Et budsjett for en fremtidsrettet og inkluderende by

Et budsjett for en fremtidsrettet og inkluderende by

Under ett år igjen til kommunevalget legger Oslo Høyre frem sitt forslag til Oslo-budsjett for 2019.

Budsjettet viser Oslo Høyres forslag til hvilke prioriteringer og oppgaver kommunen skal være med på å løse både i 2019 og i årene fremover.

Nyheter - Øystein Sundelin. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Øystein Sundelin. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Med dette budsjettforslaget bidrar vi til å sikre at vi får bedre kvalitet og bedre tjenester ut av hver skattekrone som brukes. Økt digitalisering og smarte løsninger gjør at vi i vårt budsjettforslag kan fortsette moderniseringen og omstillingen av kommunen. Hovedsatsingene våre er å bygge ut kapasiteten i kollektivtrafikken, styrke Osloskolen og sikre gode oppvekstvilkår for alle barn i byen vår, sier Øystein Sundelin, Oslo Høyres finanspolitiske talsperson.

Et moderne transportsystem

Oslo er en by i stadig vekst, og det skaper nye transportbehov. Vi må sørge for at Oslo har et attraktivt kollektivsystem med hyppige avganger, som kan utkonkurrere privatbilen i hverdagen for de aller fleste Osloinnbyggere. Derfor må vi fortsatt bygge ut bedre kapasitet og nye linjer slik at flere velger kollektiv. De viktigste utbyggingene som Høyre vil prioritere fremover er Fornebubanen, ny sentrumstunnel, Ahusbanen og en forbindelse mellom t-banelinjene i Groruddalen.

Viktigste satsinger:

 • 100 millioner kroner på økt satsing på kollektivtrafikk.
 • 46 millioner kroner til gratisreiser for inntil fire barn per voksen på ukedager.
 • 5 millioner kroner til gratis kollektivreiser innenfor Ring 1.
 • 3 millioner kroner til en samferdselsplan for Groruddalen.

God skole og oppvekstvilkår

Oslo skal være byen der alle barn og unge kan nå sine drømmer. Å sørge for at alle barn får en best mulig skolegang er noe av det viktigste for Høyre.

Elevene må få undervisning som er tilpasset hver enkelt. Derfor vil vi satse på grunnleggende ferdigheter, og bruke mer tid på norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Samtidig må elevene som trenger ekstra hjelp de første årene få støtte og hjelp så tidlig som mulig. I tillegg må elever som står i fare for å falle fra senere i skoleløpet få hjelp til å tette kunnskapshull og hente seg inn igjen, sier Sundelin.

Viktigste satsinger:

 • 24,5 millioner kroner til ulike tiltak for å sikre at alle barn har best mulig forutsetninger for å lære seg norsk før skolestart.
 • 250 millioner kroner til oppussing og rehabilitering av kommunale barnehager.
 • 80 millioner kroner til styrking av skolenes grunnfinansiering.
 • 65 millioner kroner til å forhindre frafall i ungdomsskolen og videregående, blant annet gjennom et frivillig 11. skoleår og forsterket innsats gjennom 10. klasse.

En inkluderende by

I tillegg har vi også flere satsinger blant annet for å heve kvaliteten og valgfriheten i omsorgssektoren, for å sikre at Oslo er en trygg by for alle som bor, ferdes og jobber her, og for å sikre at Oslos innbyggere med minoritetsbakgrunn inkluderes gjennom barnehage, språkopplæring, skole og arbeidsliv. Hver enkelt skal ha mulighet til å skape sitt eget, gode liv, og delta i de store og små fellesskapene som gjør Oslo til Oslo, avslutter Sundelin.

Andre viktige satsinger:

 • 10 millioner kroner til styrking av tannhelsetjenesten for barn, unge og eldre.
 • 8 millioner kroner til flere jordmødre i bydelene.
 • 10 millioner kroner til styrking av barnevernsvakta.
 • 30 millioner kroner til styrking av rusomsorgen.
 • 20 millioner kroner til å fornye introduksjonsprogrammet.
 • 50 millioner kroner til bedre belysning.
 • 10 millioner kroner til Oslovaktene.
 • 5 millioner kroner til økt innsats for å hindre forsøpling.
 • 30 millioner kroner til å forlenge åpningstidene og gi et bedre tilbud ved fritidsklubbene.
 • 1 million kroner i ekstra støtte til Natteravnene.
 • 3 millioner kroner i økt satsing på forebyggende arbeid.

Les bystyregruppens forslag til Oslobudsjett for 2019 (PDF)

Siste nyheter