Grønnere by med Oslo Høyre

Oslo skal være verdens mest miljø- og klimavennlige storby.

I denne artikkelen trekker vi frem noen av punktene fra vårt program om Oslo Høyres visjoner for at Oslo skal bli verdens mest miljøvennlige storby.

Les: Oslo Høyres program for perioden 2015- 2019.

Oslo Høyres viktigste tiltak for bedre transport og miljø er
– å bygge ut kollektivtrafikken
– at flere velger å sykle og gå i det daglige
– at boliger og næringsbygg oppfyller høye energi- og miljøkrav
– at boligbygging primært skal skje i nærheten av kollektivknutepunkt
– at avfall enten resirkuleres eller energigjenvinnes
– at fossile energikilder til oppvarming fases helt ut
– å redusere tungtransporten gjennom Oslo

Fremtidsrettet kollektivtrafikk

Bilkjøring og annen veitransport er den største enkeltkilden til klimagassutslipp i Oslo.

Kollektivtrafikken er derfor det viktigste virkemiddelet for et bedre bymiljø og for reduserte klimagassutslipp.

For å bygge fremtidens kollektivtrafikk vil Oslo Høyre derfor
– sette i gang bygging av bane til Fornebu og Ahus så raskt som mulig
– velge trasé og starte planleggingen av ny T-banetunnel som legges mellom sentrum og Tbaneringen
– bygge en tverrforbindelse for å koble sammen Grorud- og Furusetbanen med jernbane ved Nyland eller Grorud stasjon
-fornye og forbedre signalanlegget på T-banen
– at alle Ruters busser i byen skal være klimanøytrale innen 2020
– sikre bussene bedre fremkommelighet i byen, blant annet ved prioritering i lyskryss
– ha hyppigere avganger på nattbussene og utvide tilbudet til studentbyene
– prøve ut flere rutebåtferger som kan ta folk sjøveien i Indre Oslofjord
– legge til rette for trygg sykkelparkering (bike & ride) ved kollektivknutepunkt i ytre by
– være en pådriver for at Ruter og NSB etablerer flere innfartsparkeringsplasser i samarbeid med Akershus fylkeskommune

Les: Oslo Høyres hovedsaker 2015 – 2019

Grønn byutvikling

Oslo er en by som vokser i rekordfart.Veksten muliggjør en foredling av Oslos særpreg og gode bomiljøer, og gjør det mulig å videreutvikle byen og transformere gamle industriområder til nye,
moderne og miljøvennlige boligområder.

Nye utbygginger skal legge vekt på å skape gode byrom og møteplasser med variasjon og kvalitet. Det må bygges mer urbant, høyt og tett der infrastrukturen tåler det og kollektivtilbudet er best. Utviklingsområder skal sikres ny grønnstruktur.

For å utvikle byen i en moderne og bærekraftig retning vil Oslo Høyre derfor
– fullføre Fjordbyvisjonen med nye kulturbygg og boliger
– gi flere mulighet til å eie egen bolig
– fortette og bygge i høyden i nærheten av kollektivknutepunkt
– byutvikle og fortette området rundt Oslo S med flere høyhus
– videreføre områdesatsinger i Groruddalen, på Tøyen og i Oslo sør etter en grundig evaluering i samarbeid med staten
– ta vare på de sammenhengende småhusområdene som Oslo ennå har, Småhusplanen gir viktige rammer for fortetting i fremtiden
– gjennomføre trafikkanalyser i småhusområdene for å sikre trygg avvikling av gjennomfartstrafikk
– jobbe for mer variert boligbygging som rekkehus og småhus i Groruddalen

Klima- og energivennlige bygg

For å nå klimamålene er det avgjørende at byens bygninger er energieffektive og miljøvennlige.

For å bygge nye energivennlige bygg og renovere eksisterende bygninger vil Oslo Høyre derfor
– at alle nye kommunale bygg og alle bygg som skal totalrehabiliteres, skal ha passivhusnivå, eller at Klima- og energifondet skal gi støtte til fornybare energiformer som sol og vind og andre
energisparende tiltak
– kreve utfasing av oljefyring ved større ombygginger av eksisterende bygg
– bygge ut strømsystemer som tillater tilbakeføring på strømnettet i minst én bydel for å oppfordre til utbygging av alternative energikilder
– oppmuntre til flere «grønne tak» i indre by

Les: Oslo Høyres hovedsaker 2015 – 2019

En sykkelvennlig by

Å sykle, enten det er til jobb eller skole, er sunt for helsen og bra for miljøet. De viktigste tiltakene for å gjøre Oslo til en mer sykkelvennlig by er å bygge et nettverk av sykkelveier inn mot sentrum av byen og sørge for at syklister trygt kan dele bygatene med gående, busser og biler.

