Frogner Høyre i Østlandssendingen

Selvmordsforebygging blant barn og unge
inn i programmet

Screenshot 2014-11-24 01.12.27
Faksimile fra Nrk.no – Østlandsendingen 22.11.2014

12. november arrangerte Frogner Høyre sammen med Interessegruppen for Helse og Sosial (IHS) i Oslo Høyre et møte med for å få satt selvmordsforebygging på politisk dagsorden. Vi inviterte både fagfolk og presse og skrev konkrete forslag til programvedtak.

Tekst: Lene Haug

Anledningen var at Frogner Høyre og IHS ønsker å få programfestet flere konkrete tiltak for å forebygge selvmord blant barn og unge i Osloskolen. Fagfolkene var veldig fornøyde med initiativet og møtte opp. Det er bred enighet om at et tettere samarbeid mellom skole og helse- og sosialtjenestene er sterkt ønskelig. Det jobbes mye i de ulike fagmiljøene for å få til dette.

Det trengs imidlertid noen politiske og overordnede grep for å få systematisert og koordinert arbeidet skikkelig. Alle Frogner Høyre har snakket med har bedt om større politisk engasjement. Samarbeidet er ikke godt nok og det er for mye båstenkning.

Skremmende aktuelt

Pressen var også interessert i møtet. Temaet har den siste tiden vært skremmende aktuelt.

Screenshot 2014-11-24 01.17.13

På lerretet bak Haug lyser tre nylige avisoverskrifter: 10-åringen som trolig døde av sult, fire søsken som ble mishandlet av foreldrene i årevis og Odin, som bare ble 13 år.
– At barn med problemer ikke fanges opp er et skremmende aktuelt og trist tema. Det er behov for mer kompetanse om psykososiale problemer i skolen, innleder Haug møtet med. skriver Østlandssendingen.

Bystyretprogrammet vedtas snart

Helse- og sosialdelen av Oslo Høyres bystyreprogram for perioden 2015-2019 skal vedtas av Oslo Høyres representantskap allerede 24. november.

Krefter i Frogner Høyre har jobbet lenge for å få innført en modell som ligner TRUST-modellen fra Miami i Osloskolen. Jørn Lein-Mathisen fra Frogner Høyre har sågar besøkt prosjeket i Florida.

10. juni i år inviterte vi initiativtageren bak og lederen for  TRUST i Miami, Frank Zenere og rektor Joaquin Hernandez til et møte med programutvalget «Levende by» som Frogner Høyres leder Ola Kvisgaard var leder for. Det kom også fagfolk fra RVTS Vest og RVTS Sør og foreningen Minos som arbeider konkret med å få innført en lignende modell i Norge. Programutvalgets medlemmer ble imponert over resultatene i Miami-Dade County og leverte innspill om dette til programkomitéen. Programkomitéen var langt på vei enig med utvalget om flere av forslagene ble lagt inn i første- og andreutkastet til bystyreprogrammet.

Programkomitéen har foreslått følgende i avsnittet «Tidlig innsats for god psykisk helse

Tidlig innsats for god psykisk helse
Psykisk sykdom har store kostnader for den enkelte, for pårørende og for samfunnet. En stor andel
av sykefraværet i Norge skyldes psykiske lidelser. Aktivisering og deltakelse i samfunnet vil for mange
være den beste forebyggingen av psykisk sykdom.

Lavterskeltilbud innenfor psykisk helse for barn og unge forebygger frafall i skolen og reduserer faren
for rusmisbruk, angst, depresjon og selvmord. Selvmord utgjør ca. 25 prosent av alle dødsfall blant
unge under 25 år. Tidlig behandling kombinert med bedre oppfølgning av de som befinner seg i
risikogruppen er avgjørende for å forebygge psykiske lidelser og selvmord.

