Et næringsliv etter koronakrisen

I forbindelse med tiltakene som settes inn for å begrense smitten av Korona-viruset, rammes mange næringer og arbeidstakere.

Alt fra store selskaper med tusener av ansatte, til mindre bedrifter og enkeltmannsforetak, har fått en full stopp som følge av restriksjonene. Regjeringen har satt inn mange økonomiske tiltak for å hjelpe både bedrifter og ansatte slik at deres økonomi kan holdes oppe i denne vanskelige perioden. Dette vil bidra til at mange av selskapene ikke går konkurs, men vil kunne holdes i gang.

Vi må se hvordan kommunen også kan bidra til å holde mest mulig av næringslivet i Oslo flytende gjennom denne krisen.

Få ned kostnader

Betaling av de kommunale avgiftene 25.3 utsettes, i første omgang til 25.mai som er neste forfallsdato, for å sikre alle Oslos husholdninger bedre likviditet.

Oslo kommune bør forskyve innbetaling av eiendomsskatt i første omgang til 25.mai, med mulighet for ytterligere utsettelse til 25.august når tredje termin har forfall. Oslo kommune må søke samarbeid med næringslivets organisasjoner og private gårdeiere i Oslo for å sikre at næringsdrivende som leier lokaler får redusert husleien tilsvarende beløpet gårdeier får betalingsutsettelse for.

Oslo kommune bør i tillegg samarbeid med næringslivets organisasjoner og gårdeierne i Oslo for å finne en løsning for virksomheter som er truet av konkurs pga. koronakrisen slik at de for en periode fritas helt, eller betaler redusert eiendomsskatt. En mulig modell kan være at gårdeiere som fjerner 100% av leiekostnadene til leietakere, får ettergitt 100% av eiendomsskatten på næring, og tilsvarende ved lavere prosenter (50% avslag i leie, gir 50% avslag i eiendomsskatt).

Der kommunen leier ut til næringsvirksomhet skal leien ettergis i første omgang for 2 måneder for virksomheter som har mistet omsetning som følge av restriksjoner pga. korona-krisen.

Leie av gategrunn utenfor egen virksomhet bør være gratis ut året, for å gi serveringssteder i byen et løft når Korona-krisen er over. Dette kan gi en hjelp til serveringsbransjen, som i disse dager har store problemer.

Tilrettelegg for aktivitet

Kommune må prioritere å jobbe med saker som kan sikre aktivitet i økonomien når samfunnet kommer i gang igjen etter Korona-krisen, og å ikke stanse aktivitet som kan holdes i gang. Det betyr for eksempel å ferdigstille byggesaker som kan gi aktivitet i byggebransjen. Klarsignaler på saker i disse dager, kan hindre permitteringer i mange selskaper nå. Skjenkebevillinger og klagesaker som ligger til behandling, bør gjøres ferdige, slik at kommunen ikke unødig stanser igangsetting av næringsvirksomhet. Konsulentoppdrag som er gitt, bør ikke stanses, men holdes i gang. Regninger til næringsdrivende må betales i god tid før forfall. I tillegg bør kommunen vurdere om det er investeringsprosjekter som kan fremskyndes for å stimulere til økt næringsaktivitet.

Ta alle krefter i bruk

Når vi nå oppfordres til en nasjonal dugnad, må kommunen også samarbeide med private aktører på områder der de trenger mer kapasitet.  Her må Oslo kommune legge restriksjoner på hylla på områder som transport, helse, barnevern, rusomsorg. Hvis et sykehjem plutselig har mange som har fått viruset, må man bruke kapasiteten i det private for å løse problemet, for eksempel hoteller som står tomme.

Minimer smittefare på transport

Sykkelen er et smittefritt og helsefremmende transportmiddel. Alle sykkelstier og sykkelveier, må rengjøres for grus og vaskes, slik at det fremstår attraktivt å sykle. Kommunen bør også se på om flere virksomheter kan sertifiseres som sykkelvennlige arbeidsplasser. Sykkelprosjekter som er vedtatt bør man fremskynde byggingen av.  Samtidig bør man vurderes å skjerpe renhold av bysykler og el-sparkesykler for å hindre at disse sprer smitte. Også på kollektivtransporten bør det settes inn tiltak for å ha ekstra renhold.

Kultur og idrett må bestå etter krisen

Byens mange idrettslag kan i disse dager ikke samle barn og unge til aktivitet. Det fører til sviktende inntekter. Store idrettsarrangementer avlyses, og det gir kostnader til klubbene. Her har regjeringen satt inn en del viktige tiltak, men det er viktig at kommunen gir et signal til klubbene i Oslo i tillegg. Vi må garantere at alle byens idrettsklubber som gir et tilbud til barn og unge kan gi samme aktivitetstilbud etter krisen. Her må kommunen må gå i dialog med Oslo Idrettskrets for å finne gode løsninger for byens mange klubber.

Også på kulturområdet, er konserter og forestillinger avlyst. Mange store virksomheter stenger ned, men også små virksomheter og enkeltmannsforetak som jobber i denne bransjen opplever nå tøffe tider med full stans. Vi mener tildelinger som er gjort til kulturarrangementer som ikke gjennomføres, der pengene ikke er brukt opp, kan beholdes mot at mottakerne redegjør for hvordan pengene skal brukes.

Hjemmekontor kan gi økt kompetanse

Regjeringen har forsterket støtten til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene. Disse midlene må Oslo kommune snarest mulig lyse ut, slik at de kommer bedriftene til nytte. Her kan for eksempel norskopplæring være et aktuelt tiltak på mange arbeidsplasser, og har kan kurs følges hjemmefra. På den måten kan tiden brukes til utvikling, istedenfor at det kun blir stillstand.

Vi håper partiene i Oslo bystyre vil støtte disse forslagene, og tror det er av kritisk viktighet at dette igangsettes nå for at byen vår skal være til å kjenne igjen etter virusets herjinger.

Siste nyheter