Gjennomslag for Frogner Høyres forslag

Frogner Høyre feirer; Årsmøtet vedtok å oppheve prøveprosjektet i Theresesgate raskest mulig! 83 mot 82 stemmer og jubelen brøt løs (Foto: Hans Borge)

Oslo Høyres bystyreprogram er vedtatt:

Fornøyde folk i Frogner Høyre

Årsmøtet til Oslo Høyre ble avholdt 23. og 24. Januar i et nyoppusset og inviterende Høyres hus. Viktigste punkt på agendaen var behandlingen av nytt kommunevalgprogram for perioden 2015-2019. Til glede for både by og bydel fikk Frogner Høyre stort gjennomslag for sine hjertesaker.

Tekst: Marcus Bøhn //Foto: Hans Magnus Borge 

Møtet ble innledet med et sterkt og inspirerende innlegg fra Oslo Høyres leder, Nikolai Astrup. Astrup talte varmt om Osloskolen, som er landets beste skole, og som skal bli Europas beste. Han snakket også om miljøbyen Oslo, som under Høyres ledelse har investert historisk mye i kollektivtrafikken, men som tilsvarende burde strekke seg etter å bli Europas miljøby. Astrup skisserte også mesterlig hva Oslo kan frykte fra en Arbeiderparti-dominert ledelse med Raymond Johansen i spissen.

Oslo Høyre satser på utdanning, miljø og helse

Selve programdelen av årsmøtet ble åpnet av programkomitéens leder Øystein Sundelin, som presenterte programmet på et overordnet nivå, og slik viste hvordan hovedtemaene fra Astrups innlegg reflekteres i sine respektive programkapitler, der de viktigste satsningsområdene er utdanning, miljø, helse og sosiale forhold. Helse- og sosialdelen av programmet ble imidlertid vedtatt på et eget møte i høst.

Verdens mest miljøvennlige storby

Første programpost var miljødelen, og miljøbevisstheten i Oslo Høyre lot seg lese av det massive engasjementet for temaet, med over 40 forhåndstegnede talere.

Frogner Høyre var sterkt representert. Miljøvennlig trafikkavvikling sto naturlig nok sentralt, og mange talte varmt for en intensivering av arbeidet for å gjøre Oslo til en moderne sykkelby. Og flere vedtak ble fattet for å øke utbyggingen av sykkelveier og sykkeltilpassede gater i Oslo, med Frogner Høyres støtte.

Men det er lett å bli overivrig når man kjemper den gode sak og diskuterer praktisk implementering av generell miljøpolitikk, og Frogner Høyres leder Ola Kvisgaard måtte mane til moderasjon i tiltaksomfanget da det ble foreslått å innføre betydelige bilfrie områder innenfor ring 1, noe som lett kunne ført til kollaps av det velfungerende bymiljøet vi har i sentrum. Nødvendig innføring av bilfrie gater i rushtiden av hensyn til kollektivtrafikken var allerede ivaretatt i et annet programpunkt.

Frogner Høyre fikk også gjennomslag for innføring av landstrøm for skip i de store havneområdene, for å redusere de store utslippene fra skipsmotorer på tomgang, en sak Hans Borge argumenterte overbevisende for fra talerstolen.

Trygghet i hverdagen

Trygghet, sikkerhet og et hyggelig og rent bymiljø har alltid vært viktige verdier for Frogner Høyre. Her fikk vi blant annet gjennomslag for økt vedlikehold og rydding av byens gater og fortau.

Jubel for vedtak om Theresesgate

Mest jubel i salen, blant Frogner Høyres representanter, ble det da forslaget om at prøveprosjektet med fysiske hindre for parkering i Theresesgate skulle avvikles raskest mulig, ble vedtatt.

Elektronisk votering måtte til og forslaget vant frem med en stemmes overvekt.

Prøveprosjektet med stenblokker langs trikkeskinnene i Thereses gate har skapt betydelige trafikkutfordringer i området, og har ført til debatt blant byens innbyggere. Frogner Høyre har argumentert kraftig for å avslutte prosjektet, senest fra årsmøtets talerstol ved nestleder Jens Lie, der det ble bestemt at prosjektet avsluttes og ingen tilsvarende igangsettes.