For å forebygge og behandle psykisk sykdom vil Oslo Høyre derfor:

 • at barn og unge som trenger psykolog skal kunne henvises fra fastlegen, skolehelsetjenesten, studenthelsetjenesten eller lokal helsestasjon og starte behandling innen tre uker etter henvisning
 • styrke psykologtilbudet i skolehelsetjenesten
 • at behandling starter så raskt som mulig etter henvisning
 • at lærere i Osloskolen får opplæring i å se faresignalene på psykisk sykdom og å gripe inn tidlig
  ved tegn på selvskading og annen bekymringsfull atferd
 • utvikle et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og psykologer i bydelene for å styrke
  innsatsen for sårbare barn og unge i grunnskolen.
 • sikre god oppfølging av barn og unge som pårørende bl.a. gjennom å tilby bydelene opplæring og kompetansetilbud om pårørendearbeid
 • ha en nullvisjon for selvmord blant barn og unge

Frogner Høyre og IHS er fornøyde med mange av disse punktene men ønsket å spisse budskapet ytterligere, i samarbeid med fagfolkene som deltok på møtet og bydelsforeninger har gruppen derfor fremmet ytterligere forslag til behandling i representantskapet.

Det som har vært viktigst er å understrek at skolen skal være en sentral arena i arbeidet med selvmordsforebygging blant barn og unge og når det gjelder å ivareta barn og unges psykososiale helse. Skolen er det stedet barn med problemer lettest kan fanges opp og det er skolen som bør være den viktigste inngangsporten til hjelpapparatet for barn som trenger det.

Vi har derfor foreslått følgende tillegg til avsnittet:

 • Innføre en helhetlig modell for selvmordsforebygging i Oslo-skolen.
 • I større grad knytte faggrupper som sosionomer, barnevernspedagoger og helsefagarbeidere direkte til skolene og dermed få bredere og mer spesialisert kompetanse nærmere barn og unges dagligliv.
[framed_box]

Hentet fra Nrk.no – Østlandsendingen

Noen få steder i Oslo finnes det eksempler på at samarbeid mellom barnepsykiatrien og skolen fungerer. BUP Vest har i flere år samarbeidet med skoler i bydelene Frogner og Ullern.

– Våre spesialister er ute i skolene en dag i uken og har muligheten til å tilby hjelp til elever i faresonen tidlig, uten at de trenger legehenvisning for å komme i kontakt med oss. Denne måten å arbeide på gjør at ventetiden for hjelp i spesialisthelsetjenesten blir kortere, forteller prosjektleder Jonas Paulsen i BUP Vest.

Ungdom med psykiske utfordringer må vanligvis vente fire til åtte uker på å få time hos BUP, etter å ha fått en henvisning fra legen. Gjennom Skoleprosjektet kan elevsamtaler gjennomføres fortløpende. Erfaringen til BUP er at det er mer effektivt å behandle barn mens de er på skolen, i stedet for å be dem møte opp på en poliklinikk.

– Vår arbeidsmetode kan benyttes i andre bydeler og skoler, men politikere må tilrettelegge for det, sier Paulsen.

Flere bydeler ønsker å bli med på Skoleprosjektet, men det er uvisst om BUP Vest får midler til å fortsette med skolebesøk.

Av: Ksenia Novikova
Les hele saken her

[/framed_box]

Takk til alle som deltok på workshop

[framed_box width=»320px» align=»right»]

Presentasjoner fra møtet:

Henning Herrestad – Leve
Et selvmord skader mange

Espen Hansen fra Vip-programmet i BUP Vest
Livskunnskap på timeplanen

Mona Krahl – Minos
Livsviktig samarbeid

Bjørn Bangvold og Lene Haug – Frogner Høyre
Selvmordsforbygging på politisk dagsorden

[/framed_box]Mange har bidratt med kunnskap og entusiasme.

Spesielt takk til den unge norsk-tamilske gutten som fortalte sin historie, til Henning Herrestad fra Leve – organisasjonen for etterlatte etter selvmord, Espen Hansen, er leder av VIP-prosjektet et undervisningprogram om psykisk helse for ungdomsskolen og videregående skole,  Mona Krahl fra Minos  og Kristin Olaisen Prosjektleder i avdeling for psykososiale tjenesterHelseetaten i Oslo kommun. Alle deltok på møtet 12. november og bidro med verdifulle innspill.

Takk også til Bjørn Bangvoll fra Frogner Høyre som arbeider utrettelig for barn og unges oppvekstvilkår på så mange måter blant annet gjennom å utvikle dokumentarfilm i selskapet Objektiv Kommunikasjon og ikke minst for den tankevekkende filmen fra han står bak som ble vist på møtet.

Vi fikk også mye hjelp i forkant av møtet av Annie Norevik, leder Fagteam selvmordsforebygging i RVTS Vest og Karen Ringeide, senior rådgiver i RVTS Sør.

 

 

Siste nyheter