flere byråkrater eller lange planleggingsprosesser.

Les også: Oslo Høyres alternative budsjett 2017

Mangler i idretten

Etter at Rødt forhandlet med byrådspartiene har Oslo fått et godt idrettsbudsjett. Flere flerbrukshaller og kunstgress kommer på plass, arbeidet med Stovner og Manglerud bad skal starte opp og endelig får skytteridretten anlegget de fortjener på Åsland.

eriklunde
KrFs gruppeleder, Erik Lunde. Foto: Oslo kommune / Sturlason.

Likevel savner vi noen viktige prosjekter i budsjettet, som byrådet ikke ser behovet for. Idrettsanlegg er dyrt, men det er nødvendige investeringer i en by i vekst. Derfor foreslo vi en ekstrasatsing på nye idrettsanlegg.

Sammen har vi lagt inn midler til blant annet Valle Hovin ishall og flerbrukshall på Frogner. I tillegg har vi merket oss byrådets systematiske nedprioritering av badeanleggene bystyret har vedtatt skal bygges i Oslo vest og Oslo sør.

I forrige periode mente Arbeiderpartiet at disse badene var en for liten satsing. Det er bare å konstatere at Ap i byråd mener noe annet enn partiet mente for halvannet år siden. Sammen med den betydelige nedskaleringen av planene for Tøyenbadet, er det all grunn til å frykte at badetilbudet i Oslo ikke vil bedres de neste årene.

Nedprioritering av de svakeste

Stortingsflertallet har også sørget for en betydelig styrking av rusomsorgen i hele landet. Dessverre velger det røde byrådet å bruke mange av millionene tiltenkt de rusavhengige i byen på andre formål.

I våre alternativ legger vi inn hele den statlige satsingen til tiltak som kommer de rusavhengige til gode. Det skal ikke være ventetid i behandlingskjeden for rusavhengige.

Det trengs mer penger til botrening, arbeidstrening og det trengs flere institusjonsplasser. Det er vanskelig å forstå at byrådet nedprioriterer de svakeste i samfunnet.

Les også: Oslo Høyres alternative budsjett 2017

En grønnere by med muligheter for alle

I 2019 håper vi sammen å gjenvinne makten i Oslo. Inntil det vil vi hvert år legge frem våre budsjettalternativer og våre felles satsinger.

Skole, miljøvennlig transport, flere idrettsanlegg og et bedre tilbud til dem som trenger det mest kommer til å være sentrale satsinger hele veien.

Det skal vi klare uten økt byråkratisering og uten en usosial eiendomsskatt, fordi Høyre, Venstre og KrF ønsker seg en grønnere by med muligheter for alle.

Denne kronikken er skrevet av Eirik Lae Solberg (Gruppeleder Høyre), Guri Melby (Gruppeleder Venstre) og Erik Lunde (Gruppeleder Krf) i Oslo bystyre.

Siste nyheter