En smartere og grønnere fremtid

I dag klokken 12.00 la byrådet frem Oslo-budsjettet 2016.

– I årets budsjettforslag prioriterer vi skolen, en grønn utvikling og fremtidens eldreomsorg. Dette budsjettet ruster byen for fremtiden, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Tar vare på kommunens verdier

Gjennom prioritering av investering og drift av eiendommer, infrastruktur og idrettsanlegg tar vi vare på verdiene og eiendommene kommunen besitter.

− Dette budsjettforslaget investerer i menneskene som bor her og tar vare på de verdiene kommunen har. Det settes av mer midler til oppgradering av kommunens IT-systemer. Dermed forsterkes den betydelige satsingen på elektroniske tjenester til innbyggerne. Gjennom ansvarlig styring sørger vi for økonomisk handlefrihet i årene fremover, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg.

Ambisjoner for Oslo-skolen

Også i 2016 satser Høyre på skolen.
− Oslo-skolen skal legge til rette for best mulig tilpasset opplæring for alle elever og at flest mulig skal fullføre videregående utdanning, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

− I 2016 styrkes skolebudsjettet med 352 mill. kr og byrådet vil i alt bruke 12,6 mrd. kr på skolesektoren. Det betyr at nesten hver fjerde krone i Oslo-budsjettet går til skole og utdanning, forteller byrådslederen.

Den store elevtallsøkningen gjør at det er behov for å etablere flere skoleplasser og rekruttere flere lærere hvert år fremover. I 2016 skal 3300 nye skoleplasser etableres i 11 ulike skoleanlegg, hvorav 3 er helt nye skolebygg.

Det er avsatt 8,9 mrd. i økonomiplanperioden til investeringer i nye skolebygg og oppgradering av skolene.

I økonomiplanen for 2016-2019 er det lagt inn ytterligere 1,45 mrd. for totalrehabilitering og oppgradering av eksisterende skoler.  Det er avsatt 4,8. mill. til svømmeopplæring og 2 mill. til Sommerskolen

En grønn by

− Oslo skal være en internasjonalt ledende miljøby og gå foran i arbeidet med å kutte klimagassutslipp og forurensning, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby.

I fireårsperioden settes det av 1,1 mrd. kroner til å ferdigstille flere sykkelveier og gjøre det enklere å sykle i sentrum.

− Byrådet ønsker å stimulere flere til å velge sykkel og kollektivtransport fremfor bil for å redusere utslippene, fortsetter miljøbyråden.

Det foreslås 166 mill. for å sikre åpningen av Lørenbanen våren 2016, 39 mill. til oppfølging av klima- og energistrategien og 105 mill. til renhold av parker og byrom. Den nye Lørenbanen vil øke kapasiteten i kollektivtrafikken med om lag 5 prosent.

Det skal være enkelt for byens innbyggere å ta gode miljøvalg i hverdagen. Alle som bor i Oslo skal ha ren luft, rent vann og tilgang til gode friområder.

Satsing på byen for eldre

Oslo er en foregangsby for kvalitet og valgfrihet i eldreomsorgen. Byrådet satser på velferdsteknologi og setter av 420 mill. til dette i økonomiplanperioden.

− Velferdsteknologi skal gjøre det mulig å bo hjemme lengre og sikrer trygghet, sosial deltakelse og bedre mestring i hverdagen, sier byråd for eldre, Aud Kvalbein.

Det er i økonomiplanperioden lagt opp til å etablere 700 nye Omsorg+ boliger, 4,5 mill. til opprettelse av permanente stillinger for kliniske ernæringsfysiologer, samt 1,5 mill. til utvidelse av prosjektet «Bedre hverdagsliv» til nye sykehjem. Det er også satt av midler til 2 nye sykehjem i 2019.

Styrking av bydelene, helsetjenestene og rusomsorgen

Oslo skal være en mangfoldig by med omsorg for de svakeste. Tjenestene som bydelene og helsetjenestene utfører er viktige for dem som trenger det og legger grunnlaget for fremtidig velferd og livsmuligheter.

Viktige satsingsområder er helsetjenester og rusomsorg, sammen med styrkede bydelsrammer. Byrådet styrker bydelsrammen for 2016 med 79 mill. sammenliknet med vedtatt budsjett.

Byrådet prioriterer i tillegg øremerkede midler, 44 mill. til rusomsorg, 10 mill. til skolehelsetjenesten. Det foreslås ytterligere 2,3 mrd. til anskaffelse av 550 nye kommunale boliger i planperioden.

Idrettsbyen

− Byrådet satser på idrett og foreslår at flere nye idrettsanlegg skal bygges og rehabiliteres, sier Guri Melby. Vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg styrkes med 35 mill. årlig.

Det er avsatt 2,1 mrd. til investeringer i idrettsanlegg som Jordal Amfi, Lambertseter flerbrukshall og Mortensrud idrettshall i økonomiplanperioden.

I tillegg kommer 31 mill. til rehabilitering av kunstgressbaner og 18 mill. til nærmiljø og friluftsanlegg.

Høyt investeringsnivå

Byrådet foreslår et driftsbudsjett på 52 mrd. i 2016, som er en økning på ca. 2 mrd. fra 2015. I perioden 2016-2019 skal det gjennomføres investeringer for hele 41,4 mrd. Ingen annen norsk kommune er i nærheten av et slikt investeringsnivå.

Skolebygg og barnehager utgjør omtrent en fjerdedel av investeringsrammen med 9,8 mrd. Tilsvarende planlegges det investeringer i samferdsel og viktige kommunale anlegg for 9,9 mrd.

I tillegg kommer investeringer i sykehjem, omsorgsboliger, institusjoner og kommunale boliger med 8,3 mrd., samt investeringer for over 6 mrd. til idrett, kultur, kirke og friluftsformål.

Siste nyheter