Årsberetning for Frogner Høyre

[two_third]

Frogner Høyres årsberetning ble vedtatt på:
Frogner Høyres årsmøte 20. november kl. 1900

Innkalling med forslag til beretning ble r sendt alle betalende medlemmer per post.
Du kan også laste den ned som (PDF) her >>

Sakspapirer: (Ikke sendt pr post)

STYRETS BERETNING 2014

Pr 31.10.2014 har bydelsforeningen 1179 medlemmer.

Styret har den siste perioden hatt følgende sammensetning:
Ola Kvisgaard (leder og kasserer)
Jens Jørgen Lie (nestleder og sekretær)
Lene Haug (kampanjeleder)
Anee Karin Lee
Hans M Borge
Bitt Eia (gruppeleder i BU frem til 1. juli),
Carl-Henrik Bastiansen (fra 1. juli)
Mette Langfeldt Sinding (leder Frogner krets)
Magnus Guderud (leder Majorstuen krets)
Bjarne Ødegaard (leder Bygdøy krets)
Elenor Whist Holter (senior-kontakt)

[divider_line]

Styrets virksomhet i perioden

Styret har hatt jevnlige styremøter i perioden og diskutert saker av lokal karakter og saker av betydning for hele byen. Den saken som er mest diskutert i styret det siste året er den økonomiske situasjonen i bydelen. Dette har vært fast tema i perioden januar til over sommeren og vil fortsatt ha en sentral plass. Dette er en BU-sak som gjennom BU-gruppens representant i styret er debattert her.

Samarbeidet mellom BU-gruppen og styret er godt. BU-leder og gruppeleder er representert i styret og foreningslederen deltar på gruppemøtene i BU.

Dette året som er et mellomvalgsår har vært preget av organisasjonsrettet virksomhet gjennom medlemspleie og aksjoner.
(Se avsnittet om kampanjeaktiviteter).

I februar ble det arrangert et møte på LAWO om politisk påvirkning i praksis.
80 personer kom for å høre Heidi Nordby Lunde og Torbjørn Sølsnæs snakke om dette.

Styret og enkeltgrupperinger har spilt inn omfattende endringer til Oslo Høyres 1.utkast til program.

[divider_line]

Bydelsutvalgsgruppen har hatt følgende sammensetning:

Bjarne Ødegaard, Britt Eia (frem til 1. juli), Carl Henrik Bastiansen, Ulf Hordvik, Beate Brovig Auke, Tjeran Vinje, Hans M Borge og Elisabeth Parmeggiani (frem til august). På grunn av flytting og sykemelding har to medlemmer det siste søkt fritak og gruppen er supplert fra varalisten med Sverre Lorentzen og Nina Stanghov Ulstein.

[divider_line]

Øvrig representasjon

Av Frogner Høyres medlemmer er Fabian Stang ordfører.

Annelise Høegh og Ola Kvisgaard er fraksjonsledere i bystyregruppen. Carl Christian Blich, Carl Henrik Bastiansen, Hermann Kopp og Aslak Aslaksen er faste medlemmer av bystyret.

Nikolai Astrup er stortingsrepresentant og Frode Helgerud, Camilla Strandskog og Ola Kvisgaard er varamedlemmer til Stortinget.

Astrid Nøkleby Heiberg og Tor Kleppen Sættem er statssekretærer.

Bjarne Ødegaard er leder av bydelsutvalget og Carl Henrik Bastiansen er Høyres gruppeleder.

Live Bessendoft Lindseth er styremedlem i Oslo Høyres kvinneforum som har hatt stor aktivitet.

Kampanjeleder Lene Haug fikk tildelt Høyres organisasjonspris på Høyres landsmøte i april for kampanjearbeidet i Frogner Høyre i 2013. Se begrunnelsen her: www.oslohoyre.no/nominert-til-organisasjonsprisen

[divider_line]

Organisasjons- og programutvalget

Bård Standal (leder), Britt Eia (til mai), deretter Beate Brovig Auke, Anne-Lise Hammer, Mikkel Dobloug. Linda Treider, Jessica Lyche, Bjarne Ødegaard og Ola Kvisgaard.

