En mer rettferdig AKS-modell

En mer rettferdig AKS-modell

Altfor mange barn fra familier med lav og middels foreldreinntekt fratas i dag muligheten til gratis Aktivitetsskole fordi de bor på feil sted i byen.  

Å sikre at alle barn får muligheten til å delta og oppleve gode tilbud etter skoletid i AKS, er viktig for inkludering, integrering og elevenes læring. Høyres mål er å sikre et godt aktivitetsskoletilbud i Oslo hvor ingen barn må gå alene hjem til tom leilighet, mens vennene blir igjen på skolen.

Fra høsten 2019 utvidet byrådet satsingen på gratis kjernetid i AKS til å omfatte alle førsteklassinger i hele byen. Det gis også tilbud om gratis kjernetid til barn på 2. – 4. trinn, men kun til barn i utvalgte bydeler. Det betyr at byrådet betaler AKS-regningen til familier i Groruddalen og på Sørenga som har råd til å betale selv, men sender regninga til familier med lav og middels inntekt på St. Hanshaugen og Frogner. Dette er en ny form fordelingspolitikk som rammer skjevt og tilfeldig, og som bidrar til å forsterke inntekts- og levekårsforskjellene i byen vår.

Halvparten av barna i Oslo får et gratis tilbud om AKS

Oslo kommune må gjøre mer for de som trenger det mest. Derfor foreslår Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og KrF at alle husholdninger med en samlet inntekt på inntil 1 million kroner får tilbud om gratis kjernetid i AKS på 1.- 4. trinn. Med de borgerlige partienes modell vil omtrent halvparten av barna i Oslo få glede av et gratis tilbud om AKS etter skoletid. Det vil samtidig åpne døren inn til AKS for nesten 5000 barn som i dag kanskje holdes utenfor av byrådet på grunn av foreldrenes inntekt.

Aktivitetsskolen utgjør en forskjell for barns utvikling og læring, og skal derfor ikke avhenge av foreldrenes økonomi. Økt deltakelse i AKS er et tiltak som på sikt kan støtte opp under målet om at flere elever skal fullføre og bestå skoleløpet. Byrådets innretning for gratis kjernetid i AKS er i realiteten ikke noe annet enn et gigantisk og urettferdig postnummerlotteri. Høyre vil sikre at de barna som i dag sitter i skolegården etter skoletid, skal få mulighet til å ta del i AKS-fellesskapet med klassekameratene sine.

Siste nyheter