Et trygt land

Trygghet for innbyggerne er statens viktigste oppgave. Derfor tar Høyre nødvendige grep for å gjenreise landets forsvarsevne og styrke samfunnssikkerhet og beredskap.

Norge er et trygt land, men i en mer usikker internasjonal situasjon trenger vi et styrket og relevant Forsvar.

Forsvarsevnen har fått forvitre gjennom mange år med dyp fred og stabilitet i Europa, men vi må nå videreutvikle Forsvaret for å sikre Norges interesser, vår suverenitet og handlingsfrihet – i tett samarbeid med våre venner og allierte.

Nyheter -

Norge er en solid bidragsyter for internasjonal sikkerhet og stabilitet. Vi er NATO i nord og har et særlig ansvar for å sikre god situasjonsforståelse og militær tilstedeværelse våre nærområder i en mer usikker tid.

Norge er en solid bidragsyter for internasjonal sikkerhet og stabilitet.

Historisk satsing på Forsvaret

Vår sikkerhet er i stor grad påvirket og bestemt av prosesser og aktører utenfor våre grenser. Nye og gamle utfordringer veves sammen og ser hvordan særlig utviklingen i Russland og langs Europas sydlige og østlige flanke har skapt usikkerhet og uforutsigbarhet også i våre nærområder.

Samhold og solidaritet med våre allierte er derfor essensielt, og vi må i fellesskap fortsette å styrke vår evne til å forsvare alle NATOs medlemsland. Det er viktig at Europa tar større ansvar for egen sikkerhet fremover, og vi må øke den operative evnen i alliansen.

Norge tar sin del av ansvaret gjennom en historisk satsing på Forsvaret og nødvendige reformer for å sikre at vi kan trygge Norge i dag og i fremtiden.

Nye trusler

Fremtidens trusselbilde krever andre løsninger enn slik man tradisjonelt har tenkt rundt forsvaret av Norge.

Både PST og E-tjenesten peker på den økende faren for at svakheter i det digitale rom kan utnyttes og den økende faren for cyberangrep.

Derfor har Høyre styrket både etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) evne til å bekjempe digitale trusler, og vi vil fortsette dette arbeidet fremover slik at de kan holde tritt med teknologiutviklingen.

Norge investerer nå tungt i fremtidsrettede og relevante kapasiteter, som kampfly, maritime overvåkingsfly, ubåter, etterretning og i Hæren.

Over hele landet gjennomføres en omfattende reform for å flytte politifolk ut fra kontorene og ut blant folk.

Tettere samarbeid mellom politi og forsvar

Men folks trygghet er avhengig av mer enn militært forsvar. Også det sivile samfunnet opplever nye trusler fra grenseoverskridende organisert kriminalitet komplekse nettverk av aktører. Internasjonal terrorisme har vært i fremvekst i Europa.

Vi skal videreutvikle et enda tettere samarbeid mellom politi og forsvar, styrke den sivile beredskapen og fortsette økningen i antall politistillinger til Oslo i tillegg til de 260 nye stillingene som har blitt tilført under denne regjeringen.

Over hele landet gjennomføres en omfattende reform for å flytte politifolk ut fra kontorene og ut blant folk.

Utviklingen stiller Norge overfor nye utfordringer både hjemme og ute. Å styrke landets forsvars- og beredskapsevne er avgjørende for å sikre et trygt land også i fremtiden.

Nyheter -

Siste nyheter