Et mer operativt forsvar

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Det er ingen tvil om at 2014 så langt har vært året hvor sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål igjen har kommet på den politiske og offentlige dagsorden, også her i Norge.

Uro og ustabilitet
Gjennom året så langt har vi sett en væpnet konflikt og folkerettsstridig anneksjon av et europeisk lands territorium, i form av Russlands aggresjon mot Ukraina; Vi ser en brutal terrororganisasjon drive en svak statsmakt på flukt og bedrive grove overgrep mot sivilbefolkningen i Irak, og en rekke andre konflikter langs Europas grenser i sør og øst; I tillegg til de helsemessige sidene av ebola-epidemien, skaper den også grobunn for uro og ustabilitet.

Og mens dette skrives leter det svenske forsvaret etter en mulig fremmed ubåt rett utenfor Stockholm.

Samtidig ser vi en betydelig økt militær øvings- og treningsaktivitet i nordområdene, hvor Russland over tid har gjenopptatt operasjonsmønstre fra den kalde krigens dager, og innfører nytt høyteknologisk materiell – til havs, til lands og i luften.

I sum betyr disse utviklingstrekkene at sikkerhetspolitikken rykker nærmere.

Konsekvenser for Forsvaret
Vi ser ikke konkrete og direkte trusler mot Norge i dag, men selv i vårt velstående og stabile hjørne av et kontinent som lenge har vært preget av fred er det klart at et nytt alvor må sige inn. En del av de forutsetningene vi har kunnet bygge vår forsvars- og sikkerhetspolitikk på er i tydelig endring.

Vårt sikkerhetspolitiske fundament, NATO-alliansen, omstilles nå for å i større grad å kunne møte dette nye bildet, og tok viktige steg gjennom vedtakene på toppmøtet i Cardiff i september.

Dette får naturligvis konsekvenser for Forsvaret, og utgjør mye av bakgrunnen for at jeg 1. oktober beordret Forsvarssjefen om å starte arbeidet med et nytt fagmilitært råd for den videre utviklingen av Forsvaret.

Grundig gjennomgang
For første gang er selve oppdragsskrivet til Forsvarssjefen også offentlig (pdf). Forsvarssjefens råd vil være et helt sentralt innspill i den moderniseringen av Forsvaret som vil være nødvendig for å møte fremtidens utfordringer mot norsk og alliert sikkerhet.

Endrede sikkerhetspolitiske rammebetingelser, økonomi, teknologisk utvikling og behovet for sterkere prioritering av operativ evne nødvendiggjør en ny grundig gjennomgang av Forsvaret.

Nøkternhet og realisme
Den samme tenkningen preger regjeringens budsjettforslag for 2015, hvor det legges opp til en vekst på ca. 1,5 milliarder kroner, i hovedsak rettet mot investeringer i fremtidsrettede kapabiliteter som F-35 kampfly og norskutviklede Joint Strike Missile.

Budsjettet signaliserer en tydelig vridning i retning av operativ evne, og jeg mener det er et godt budsjett som samtidig er preget av nøkternhet, realisme og klare prioriteringer.

Mer utenriks mandag 27. oktober
Oslo Høyres representantskap har invitert meg til å innlede på representantskapets møte 27. oktober.

Jeg ser frem til den anledningen til å snakke i mer detalj om sakene jeg har skissert her, og håper å se så mange som mulig av Oslo Høyres medlemmer i møtet.

Les mer om møtet.

Siste nyheter