Staten og Oslo kommune er enige om å inngå et nytt samarbeid for en 10 års periode fra 2017 om videre områderettet innsats i Groruddalen. Innsatsområdene er barnehage/skole, sysselsetting og nærmiljø.

Viktig dag for hele byen
Intensjonsavtalen mellom staten og Oslo kommune ble undertegnet av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i Ammerudlia barnehage i Groruddalen i dag.

– Dette er en viktig dag – ikke bare for Groruddalen, men for hele byen. Målet for den nye satsingen er at alle innbyggerne i Groruddalen skal ha trygge og gode bo- og oppvekstvilkår, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Det er bra at staten nå forplikter seg til å fortsette samarbeidet om Groruddalssatsningen i ti år fremover. Det gir Oslo kommunes virksomheter både forutsigbarhet og langsiktighet i arbeidet vi gjør i utsatte områder. Intensjonsavtalen legger opp til en konkretisering av innsatsen. Tiltakene i barnehager, skoler og nærmiljøer i denne delen av byen har vist seg å gi gode resultater for trivsel, integrering og videre utdanning. Det skal vi gjøre mer av. I avtalen skal vi også fokusere på tilrettelegging for økt sysselsetting, slik at flere grupper kan bidra i arbeidslivet, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Nyttige erfaringer
Staten og Oslo kommune har samarbeidet i 10 år for å forbedre miljø- og leveforhold i Groruddalen. Avtalen avsluttes i 2016. Satsingen har gitt gode resultater.

– Det er likevel lokalområder i Groruddalen som har betydelige utfordringer. Vi vil bygge videre på den innsatsen som er gjort for å sikre en fortsatt positiv utvikling blant annet gjennom god integrering og bidra til at flere kan bli økonomisk selvstendige, sier Sanner.

– Mange av dalens områder er i rask endring når det gjelder befolkningssammensetning, trafikk og boområder. Vi har hatt god dialog med innbyggere og fått nyttige erfaringer i årene som har gått og dette skal vi bygge videre på framover, sier Røsland.

Vil lære av Oslo
Nå starter en felles utvikling et nytt program som iverksettes fra 2017. Programmet skal evalueres halvveis i 10-årsperioden.

– Oslo er best i landet på å tilby tjenester tilpasset en mangfoldig befolkning. Kostholds- og aktivitetsprosjekter i barnehagene, utendørs treningsapparater i parkområder og ekstra oppfølging av gravide, er eksempler på tiltak som har blitt realisert som et resultat av satsningen. Gjennom en fortsatt satsing i Groruddalen vil vi utvikle tjenestene videre, sier Røsland.

– Det er viktig at vi forbereder oss godt for at tiltakene vi setter i verk skal ha best mulig effekt. Vi vil blant annet legge vekt på at innsatsen koordineres mellom kommune og stat, sier Sanner.

– Staten vil være med på satsingen for å kunne lære mer om hvordan ny kunnskap utviklet i Oslo og i Groruddalen kan tas i bruk i andre byer og kommuner i hele landet, avslutter Sanner.