Kunnskap og læring hele livet

Høyre er det fremste skolepartiet, og skole- og utdanningspolitikk engasjerte også Frogner Høyres representanter på årsmøtet. Blant vedtatte saker som ble foreslått av Frogner Høyre kan vi nevne viktigheten av lek for utvikling i barnehagen, utvidelse av 5-årskontrollen for barn, innføringen av resultat- og prestasjonsbaserte lønninger for lærere, styrket samarbeid mellom skole og næringsliv gjennom hele utdanningsløpet, en styrket lærlingeordning.

Sammen med Anita Hoff fra Vestre Aker Høyre og Arild Furuseth fra Gamle Oslo Høyre stilte Frogner Høyres Bjørn Bangvoll, Marcus Bøhn og Lene Haug et personlig forslag om å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom Osloskolen og barne- og ungdomsspykiatrien om et psykologtilbud i skolene.

Etter et godt innlegg fra Bjørn Bangvoll ble forslaget vedtatt.

Les mer om Frogner Høyres arbeid for å styrke tilbudet om psykisk helsehjelp til barn og unge her.

Eget kapittel om arbeidsgiverpolitikk

I samarbeid med Ullern Høyre, Nordre Aker Høyre og Vestre Aker Høyre hadde Frogner Høyre forslag om å utvide programmet med et eget kapittel om arbeidsgiverpolitikk i Oslo kommune. Forslaget fikk bred tilslutning på årsmøtet.

En by rik på opplevelser

Kultur, idrett og friluftsliv er sentrale aspekter ved et deltagende byliv, og Frogner Høyre jobbet også på årsmøtet for et forbedret aktivitetstilbud for byens innbyggere.

Marcus Bøhn, Sverre Lorentzen, Bjørn Bangvoll og Lene Haug hadde fremmet et forslag om å å utvide kulturkapittelet i programmet. Forslaget fikk delvis tilslutning.

Marcus Bøhn, Bjørn Bangvoll og Lene Haug var dessuten opptatt av konkurransevilkårene for private teatre i Oslo og forslo en vridning i den offentlige støtten fra driftsstøtte til produksjonsstøtte. En slik endring av støtten muliggjør en fremheving av de gode kvalitetsprosjektene uavhengig av om de er initierte av offentlige eller private aktører.

Forslaget ble presentert fra talestolen av Lene Haug og forslaget ble vedtatt med stort flertall.

 

 

Flere glimt fra Oslo Høyres årsmøte:


Mette Sinding fikk gjennomslag for en kampsak for Frogner Høyre om bedre vedlikehold av gater og fortau etter et godt innlegg. Sverre Lorentzen holdt også flere gode innlegg fra talerstolen.

Et årsmøte er en sosial begivenhet og Frogner Høyres delegater hadde en hyggelig felles lunsjpause.

 
Til venstre Frogner Høyres Ola Kvisgaard i ivrig samtale, flankert av Jessica Lycke som har sittet i Frogner Høyres programutvalg og jobbet med programmet på høyre side og Mette Burkeland, styremedlem i Frogner krets og ivrig i kampanjeutvalget, på sin venstre. Til Høyre Finn Dalheim, styremedlem i Bygdøy krets diskuterer årsmøtet med Anne-Lise Hammer fra det lokale programutvalget.

Under Annelise Høegh er en av Frogner Høyres mest prominente og meritterte politikere. Hun er nominert som toppkandidat på bystyrelisten til Oslo Høyre også for 2015-2019. Live Bessendorf Lindseth til Høyre representerer Frogner Høyre i styret i Oslo Høyres Kvinneforum. 

Annelise Høegh og Live Bessendorf Lindseth

Oppsummert et godt årsmøte både for Frogner og Oslo Høyre

Frogner Høyre har en stor delegasjon. Her er nesten alle samlet. Bak fra venstre Ulf Hordvik (BU-representant) Ola Kvisgaard, Marcus Bøhn, Tommy Gilen, Finn Dalheim, Sverre Lorentzen, Jens J. Lie, Elenor Holther, Arild Snoen, Carl-Henrik Bastiansen og Hermann Kopp. Foran fra venstre Mette Burkeland, Birgitte Langballe, Lene Haug. Live Bessendorf Lindseth, Mette Langfeldt Sinding, Anee Karin Lee, Ellen Christine Christiansen og Hans Magnus Borge.

Fabian Stang og Stian Berger Røsland om Oslo Høyres program for 2015-2019

Siste nyheter