En trygg skole er avgjørende for læring

Osloskolen er best i landet på å løfte de svakeste elevene. Selv med landets mest krevende elevflokk, bidrar Osloskolen mest til elevenes læring når man tar hensyn til familiebakgrunn og tidligere skoleresultater. Oslo er også det fylket i landet som har lavest frafall i videregående skole.

Dessverre ser vi at på noen av Oslos videregående skoler forsøker kriminelle ungdomsgjenger å få fotfeste, her er vold, narkotikasalg og trusler blitt en del av hverdagen. 

Nyheter -

På enkelte skoler beskrives uholdbare eksempler der ungdom utenfra kommer for å sloss, og om unge jenter som blir tvunget til å selge kroppen sin for å nedbetale narkotikagjeld.

Nulltoleranse for vold i skolen

Politiet melder også om at volden blant ungdom i Oslo de siste to årene har vært økende, at den blir stadig grovere og at stadig yngre barn er innblandet.

Høyre mener det skal være nulltoleranse for vold og narkotika i skolen.

Jeg har møtt lærere, miljøarbeidere og andre ildsjeler som Ungdom mot vold som nå advarer mot det som er i ferd med å skje på enkelte skoler. Situasjonen krever at vi gjør noe nå, å vente kan bety tapte år for ungdommen det gjelder.

Høyre har gjennom hele 2017 tatt opp situasjonen i bystyret uten at byrådet har gjort noe.

Vi kan ikke godta at unge mennesker får livet ødelagt fordi de frykter for å gå på skolen og opplever kriminalitet på nært hold. Skolen skal være en trygg arena for læring og vennskap.

Må reagere raskt

At Osloskolen skårer høyt på trivsel i elevundersøkelser kommer ikke av seg selv. Nå ringer alarmklokkene på enkelte skoler, det krever at vi reagerer raskt.

Høyre mener derfor er det viktig med en forsterket innsats før situasjonen ved enkelte skoler fester seg og brer seg. Lærere og miljøarbeidere vi har snakket med forteller at det er avgjørende at elevene får en god start på skoleåret.

Høyre foreslår derfor en rekke tiltak der flere kan iverksettes allerede ved skolestart.

Høyre foreslår:
  • Flere faste miljøarbeidere på utsatte skoler og et eget kompetansesenter i Utdanningsetaten med ressurser som kan settes inn der behovene er størst.
  • Styrke ressursene til helsesøster som kan koordinere helsehjelp, ungdomspsykiatri og andre kommunale tjenester.
  • Opprette tidsbegrensede alternative undervisningsopplegg for elever i faresonen der hensikten er å bryte opp miljøet og gi vanskelige elever en ny start. Som for eksempel opplegg i regi av Ungdom mot Vold.
  • Økt tilstedeværelse av uniformert politi på utvalgte tidspunkter for å vise at det er nulltoleranse mot kriminalitet på skolene. Narkotikahunder kan ved ekstraordinære tilfeller også kunne brukes for å sikre at langerne ikke kan gjemme unna narkotika på skolenes fellesområder.
  • Tillate bruk av overvåkningskamera i fellesområdene i tidsavgrensede perioder på skoler med særskilt behov for å oppklare og forebygge voldsepisoder. Adgangskontroll kan også vurderes som forebyggende tiltak.

Siste nyheter