Utvalget har arrangert to medlemsmøter for å diskutere innspill til bydelens program for perioden 2015-19. Det lokale programmet skal vedtas på et ekstraordinært årsmøte 26. februar 2015. Utvalget leverer egen sak «Vurdering av organiseringen i Frogner Høyre» til årsmøtet som sendes til medlemmene kun elektronisk.

[divider_line]

Kampanjeutvalg

Styret nedsatte i januar et kampanjeutvalg som skulle arbeide med planlegging av valgkampen i 2015, styrke samarbeidet med andre bydeler, bidra til kampanje sentralt i Oslo Høyre, samt stå i spissen for gjennomføring av aksjoner i 2014.

Utvalgets sammensetning har vært:
Lene Haug (leder), Jens Christian Blix (nestleder), Frode Helgerud, Hans M, Borge, Beate Brovig Auke, Live Bressendorf Lindseth, Tommy Gilen, Mette Burkeland, Marcus Bøhn, Birgitte Langballe, Marie Landsverk, Terje Bratland, Mette Sinding og Karina Larsen

Utvalget har hatt jevnlige møter og dessuten arrangert to fellesmøter for alle sentrumsforeningenes kampanjeutvalg.

[divider_line]

Eksterne kampanjeaktiviteter i 2014

Over 50 medlemmer har deltatt aktivt i kampanjearbeidet, dette er meget bra i et mellomvalgsår. Vi har hatt besøk fra andre bydeler på våre stands og aksjoner og Frogner Høyres medlemmer har bidratt i andre bydeler og på sentrale aksjoner.

Vi har hatt fire kampanjeperioder

  • Vinterkampanjen – der vi serverte 250 liter Solberg-Toddy
  • Vårkampanjen i forbindelse med landsmøtehelgen, med morgenaksjon, stand på Karl Johan og stand ved Bislett. Dessuten stilte vi lag under Holmenkollstafetten.
  • Forsommerkampanjen – deltagelse på to markedsdager, stand under Bislett Games og vandreaksjon under Færderseilasen
  • Høstkampanjen – deltagelse på markedsdag, fem morgenaksjoner og to husbesøkskvelder.

Den største aksjonen hadde vi 26. april i form av Fjordbyaksjonen der Frogner var initiativtager og primus motor for et samarbeid med åtte bydelsforeninger og hadde stands og feiet Havnepromonaden fra Nordstrand Bad via Bygdøy til Bestumkilen. På hovedstanden ved Aker Brygge var byråd Bård Folke Fredriksen til stede og svarte publikum på spørsmål om byutvikling. Denne aksjonen fikk svært positiv oppmerksomhet i flere presseoppslag.

[divider_line]

Redaksjonsgruppe

Gruppen har inntil i august ikke hatt noen formell leder, men valgte da Jens Christian Blix som webredaktør/leder og Hans Borge og Lene Haug som medlemmer i et kjerneteam. Gruppens sammensetning for øvrig har vært: Liis Kaskpeit, Elin Festøy, Rikke Flinder, Hans M Borge, Vivian Ellingsen Gotaas, Jens Christian Blix og Lene Haug.

Frogner Høyres styre er ansvarlig redaktør og Lene Haug er ansvarlig for kvalitetssikring av innholdet overfor styret og BU-gruppen.

Gruppen har hatt jevnlige møter og stor aktivitet. I januar fremla utvalget en kommunikasjonsplan for Frogner Høyre. I mars ble det opprettet en egen nettside for foreningen – frognerhoyre.no. Gruppens medlemmer har produsert en stor mengde artikler med bilder og sørget for god tilstedeværelse i sosiale medier som Facebook og Twitter. Det har også blitt produsert video og opprettet egen YouTube-kanal.

