Flere i arbeid og aktivitet

Regjeringen styrker innsatsen for å få flere i arbeid, og foreslår 1 000 nye tiltaksplasser, en ungdomssatsing på 30 millioner kroner, 60 millioner kroner til aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og 13 millioner kroner til et hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med etterspurt kompetanse.

– Regjeringen er opptatt av at budsjettet skal legge til rette for økt aktivitet og flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag for folk. De foreslåtte tiltakene vil bidra til dette, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Forsterket innsats overfor unge ledige

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen overfor unge ledige med 30 millioner kroner. Ungdomssatsingen vil gjelde hele landet, men vil i første omgang bli særlig rettet mot fylkene på Sør- og Vestlandet som er hardest rammet av økende ledighet.

– Målet er å komme tidlig i gang med arbeidsrettet oppfølging, motivere til jobbsøking og rask overgang til arbeid eller utdanning. Det er viktig at unge unngår lange ledighetsperioder, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere

Regjeringen foreslår å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år fra 1. januar 2017.

– Det er viktig å få spesielt unge ut av en passiv tilværelse og over i meningsfull aktivitet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Formålet med en lovfestet aktivitetsplikt er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.

Kommuner som allerede stiller slike vilkår, kan vise til gode resultater. Dette gjelder særlig for unge mottakere. Stønadsmottakere som ikke er i stand til å delta i en tilrettelagt aktivitet, eller som har tungtveiende grunner for å ikke delta, vil være unntatt.

Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor

Flyktninger raskere ut i jobb

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til etablering av et hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger som har med seg en kompetanse som er etterspurt hos arbeidsgiverne. Regjeringen foreslår også 10 millioner kroner til Arbeids- og velferdsetaten for å gi yrkesveiledning i asylmottak.

– Regjeringen vil at flyktninger raskere skal komme i jobb og bli selvforsørget. God yrkesveiledning og rask integrering i arbeidslivet for dem som er kvalifisert er helt sentralt, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Sentrale elementer i hurtigsporet er tidlig kartlegging av kompetanse, yrkesveiledning og rask utplassering i arbeidslivet gjennom økt bruk av blant annet lønnstilskudd i kombinasjon med norskopplæring.

Flere foreldre skal få mulighet til å pleie sine alvorlig syke barn

Regjeringen foreslår å bevilge 140 millioner kroner ekstra til pleiepenger i statsbudsjettet for 2017.

Da vil regjeringen også inkludere foreldre til mange grupper av syke barn med behov for pleie, som i dag ikke har rett til pleiepenger.

Dette gjelder varig syke barn og barn som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Også foreldre med barn over 12 år, som taper arbeidsinntekt i forbindelse med barnets opphold i helseinstitusjon, vil ha rett til pleiepenger etter regjeringens nye regler.

– Med dette budsjettet fortsetter vi styrkingen av det sosiale sikkerhetsnettet. Nå vil flere få rett til pleiepenger. Det vil være en viktig avlastning for familier i en vanskelig situasjon på grunn av barns sykdom, sier stortingsrepresentant Stefan Heggelund.

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund. Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no"
Stortingsrepresentant Stefan Heggelund. Foto: [email protected]

Du kan lese alt om arbeids- og sosialbudsjettet på regjeringens nettsider.

Siste nyheter