– Gleder oss til politisk debatt

Kandidater til Oslo Høyres Hovedstyre

Denne helgen er det årsmøte i Oslo Høyre, hvor det skal behandles forslag til ny politikk. Representantskapet skal blant annet ta stilling til nye politiske punkter innen ruspolitikk, miljø og samferdsel og ikke minst eiendomsskatt.

Fredag og lørdag samles over 200 av Oslo Høyres medlemmer for å behandle ny politikk. 

Nyheter - Øystein R. Sundelin er leder av Oslo Høyres resolusjonskomité.

Øystein R. Sundelin er leder av Oslo Høyres resolusjonskomité.

– Resolusjonskomiteen har fått inn 20 resolusjoner i forkant av årsmøtet. Dette viser at Oslo Høyres medlemmer er klare for å jobbe for Oslos viktigste politiske verksted og for valgseier i 2019, sier leder av resolusjonskomiteen, Øystein R. Sundelin.

Resolusjonskomiteen har anbefalt å behandle syv politiske uttalelser. (PDF).

Mer verdig og human ruspolitikk

De siste årene har den borgerlige regjeringen lagt om den nasjonale ruspolitikken til å fokusere på behandling heller enn straff.

Bruk av ulovlige narkotiske stoffer skal fortsatt være ulovlig, men mennesker som lider av rusmisbruk skal i all hovedsak bli møtt av helsevesenet heller enn kriminalomsorgen.

Nå skal Oslo Høyre behandle nye punkter om ruspolitikk, som reflekterer Høyres syn om at rusmisbrukere trenger hjelp, ikke straff.

Høyre vil bekjempe rusavhengighet, og ønsker en mer verdig og human rusomsorg.

Noen sentrale punkter som skal behandles på årsmøtet:

  • At Oslo kommune skal arbeide etter en nullvisjon for overdosedødsfall.
  • Styrke oppfølgingen av rusmisbrukere etter gjennomført avrusning. Styrke ettervernet og ha større oppmerksomhet om hva som skjer med brukere etter behandling. Ingen skal havne alene i en kommunal bolig.
  • At alle under 18 år som blir tatt med narkotika skal følges tett opp av barnevernet/BUP.

Et grønnere og mer klimavennlig Oslo

Oslo Høyre vil føre en samferdselspolitikk som ivaretar de ulike behovene som byens innbyggere, næringsliv og besøkende har. Det vil vi gjøre gjennom å sørge for trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper samtidig som hensynet til gode bomiljøer, folks helse og klimaet ivaretas.

Oslo Høyre mener veksten i persontransporten bør skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Samtidig bør vare‐ og personbiltransporten bli mest mulig miljøvennlig. Oslo Høyre vil derfor forsterke innsatsen for å utvikle mer miljøvennlige transportløsninger.

For å redusere utslippene fra biltrafikken til et minimum ønsker Oslo Høyre å fremskynde overgangen til en utslippsfri bilpark. I september i fjor utgjorde el‐bilene 40 prosent av antall nyregistrerte biler i Oslo, og tallet er økende. Skal den positive utviklingen fortsette, er det nødvendig å forbedre mulighetene for lading.

Noen sentrale punkter som skal behandles på årsmøtet:

  • Bygge Volvat‐svingen som kobler Fornebubanen direkte på Ringen og gjøre det mulig å kjøre direkte mellom Skøyen, Blindern og Ringen. Det vil styrke kapasiteten og fleksibiliteten i t-banenettet og forkorte reisetiden for mange.
  • Erstatte dagens busser med elektriske busser og busser med annen nullutslippsteknologi.
  • At minst 25 prosent av de kommunale parkeringsplassene i sentrum skal ha lademuligheter.

Utfasing av eiendomsskatten

Høyre sørget for at 1998 var det siste året Oslos innbyggere måtte betale eiendomsskatt for sine hjem, og Oslo kommune ble drevet i nesten 20 år uten eiendomsskatt. Etter maktskiftet i byen høsten 2015 vedtok Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt at det igjen skulle kreves inn eiendomsskatt i Oslo.

Eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer urettferdig og uavhengig av betalingsevne.

Oslo Høyre ønsker å fjerne eiendomsskatten i Oslo for boliger og næringseiendom, så raskt det lar seg gjøre i neste bystyreperiode. Dette må skje gjennom en nedtrapping slik at kommunens etater og virksomheter får tid til å gjøre nødvendig omstilling.

Siste nyheter