For å skape en sykkelvennlig by vil Oslo Høyre derfor
– bygge ut et sammenhengende helårs nettverk av sykkelveier inn mot sentrum i løpet av de neste fire årene
– ha bedre brøyting og feiing av gang- og sykkelveier
– redusere fartsgrensen utenom hovedveiene i indre by slik at biler og syklister kan dele gatene
– bygge flere sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkt og i sentrum av byen
– utvide bysykkelordningen utenfor Ring 2, spesielt ved studiesteder og større offentlige institusjoner, og til å kunne brukes av alle over 16 år
– bygge to sykkelekspressveier inn til Oslo sentrum
– merke opp eksisterende og nye gang- og sykkelstier med egne felt for gående og syklende
– oppheve forbudet mot å sykle til skolen
– prioritere markerte fremfor fysisk adskilte sykkelveier i utbyggingen av sykkelveier i indre by for å få fortgang i prosessen og bedre tilgjengeligheten raskere

Mer miljøvennlig bilkjøring

Folkeliv i byen innebærer at butikker, restauranter og kontorer må få varer levert og avfall hentet. Varelevering er en forutsetning for en levende by, og det er derfor viktig at transportnæringen har gode vilkår.

For å gjøre biltrafikken mer miljøvennlig vil Oslo Høyre derfor
– innføre miljødifferensiering i bomringen for å stimulere flere bilister til å gå over til miljøvennlige biler
– ha differensierte satser i bomringen for tungtransport, slik at denne transporten i størst mulig grad skjer utenom rushtiden
– redusere passeringsavgiften i bomringen på tider av døgnet med mindre trafikk
– sette opp flere ladestasjoner for el-bil over hele byen og sørge for ladestasjoner på innfartsparkeringer
– at kommunens virksomheter fullfører overgangen til nullutslippsbiler
– etablere flere bilfrie gater i sentrum og stenge enkelte gater i rushtiden for personbiler for å bedre fremkommeligheten for buss og trikk
– reservere enkelte gateparkeringsplasser for biler som inngår i en bildelingsordning
– bygge ut parkeringskapasitet under bakken tilknyttet de store ringveiene og tunnelene for å frigjøre areal på gateplan, blant annet ved å bygge parkeringshus under Fritjof Nansens plass,
Tullinløkka og Youngstorget
– innføre dynamisk prising av gateparkeringsplasser for å utnytte kapasiteten i gatenettet bedre
– utvide den nåværende parkeringsnormen for å øke antall parkeringsplasser under bakken
– sikre et tilstrekkelig antall gateparkeringsplasser for å imøtekomme behovet til beboere, næringsdrivende og besøkende
– gi fordeler til klimavennlige varebiler i sentrum
– ha reduserte fartsgrenser utenfor hovedveiene for å gjøre det mindre attraktivt med gjennomkjøring i boligområder og nær skoler
– endre regelverket for drosjer slik at disse ikke kan benytte tomgangskjøring på sommeren, og innføre krav om null- eller lavutslippsstandard for alle nye drosjer
– bygge planfrie overganger ved knutepunkter som Vinderen, Slemdal og Holtet
– oppheve dagens løyveordning for drosjer og erstatte denne med en godkjenningsordning for drosjesentraler og en sertifiseringsordning for den enkelte sjåfør
– bygge lokk eller tunnel over deler av E6 i Groruddalen for å legge til rette for nye byutviklingsprosjekter

Blågrønne Oslo

Marka og byparkene er Oslos grønne juveler som gir alle oss som bor i byen, naturopplevelser, mosjon og rekreasjon rett utenfor stuedøren.

For å bevare og utvikle det blågrønne Oslo vil Oslo Høyre derfor
– bevare og verne byens parker og grøntområder mot utbygging
– verne marka gjennom aktiv bruk og derfor tillate at det i noen områder i den bynære marka settes opp installasjoner til bruk i idrett og annen aktivitet
– ha egne områder for lufting av hunder i de største parkene, og for øvrig innføre båndtvang året rundt i byens parker
– arbeide for at flere av byens strender skal tilfredsstille de internasjonale miljøkravene for en Blått Flagg-sertifisering
– sette av arealer til offentlige tilgjengelige parkområder ved alle større områdeutbygginger

Moderne og bærekraftig avfallshåndtering

Alt husholdningsavfall i Oslo skal gå inn i en kretsløpsbasert avfallshåndtering der avfall kildesorteres og deretter resirkuleres eller energigjenvinnes.

For å sikre miljøvennlig håndtering og utnyttelse av avfallet vårt vil Oslo Høyre derfor
– gjøre kildesortering i husholdninger, offentlig virksomhet og næringsvirksomhet obligatorisk
– supplere søppelbøttene i gatene og parkene med små returpunkter for glass, plast, papir og tomflasker og øke kapasiteten på disse
– prøve ut en egen ordning med returpunkt for kildesortering av glass og metall i sameier og borettslag
– redusere avfallsgebyrer til sameier og borettslag som installerer nedgravde og lukkede-avfallsbeholdere
– at alle større bolig- og næringsprosjekter skal installere avfallssug

Les: Oslo Høyres program for perioden 2015- 2019.

Les: Oslo Høyres hovedsaker 2015 – 2019

Siste nyheter