Flere studentboliger og økt studiestøtte

Jeg kan forsikre studentene om at Høyre tar studentene på alvor, og regjeringen har økt takten i byggingen av studentboliger kraftig siden regjeringsskiftet for to år siden, skriver Kristin Vinje. Foto: Mick Tully.

Det nærmer seg studiestart for tusenvis av studenter, og like sikkert som at høsten er i anmarsj meldes det i Dagsavisen 28. juli om boligmangel blant studenter.

Høyre tar studentene på alvor
Det er ingen tvil om at det er krevende for studentene å finne seg en rimelig bolig.

Jeg kan imidlertid forsikre studentene om at Høyre tar studentene på alvor, og regjeringen har økt takten i byggingen av studentboliger kraftig siden regjeringsskiftet for to år siden.

I 2015 legges det opp til å bygge 2 200 nye studentboliger – det er mer enn dobbelt så mange som det i snitt ble bygget årlig med den rødgrønne regjeringen ved roret.

Økt studiestøtte
Kunnskap er en av regjeringens viktigste satsingsområder, og studentene representerer fremtidens verdiskapere.

Det betyr at vi prioriterer å ha en sjenerøs studiestøtte, som gjør at alle – uavhengig av sosial bakgrunn – får mulighet til å studere.

Siden Torbjørn Røe Isaksen overtok som kunnskapsminister i 2013 har studiestøtten økt i begge budsjettene utover forventet prisvekst. Det hadde ikke skjedd på ti år.

Mer tillit til studentene
I tillegg har vi endret studentsamskipnadsloven, slik at studentene igjen har fått full medbestemmelse i styringen av studentsamskipnadene – en rett de ble frarøvet under den rødgrønne regjeringen.

Det betyr at studentene får tilbake den tilliten de har hatt helt fra 1939 til 2013.

Det var bred politisk støtte i Stortinget om å gi studentene makten tilbake, og den ble vedtatt i vinter uten Arbeiderpartiets støtte, som er det eneste partiet på Stortinget som ikke viser studentene slik tillit.

Statens risiko – ikke studentenes
Regjeringen har også lovfestet rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel, slik at det blir lettere å kombinere studier med barnefødsler.

I budsjettet for 2015 er det også lagt opp til studiestøtte for Freshman-året ved amerikanske universiteter, slik at det blir lettere for studenter å studere i USA. Både stipend og lån vil fremover bli valutajustert for norske studenter i utlandet slik at staten skal ta risikoen – ikke studentene.

Det innføres også en mer rettferdig sykestipendordning, slik at det blir mulig å kombinere sykepenger fra folketrygden med sykestipend fra Lånekassen.

Historisk satsing
Alt dette vitner om en regjering som tar studentene på alvor. Men, kanskje det aller viktigste er at vi også sørger for å satse målrettet på universiteter og høyskoler, slik at vi har institusjoner som kan holde den kvaliteten både forskere og studenter fortjener.

Regjeringen har lagt frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som representerer en historisk satsing. Regjeringen gjeninnfører et tidfestet mål for forskningssatsinger.

Regjeringen tar studentene på alvor
Vi har også nylig vedtatt å gjøre strukturelle endringer i universitets- og høyskolesektoren for å sikre institusjoner av høyere kvalitet enn det vi har i dag. I tillegg kommer regjeringen til å fremme en egen Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.

Sammen med disse tiltakene har vi de siste to årene også opplevd et taktskifte når det gjelder investeringer i høyere utdanning og forskning.

Til tross for en utfordrende boligsituasjon ved semesterstart kan studentene glede seg over at regjeringen tar studentene på alvor gjennom å bygge flere studentboliger, øke studiestøtten og bedre studentvelferden.

Siste nyheter