Flere i arbeid

For Høyre er målet at alle som ønsker å arbeide, skal få anledning til det.

Arbeids- og næringsliv

Arbeid er grunnlaget for velferd, trygghet, selvstendighet og verdighet. En solid og nyskapende næringspolitikk et avgjørende virkemiddel for å trygge jobber og å sikre dem som står utenfor arbeidslivet, en ny sjanse til å komme i arbeid.

Fremtidens arbeidsplasser skapes av enkeltmennesker som tør og vil satse på ideer som de mener vil løse problemer, og som er bedre enn dagens løsninger. Høyre mener at det skal lønne seg å lykkes. Høyre vil ha en skatte- og avgiftspolitikk som gjør det lettere å være gründer og småbedriftsleder, samt arbeide for å redusere regel- og skjemaveldet.

Høyre vil føre en politikk som gjennom skattenivå og stønadssystemer sikrer at det lønner seg å jobbe. Blant annet vil vi øke minstefradraget, noe som relativt sett betyr mest for dem med lav inntekt eller som arbeider deltid.

Høyres vil:

  • holde orden i norsk økonomi og dermed bidra til å trygge arbeidsplassene i konkurranseutsatt sektor
  • bygge ut veier, jernbane, havner, farleder og annen infrastruktur som er avgjørende for Norges konkurransekraft, og ta i bruk nye og raskere utbyggingsmetoder, som offentlig-privat samarbeid (OPS)
  • øke satsingen på forskning og utvikling (FoU), blant annet gjennom FoU-kontrakter mellom næringslivet og det offentlige
  • føre en politikk som sikrer at det lønner seg å jobbe.

Trygd og sykelønn

Rundt 600 000 mennesker i arbeidsfør alder står i dag utenfor arbeidslivet og er på helserelaterte ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Vi blir alle syke fra tid til annen, og noen blir også så syke at de ikke kan jobbe i det hele tatt. De skal ha uførepensjon, og de skal ikke skamme seg over det.

Samtidig vet vi at mange som blir uføretrygdet, kunne vært i arbeid dersom de hadde fått litt tilrettelegging eller annen hjelp til riktig tid. Høyre vil derfor styrke ordninger som hjelper sårbare grupper med overgangen til arbeidslivet. Vi vil også styrke ordningene med midlertidige og permanente lønnstilskudd, utvide forsøkene med arbeidstrening i arbeidslivet og korte ned ventetidene mellom tiltak.

Det er godt dokumentert at personer med lave inntekter tjener lite på å være i jobb sammenlignet med om de hadde gått på trygd. Dette kan på sikt undergrave legitimiteten til velferdsordningene våre. Høyre vil være en garantist for arbeidslinjen: Det skal lønne seg å jobbe. Vi vil derfor øke bunnfradraget og senke skatten, særlig for lave og middels inntekter.

Høyre mener at alle som er friske og kan jobbe heller enn å motta støtte fra det offentlige, skal jobbe. Vi vil derfor innføre rett og plikt til aktivitet for friske sosialhjelpsklienter.

Høyres vil:

  • sikre alle som er for syke til å jobbe, en anstendig og trygg inntekt
  • øke innsatsen for å få flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet, blant annet gjennom ordningene med funksjonsassistanse og jobbreiser
  • sikre at flere kan komme raskere tilbake til jobb gjennom en forbedret «Raskere tilbake»-ordning
  • videreføre dagens sykelønnsordning
  • sikre at man skal kunne kombinere trygd og arbeid
  • senke skatten på lave og middels inntekter for å sikre at det blir mer lønnsomt å jobbe

 

Siste nyheter