Et blågrønt Oslo

Det skal alltid lønne seg å være miljøvennlig. På grunn av befolkningsveksten er det nødvendig med en infrastruktur som er tilpasset fremtidens krav til sikkerhet, kvalitet og tilgjengelighet. Det skal være raskere, billigere og enklere å velge miljøvennlig.

Klimaendringene er sannsynligvis vår tids største utfordring. Norge har teknologi, kompetanse og kapital til å bidra med løsninger og gjøre en forskjell nasjonalt og internasjonalt. Høyre mener Norge må føre en mer ambisiøs og forpliktende klimapolitikk som bidrar til reelle utslippsreduksjoner hjemme og ute.

Noe av det viktigste Norge kan gjøre er å satse mer på å utvikle og ta i bruk ny teknologi som reduserer utslippene. I en verden der stadig flere mennesker skal dele på stadig knappere ressurser, må vi få mer ut av mindre. Slik kan vi kombinere vår levestandard med lave utslipp, og sørge for at veksten i verden blir bærekraftig.

Høyre mener det alltid skal være billig og enkelt å være miljøvennlig, blant annet ved å gjøre det billigere å velge grønne biler, gi skattefradrag for enøk-tiltak i egen bolig og bygge ut kollektivtrafikken i og rundt de store byene.

Vi redder ikke verden eller får bedre miljø ved å skru klokken tilbake i tid. Innovasjon, teknologiutvikling og det å gjøre det dyrere å forurense er den beste måten å møte fremtiden.

Noen vil skru av oljekranen nå. Høyre mener vi må ha en kostnadseffektiv, ansvarlig og langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn. Oljeproduksjonen er allerede halvert siden år 2000. Petroleumssektoren og industrien i Norge deltar i EUs kvotemarked. EU har besluttet å redusere utslippene med 80-95 pst innen 2050, og EUs kvotemarked vil være det viktigste virkemiddelet for å nå dette målet.

Høyre vil også gjøre mer for å ivareta det biologiske mangfoldet ved å satse mer på skogvern og vil forsterke innsatsen kraftig for å stanse spredningen av miljøgifter i Norge.

Høyre vil:

  • Bygge ut t-banenettet i Oslo og satse mer på jernbanen på Østlandet.
  • Det skal alltid lønne seg å velge null- eller lavutslippskjøretøy. Offentlig sektor må gå foran ved at alle nye offentlige kjøretøy skal være miljøvennlige, og at busser, ferger og tog skal gå på miljøvennlig drivstoff. Alternative drivstoff som biogass og bioetanol må fritas for avgifter frem til 2020.
  • Doble bevilgningene til utvikling og implementering av ny miljøteknologi sammenliknet med regjeringens politikk.
  • Satse bredt på å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2
  • Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Høyre vil satse sterkere på energieffektivisering gjennom skattefradrag for enøk-tiltak i egen bolig og økte tilskudd til utskifting eller konvertering av oljefyr.
  • Satse mer på frivillig skogvern for å ivareta det biologiske mangfoldet i Norge
  • Gjøre mer for å stanse spredningen av miljøgifter i naturen – for eksempel ved å rydde opp i fjorder, havner og innsjøer.

 

Foto: colourbox.com

Siste nyheter