Fraværet stuper i Osloskolen

Etter at Høyre innførte fraværsgrense i den videregående skolen har dagsfraværet i Oslo-skolen blitt mer enn halvert, og timefraværet er også kraftig redusert.

De endelige tallene fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2016/17 viser at selv om elevfraværet faller i hele Norge, så faller det mest i hovedstaden.

I Oslo-skolen falt dagsfraværet med 52 prosent og timefraværet med 22 prosent, målt i median.

Mange var bekymret for hvordan fraværsgrensen ville slå ut for de mest utsatte elevene. De endelige tallene viser at fraværsgrensen også har vært bra for elever med høyt fravær. Det er også færre elever som slutter i løpet av skoleåret.

Nyheter - Nicolai Øyen Langfeldt. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Nicolai Øyen Langfeldt. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Kritikerne har tatt feil

–  Disse tallene viser at det ikke er tvil om at fraværsgrensen har fungert etter hensikten, og at kritikerne har tatt feil, sier Nicolai Øyen Langfeldt som er leder i Oslo Unge Høyre og bystyremedlem for Høyre i Oslo.

Han mener de gode resultatene må bety at fraværsgrensen har kommet for å bli.

– Det er ikke lenger noen tvil om at fraværet faktisk har gått ned og derfor håper jeg det nå blir ro rundt fraværsreglene i hele forsøksperioden som varer i tre år. Å stille krav til at elevene møter opp på skolen er å bry seg. Vi gjør elevene i videregående opplæring en stor bjørnetjeneste hvis vi ikke stiller tydelige krav til oppmøte. For at elevene skal lære må de være til stede i klasserommet, sier Langfeldt.

Fakta om fraværsgrensen:
 • Fraværsgrensen i videregående skole ble innført fra skoleåret 2016-17.
 • Grensen innebærer at man ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær i ett fag, for å få karakter i faget. I spesielle tilfeller kan rektor bruke skjønn når det gjelder fravær opptil 15 prosent.
 • Fraværsgrensen gjelder udokumentert fravær, ikke fravær som skyldes dokumentert sykdom, organisasjonsarbeid, politiske verv osv.
Hva viser de endelige fraværstallene:
 • Fraværet på landsbasis har gått ned med 40 prosent for dagsfraværet og 25 prosent for timefraværet, målt i median.
 • Dagsfraværet til elevene som er mest borte fra skolen har gått ned med 30 prosent. Denne elevgruppen utgjør 17 000 elever, eller 10 prosent av den totale elevmassen.
 • Dagsfraværet har gått ned i alle fylker, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
 • Også timefraværet har gått ned i alle fylkene. Finnmark har hatt størst nedgang her.
 • Fraværet har gått mest ned på yrkesfag. Her er dagsfraværet halvert, mens timefraværet er redusert med 40 prosent.
 • Når det gjelder andelen elever som har fått «ikke vurdert», er det større forskjeller mellom fylkene. Noen fylker, som Aust-Agder, Hedmark, Akershus, Vestfold og Telemark har hatt en økning i andel elever som ikke har vurderingsgrunnlag i minst ett fag, mens det har vært en nedgang i Østfold, Vest-Agder, Møre og Romsdal og Nordland.
Hva viser den første delrapporten om fraværsgrensen:
 • Skoleledere mener fraværsgrensen er hovedårsaken til at udokumentert fravær har sunket betydelig. Rektorene mener fraværsgrensen har vært bra for de aller fleste elevene.
 • Noen rektorer forteller også at utsatte elever blir fanget opp tidligere og får mer hjelp av skolen.
 • Rapporten viser at innføringen av fraværsgrensen har ført til mer bevissthet rundt fraværsføring. Men det er fortsatt variasjoner i hvordan både skolene tolker og bruker regelverket.
 • Forskerne trekker fram en bekymring for at fraværsgrensen slår uheldig ut i små fag. Det er per nå ikke mulig å si noe om risikoen for å få ikke vurdert i små fag er større enn i store fag, kun at andelen som får ikke vurdert er stabil.

Siste nyheter