Grå analyse om grønne ambisjoner

Erling Dokk Holm har selektiv historieforståelse og en for enkel tilnærming til Oslo Høyres klimapolitikk.

Erling Dokk Holm skriver ofte interessant om byutvikling i Dagens Næringsliv. Innsikten i andre politiske temaer er ikke like imponerende. 19. september skriver han at Oslo Høyre har sittet i byråd i 18 år fordi partiet har «ført en tilnærmet sosialdemokratisk politikk». Analysen er gal. Her er noen eksempler:

  • Skole: Høyre har gått i bresjen for åpenhet om resultatene i skolen, kartlegging av ferdigheter og fritt skolevalg. Dette er sentrale forutsetninger for at Oslo- skolen er Norges beste skole. Venstresiden var og er fortsatt mot.
  • Eldreomsorgen: Høyre har alltid ment at eldre er gamle nok til å bestemme selv, og har innført fritt sykehjemsvalg, fritt brukervalg i hjemmetjenesten og åpnet for ideelle og private alternativer. Venstre­siden var mot, og fortsatt er det uklart hva de mener.
  • Omorganisering av offentlige tjenester med klarere ansvarsplassering og mulighet til å følge pengene: Høyre har gjennomført profesjonalisering av kommunens eiendoms­forvaltning, kollektivtrafikk, sykehjemsforvaltning for å trekke frem noen eksempler. Venstresiden var mot.
  • Eiendomsskatt: Høyre fjernet eiendomsskatten i Oslo helt i 1999. Venstresiden var mot, og ønsker nå å innføre skatten på nytt.

Dokk Holm mener at Oslo Høyre er «i utakt med velgerne». Nesten hver tredje velger stemte på Oslo Høyre ved kommune­valget. Oslo Høyre oppnådde det nest beste valgresultatet siden 1987. Det tyder på at velgerne er uenige med Dokk Holm.

Oslo får internasjonal anerkjennelse
Dokk Holms kjernekritikk er imidlertid at Oslo Høyre er «ambisjonsløs» i miljøpolitikken. Dette bygger han på en sykkeltur i Dronning Eufemias gate.

At Oslo er den kommunen i Norge som ligger desidert lengst fremme i klima- og miljøpolitikken hopper han elegant bukk over.

Oslo høster internasjonal anerkjennelse for vårt fremtidsrettede miljø- og klimaarbeid, og deltar i C40-nettverket (verdens 40 største megabyer), som eksempel på hva det er mulig å få til hvis det føres ambisiøs klimapolitikk i byene.

Miljø – en av våre tre hovedsaker
Miljø var en av våre tre hovedsaker ved valget, og bygget videre på det vi de siste årene har fått til:

  • Miljøvennlig arealplanlegging ved all ny byutvikling. Fortetting rundt kollektivknutepunkt som har redusert transportbehov, og gjør det enkelt å leve uten bil.
  • Miljøsertifisering av alle kommunens virksomheter og utfasing av fossil olje i alle kommunale bygg.
  • Stort løft for kollektivtrafikken: Nye t-banevogner, utvidelser av t-banenettet, flere avganger, femminuttersruter på trikken, sanntidsinformasjon på holdeplassene, universell utforming for å trekke frem noe. Resultatet er at nær 80 prosent reiser kollektivt i rushet i Oslo, og at andelen som kjører bil har gått ned samtidig som kollektiv­andelen har gått opp.
  • Innført et av verdens mest avanserte avfallshåndteringssystem. Matavfallet går til produksjon av biogass som benyttes på busser og avfallsbiler. Doblet fjernvarmekapasiteten. Spillvarme fra hovedkloakken brukes også til å varme vann og boliger.
  • Brukt offentlig innkjøpsmakt til å bygge miljøvennlige bygg og bestille busser som går på biogass, hydrogen, bioetanol og andre miljøvennlige alternativer.
  • Støttet Enøk-tiltak i husholdningene gjennom kommunens eget klima- og energifond siden 1997.

Det er ikke uten grunn at Oslo får mye skryt av miljøbevegelsen, vi er nemlig allerede i gang med det grønne skiftet.

Verdens elbilhovedstad
Hvis Dokk Holm har lest Oslo Høyres program for neste periode, vil han se at vi forsterker innsatsen ytterligere. Nye trikker skal kjøpes inn, t-banen skal utvides til A-hus og Fornebu, ny sentrumstunnel for t-banen skal planlegges og det skal fases inn elektriske busser.

Oslo Høyre ønsker både miljø­differensierte satser i bomringen og vi åpner for tidsdifferensiering. Hele Oslos kollektivtransport skal være fossilfri innen 2020, og vi er på god vei allerede.

Samtidig er vi hele verdens elbilhovedstad. Oslo kommune vil om kort tid kun ha elektriske biler i egen tjenesteproduksjon. Oslo kommune har også ambisjoner om å realisere fullskala anlegg for fangst av CO2 på avfallsforbrennings­anlegget på Klemetsrud.

Regjeringen bidrar til grønnere økonomi
Dokk Holm kritiserer også den nasjonale miljøpolitikken. Igjen mangler han innsikt. Regjeringen er i gang med betydelige tiltak innenfor transport, energi og industri som vil bidra til å frikoble vekst og utslipp og bidra til omstilling til en grønnere økonomi.

Anbudskrav og – støtte til nye elektriske ferger og skip, renere industriproduksjon, mer fornybar energi, bedre rammevilkår for grønne datasentre, videreføring av elbilfordelene, statlige retningslinjer for miljøvennlig arealplanlegging, utfasing av fossil olje i statlige bygg, forbud mot fossil olje i husholdningene og bedre rammevilkår for biogass, biodiesel og bioetanol er bare noen av tiltakene.

Norge skal nå samarbeide med Europa om å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030, og vi skal ta store utslippsreduksjoner hjemme. Petroleumssektoren inngår i EUs kvotesystem, der utslippene skal reduseres med 43 prosent innen 2030.

Dokk Holm har selektiv historieforståelse og en for enkel tilnærming til Oslo Høyres klimapolitikk. Vi har store ambisjoner for klima­politikken, og vi er godt i gang med det grønne skiftet, både i Oslo og nasjonalt.

Dette innlegget er skrevet av Nikolai Astrup, leder i Oslo Høyre, og Stian Berger Røsland, byrådsleder Oslo.

Leserinnlegget sto først på trykk i Dagens Næringsliv 23. september.

Siste nyheter