Enighet om Oslopakke 3

Oslopakke 3 er en samarbeidsavtale mellom staten, Viken fylkeskommune og Oslo kommune om de store samferdselsprosjektene i Oslo-området. Koronapandemien har endret arbeids- og reisevanene til mange av oss. Bruk av hjemmekontor har blitt vanligere, og antall kollektivreisende har falt kraftig. Fordi det hefter stor usikkerhet om hva som blir den nye normalen var partene i årets forhandlinger enige om at man i hovedsak kun skulle diskutere nye bomtakster for å sikre inntekter til å finansiere prosjektene som allerede er i gang. Etter planen skal fremdriftsplanen for nye vei- og kollektivprosjekter i regionen derfor ikke tas før i 2024.

 

Det er først og fremst på grunn av den store økningen i elbilsalget, og effekten av timesreglen, at bompengeinntektene har falt mer enn partene la til grunn da den forrige avtalen ble inngått. Det er et nasjonalt mål at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Derfor er det viktig at elbilfordelene videreføres. Samtidig er det ingen tvil om at tiden nå er inne for at elbilistene må bidra noe mer til det store spleiselaget som Oslopakke 3 er, enn i dag.   

 

Det er nå enighet om en ny avtale. Høyre har i forhandlingene vært opptatt av at Fornebubanen skal fullføres for at vi skal utvide T-banenettet i Oslo. Det har som kjent kommet informasjon om betydelige kostnadsoverskridelser i dette viktige kollektivprosjektet. Byrådet ønsket primært å øke bomtakstene for å dekke overskridelsene. For Høyre har det vært viktig å holde takstene på et forsvarlig nivå og sikre at flere blir med på å finansiere prosjektet.   

 

Fornebubanen må få kostnadene ned, og flere må betale for den

Det står nå i avtalen:

«(…) Partene legger videre til grunn at det arbeides for finansiering av Fornebubanens kostnader gjennom økt statlig tilskudd, private avtaler om grunneierbidrag og lokale midler, i tillegg til bompenger. I saken til bystyret og fylkestinget om ny investeringsbeslutning for Fornebubanen, skal det legges frem alternativer for mulige kostnadskutt, med vurdering av nyttetap og potensiale for besparelse. Partene forventer samtidig at reelle nettokostnader i prosjektet reduseres.»

Her ligger det en tydelig beskjed om at kostnadene må ned, og inntektene må opp.

 

Byrådet har ikke anledning til å skrote viktige byutviklingsprosjekter

Det er tydeliggjort i avtalen at det er forhandlingsutvalget som bestemmer om prosjekter skal videreføres, eller tas ut av Oslopakke 3 porteføljen. Vi opplever nå at byrådet i Oslo har satt realisering av både Røa-tunnelen og Manglerudtunnelen i spill, men det er ikke opp til en av avtalepartene alene.  

Derfor var det viktig for oss å få avtalefestet at; «Endringer i porteføljen, gjøres gjennom enighet i forhandlingsutvalget.»

 

Times-regelen består

Høyre jobbet i sin tid for å få times-regelen inn i bompengeavtalen, og nå har vi sikret at ordningen videreføres. Ordningen med 20 % rabatt på alle passeringer og månedstak med AutoPASS videreføres også. Se mer her!

Bomtakstene øker med under 5 kroner per passering i rushtiden for personbiler  

Konsekvensen av at Arbeiderpartiregjeringen bryter løftet om 70 prosent statlig finansiering av viktige kollektivprosjekter er at takstene i bomringen blir høyere enn de ellers ville blitt.

De nye takstene innebærer at det i rushtiden blir 4,80 kroner dyrere å passere Osloringen eller bygrensen for både bensin, diesel og elbiler fra 1.september i år. Økningen er den samme også utenfor rushtiden for bensin- og dieseldrevne biler, mens takstene øker med 6,40 kroner utenom rushtiden for elbiler.  Det er planlagt en ny takstøkning 1.1.2024.

Her er takstene uten brikkerabatt for alle de ulike kjøretøygruppene.

Siste nyheter