Vil sikre at innbyggerene i Frogner Bydel er fornøyde

Bedre styring og kontroll i Frogner bydel
– med Høyre i spissen

Tekst Beate Brovig Auke

Høyrepolitikere i Frogner bydel tenker stadig nytt for å sikre gode tjenester til Frogners innbyggere. Det er veldig viktig for oss at vi forsikrer oss om at brukerne i lokalsamfunnet er fornøyd med kvaliteten på tjenestene som bydelen har ansvar for. Derfor er det nå satt i gang et initiativ for å gjøre oppfølging og kontroll av tjenesteutøvelsen enklere og mer effektiv, noe som vil gi et bedre beslutningsgrunnlag i sakene som fremlegges bydelsutvalget og som vil bidra til å sikre enda bedre informasjon om styrker og svakheter i tjenesteutøvelsen.

Lokalpolitikere som er valgt inn som representanter i et bydelsutvalg er lekmenn som hver måned behandler små og store politiske saker som har betydning for bydelen. I tillegg har bydelsutvalget et betydeligtilsynsansvarfor tjenesteutøvelsen i bydelen. Tilsyn omfatter i denne sammenheng all overvåking og oppfølging av bydelens tjenesteproduksjon og politiske vedtak som er gjort tidligere. Dette er meget omfattende da det gjelder alle tjenestene bydelen produserer og administrerer.

Bydelsutvalgene utfører dette arbeidet i dag basert på forskjellige rapporter fra administrasjonen, brukerundersøkelser, muntlige redegjørelser, tilsynsrapporter fra lovpålagte tilsynsutvalg utnevnt av bydelsutvalgene samt rapporter fra kommunerevisjonen etc. I tillegg har bydelsutvalget en ombudsrolle og skal lytte til innspill fra publikum (uten å bli et klageorgan).

Det er spesielt to behov vi har sett:

  • Behov for mer effektiv rapportering
  • Behov for uavhengige vurderinger som et supplement til normal rapportering

Høyres forslag til nye retningslinjer for bydelsutvalgets tilsyn i Frogner bydel skal være med på å gjøre nettopp denne tilsynsutøvelsen mer profesjonell, tydelig og effektiv. Den skal angi hvordan bydelsutvalget skal utføre oppfølging/tilsyn, hvordan dette skal organiseres og andre føringer som må ligge til grunn for en god styring og kontroll. Vi foreslår for eksempel å utvide tilsynsutvalgets rolle noe for å kunne få uavhengige vurderinger også på seniorsentre.

Det å bruke en risikobasert tilnærming, det vil si å kunne sile ut det som er mest kritisk og viktig å følge opp, er en stor suksessfaktor for å få til en effektiv kontroll. Dette vil også hjelpe bydelsutvalget da det er en god øvelse for å vurdere egne strategier/vedtak og prioritere, i og med at man får et bedre inntrykk av ”hvor skoen trykker”.

I tillegg er det behov for en årlig plan for rapportering, som angir hvilken type informasjon som skal fremlegges bydelsutvalget og når. Denne baseres på strategien til bydelen og skal fokusere på de mest kritiske/viktige områdene. Tertialrapporten planlegges også å suppleres med en one-pager som nettopp får frem de viktige momentene, slik at informasjonen ikke ”drukner”, da dagens rapportmaler mest er beregnet for statistikk og oppfølging fra rådhuset. Vår nye rapportering skal ha fokus på oppfølging av strategier, mål og kvalitet for bydelen, fremfor økonomiske parametre. Det er samtidig viktig å tilføre at vi er opptatt av at dette ikke skal føre til noe særlig tidsbruk for administrasjonen da det hovedsakelig handler om informasjon som er lett tilgjengelig for dem og det er kun det viktigste som skal rapporteres (som uansett burde vært gjenstand for en muntlig redegjørelse).

Veien videre blir å utforme et endelig forslag som kan fremlegges de andre partiene og bydelsadministrasjonen. Arbeidet vil bli vurdert løpende, spesialtilpasses realitetene og strategien og endres også dermed underveis som dette endrer seg. Derfor passer denne tilnærmingen seg også for andre bydeler, og vi håper med dette å kunne bidra til å sette en ny standard for hvordan bydelsutvalgene effektivt kan utføre sitt ansvar på en mer effektiv måte.

Dokumentene skal formelt fremlegges bydelsutvalget for godkjenning ila februar/mars.

——-

Forslag til retningslinjer og plan vil bli lagt ut når Frogner Høyres endelige forslag er klart i løpet av denne uken.

Siste nyheter