I juni ble det etter planen lansert et eget konsept for nettsider og Facebook som heter «Med hjerte for Frogner» med egen logo en målsetning om fungere som et slags lokalt medium for ting som skjer i bydelen også utenfor den politiske sfære. Gruppen har dessuten stått for jevnlige nyhetsbrev til alle medlemmer per e-post.

[divider_line]

Lokal nominasjon

Den lokale nominasjonskomiteen består av Ola Kvisgaard (leder), Ellen Christine Christiansen og Bjarne Ødegaard. Komiteen skal innstille på liste til bydelsutvalget som behandles sammen med BU program på ekstraordinært årsmøte 26.02.2015.

KRETSFORENINGENE

Frogner kretsstyre har hatt følgende medlemmer:

Mette L Sinding (leder), Elin Festøy (nestleder), Live Bressendorf Lindseth, Marcus Bøhn, Sverre Lorentzen, Sverre Salbuvik, Mette Burkeland, Karina Larsen

Kretsen startet veldig bra, med 10 fremmøtte hvor alle skulle komme med gode ideer om hvordan vi skulle gjøre arbeidet i kretsen best mulig.  Det ble veldig spennende, vi hadde all verdens av planer. I løpet av perioden faller mange av og til slutt var vi kun 4 stk som med jevne mellomrom møttes for å arrangere events og være med i sentrale aktiviteter i regi av Frogner Høyre.

Vi tok sammen med Uranienborg krets initiativet til en skoledebatt hvor vi hadde fått kontakt med Kristin Halvorsen for å lage en spennende debatt om skole. Denne ble ikke gjennomført da styret mente det var for risikabelt å lage en slik debatt uten å vite hvor mange som kom. Videre har vi vært i kontakt med UDI med tanke på å initiere en velkomstpakke til nyinnflyttede i bydelen. UDI mente bydelene gjorde en god jobb her fra før og var derfor ikke interesserte. Kretsen sto som arrangør for møte om bydelsprogram med tema «Levende by». Styret har dessuten vært svært aktive i aktiviteter som stands og husbesøk i bydelsforeningen.

Konklusjonen er at kretsorganiseringen ikke lenger er en effektiv og god måte å jobbe på. Vi utfordrer Frogner Høyre til å lage en annen struktur slik at arbeidet i bydelen blir mer effektivt og treffsikkert og at vi kan aktivisere medlemmer som ønsker ut fra interesser, kompetanse etc.

[divider_line]

Majorstuen kretsstyre har hatt følgende medlemmer: 

Magnus Guderud (leder) Liis Kaskpeit (nestleder), Elenor W Holter, Janne Haaland Matlary, Jens Christian Blix, Vivian Ellingsen Gotaas, Kaja Anker- Rasch, Jessica Lyche, Lars Reinertsen, Gunnar Falck-Ytter, Sara Bergqvist, Kristoffer Simensen.

Styret tok fatt på sitt arbeid med tanker og målsetninger ved nyåret, og engasjement til reoppstart etter senere års labre aktivitet. Gjennom våren ble det holdt jevnlige styremøter og noen arrangementer for alle medlemmer. Oppmøtet må sies å ha vært relativt begrenset. Etter hvert ble arbeidet i all hovedsak arrangert i samarbeid med Frogner krets.

Kretsen har ikke klart å få opp aktiviteten til ønsket nivå, men ønsker å gi skryt til styremedlemmene som har stilt opp og jobbet for bedring. Det ble avholdt tre styremøter i vårhalvåret. Styret har vært svært aktive i ulike aktiviteter som stands og husbesøk i regi av bydelsforeningen.

