Fortsatt usikkerhet for mange etter ny kommuneplan

Det rødgrønne byrådet la i dag frem sitt endelige forslag til kommuneplan. Planen handler om hvordan Oslo kommune skal utvikle sine tjenester, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig frem mot 2040.

Kommuneplanen inneholder også en byutviklingsstrategi som har skapt mye debatt etter at det rødgrønne byrådet i fjor foreslo kraftig fortetting i flere av byens småhusområder. Byrådet går nå tilbake på noen av sine fortettingsforslag som for eksempel Nedre Grefsen. 

Nyheter - Pia Farstad von Hall er fraksjonsleder for byutvikling i Oslo bystyre.

Pia Farstad von Hall er fraksjonsleder for byutvikling i Oslo bystyre.

– Innbyggernes sterke engasjement mot byrådets politikk har åpenbart presset byrådet til å moderere egen fortettingsiver, men byrådet fortsetter dessverre planene for fortetting på Smestad, Montebello og Slemdal, sier Høyres fraksjonsleder for byutvikling Pia Farstad von Hall.

– Samtidig er det fortsatt usikkert hva de vil med områdereguleringen på Karlsrud og utviklingsområdet på Ryen/Manglerud.

Høyre kjemper for småhusområdene

Kommuneplanen berører folks hjem og hverdag i vesentlig grad. Når kommunen legger opp til økt fortetting og utvikling i småhusområdene vil usikkerheten spre seg langt utover de berørte eiendommene.

Høyre foreslo for to år siden at alle Oslos småhusområder skal bevares. De rødgrønne partiene stemte da mot dette, og siden den gang har de skapt unødvendig mye uro for mange innbyggere.

Høyre vil fortsette å kjempe for småhusområdene i bystyrets behandling av kommuneplanen gjennom høsten.

Høyre ønsker ikke en slik massiv fortetting som byrådet legger opp til, og mener at boligbehovet må løses i samarbeid med kommunene rundt Oslo og med et effektivt kollektivtilbud. Oslo har fremdeles areal i tidligere industriområder som kan utvikles til boliger.

– Derfor er det ubegripelig at byrådet åpner for å bygge ned velfungerende småhusområder når det fremdeles er områder som kan transformeres, legger Pia Farstad von Hall til.

Under press

Byrådet har moderert sitt opprinnelige forslag som ville ført til en stor utbygging av noen av småhusområdene.

Likevel er byens småhusområder fremdeles under press så lenge det rødgrønne byrådet varsler at kommunen fremdeles skal regulere områdene rundt T-banestasjonene i ytre by, også der det inkluderer småhusområder.

Vi har mange eksempler på at de rødgrønne partiene ønsker en kraftigere fortettingspolitikk, og med dagens fremleggelse av kommuneplan viser de ingen vilje til å bevare Smestad eller Slemdal.

– Høyre har foreslått et sterkere vern av småhusområdene og en strengere småhusplan. Vi regner med at byrådspartiene blir med på våre forslag når bystyret skal behandle ny kommuneplan i høst, sier Pia Farstad von Hall.

Høyre mener småhusområdene er viktig for hele byens boligmangfold, og innslag av småhusområder er god sosialpolitikk.

– Varierte boliger innenfor et nærområde bidrar til at mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livsfaser kan bo nær hverandre. Flere eksperter forteller at variert boligmasse spredt over hele byen bidrar til å skape tryggere og gode oppvekstmiljøer. Da må vi ta det innover oss når vi utvikler Oslo, avslutter Pia Farstad von Hall.

Høyre ønsker vekst fra sentrum og ut

I byutviklingspolitikken er Høyre opptatt av å sikre at Oslo vokser fra sentrum og ut. Det betyr at vi må bruke gode sentrumsområder som Kvadraturen og Vika til ny boligbygging. Det er potensiale for flere tusen nye boliger i sentrumsområder i Oslo.

Med Høyres byutviklingspolitikk vil vi kunne skape en klima- og miljøvennlig by med kvalitet, der vi også tar hensyn til behovet for nye grøntområder. Vi må også legge til rette for nye boligprosjekter med en god klimaprofil og med gode urbane kvaliteter.

Derfor er det viktig å opprettholde fortetting ved kollektivknutepunktene.

Siste nyheter