[divider_line]

Bygdøy kretsstyre har hatt følgende medlemmer: 

Bjarne Ødegaard (leder), Tommy Gilen (nestleder)

Hans Borge, Finn Dalheim, Aslak Aslaksen, Sara Glent, Jørn Lein Mathiesen, Victoria Prøitz og Jarle Wahl

Styret har hatt et aktivt år og arbeidet med en rekke lokale saker, bla: Bedring av mobildekningen på Bygdøy, behov for utvidelse av Bygdøy skole, street-basket bane på Huk, matteundervisning på Bygdøy skole, bademuligheten på Huk, driften av Bygdøhus, utvidelse av Vikingskipmuseet, salget av den Canadiske ambassaden, utvidelse av kirken, Bymiljøetatens vilkår for frivillige idrettsarrangementer som Bygdøymila

3. november inviterte Bygdøy Høyre alle lokale foreninger og organisasjoner til møte med sentrale politikere fra Høyre for gjensidig utveksling av synspunkter og forhold som Høyre bør jobbe med. Det kom 25 personer og møtet ble svært vellykket.

 

Oslo, 5. november 2014 

For styret i Frogner Høyre

 

Ola Kvisgaard

leder

[/two_third] 

[one_third_last]

 

 

[divider_line]

Styret

Ola Kvisgaard har ledet styrets arbeid i Frogner Høyre fra november 2013.

[divider_line]

 

 

[divider_line]

Ny gruppeleder

Britt Eia ble takket av etter tre år som gruppeleder for Frogner Høyres BU-gruppe.

Britt Eia flyttet ut av Oslo og i juli og Carl-Henrik Bastiansen overtok som gruppekeder

Les mer om bydelsutvalget i Frogner Bydel

[divider_line]

 

 

[divider_line]

Glimt fra året

Populært møte om politisk påvirkning i praksis på Lawo i februar
80 medlemmer ville lære om politisk påvirkning av stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde og medlem i arbeidsutvalget i Oslo Høyre Torbjørn Sølsnes.

IMG_9130_edited-1.JPG

Les mer >>
[divider_line]

 

 

[divider_line]

Representasjon

Frogner Høyre er godt representert i Bystyret, på Stortinget og i regjeringen.

[divider_line]

 

 

[divider_line]

Programarbeid

Lokalt program engasjerer
Frogner Høyres program- og organisasjonsutvalg har arrangert flere populære medlemsmøter.

 Har du innspill til programmet?
Det lokale programmet behandles på ekstraordinært årsmøte i februar/mars. Prosessen er i full gang. Programkomitéen har levert sitt førsteutkast og vil gjerne ha flere innspill til andreutkastet som behandles i januar og februar 2015.

Les mer >>

[divider_line]

 

 

[divider_line]

Kampanje

 

Positiv oppmerksomhet rundt vårkampanjen
Vi fikk flere presseoppslag om Våraksjonen: Rene strender.

Les mer om Fjordbyaksjonen 

[divider_line]

 

 

[divider_line]

Redaksjonen

I februar lanseret Frogner Høyre nye nettsider
Redaksjonsgruppen fremla januar en kommunikasjonsplan for styret som blant annet foreslo å lage egne nettsider. Allerede i februar ble frognerhoyre.no lansert.

I juni ble Facebooksiden Med Hjerte for Frogner lansert. Redaksjonen jobber med nettsaker både om Frogner Høyre og om bydelen generelt, lager og sender ut nyhetsbrev og oppdaterer i sosiale medier.med-hjerte-for-frogner
Les mer om redaksjonen >>

[divider_line]

 

 

[divider_line]

Lokal nominasjon

Lyst til å være med å styre Frogner?
Nominasjonskomitéen som består av Ola Kvisgaard (leder), Ellen Christine Christiansen og Bjarne Ødegaard tar imot forslag på gode kandidater.
Det lokale nominasjonsmøtet avholdes i månedskiftet februar/mars.

Les mer >>

[divider_line]

 

 

[/one_third_last]

 

Siste nyheter