Helsepolitikken er vedtatt

Denne uken vedtok vi første kapittel av det som skal bli det mest retningsgivende dokumentet for Oslo de neste fire årene, nemlig Oslo Høyres program 2015-19.

Godt over 100 endringsforslag hadde kommet inn på forhånd, noe som understreker det levende partidemokratiet vi har i Oslo Høyre. Etter en innholdsrik debatt ble et godt kapittel enda bedre.

I kapittelet vi vedtok legges grunnlaget for vår helse-, sosial-, arbeid- og integreringspolitikk. Oslo skal få et utvidet og forbedret tilbud innen eldreomsorg, psykisk helse, skolehelsetjenesten og generelle helsetjenester. De vedtatte punktene står fjellstøtt på et fundament av individets ukrenkelighet og verdighet.

Livskvalitet og muligheter
Oslo skal være en by hvor vi føler trygghet for egen velferd og hvor vi kan leve godt gjennom hele livet. Tilbudet til dem som trenger hjelp og støtte skal være av høyeste kvalitet enten det er det offentlige eller private som yter tjenesten. Tilbudet skal også være basert på oppdatert forskning, undervisning og innovasjon.

Eldreomsorgen skal være tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Ved å ta i bruk hjemmebaserte tjenester og ny velferdsteknologi skal Oslo Høyre være med på å utvikle tilbudet som morgendagens pleietrengende og eldre kommer til å etterspørre. Alle gode krefter skal inviteres til å delta i utformingen av fremtidens eldreomsorg.

Nikolai Astrup, leder av Oslo Høyre.
Nikolai Astrup, leder av Oslo Høyre. Foto: nyebilder.no

For å ivareta den enkeltes verdighet og selvstendighet, er målet at flest mulig skal kunne bo i egen bolig så lenge som mulig. Å bli gammel ikke er ensbetydende med å være pleietrengende. Oslo skal ha et mangfoldig offentlig velferdstilbud slik at personer i alle aldersgrupper med ulike tjenestebehov kan leve et aktivt liv.

Oslo og Akershus opplever en kraftig befolkningsvekst som også medfører et press på sykehuskapasiteten i hovedstadsområdet. Oslo Høyre vil bidra til å få på plass en langsiktig plan for utvikling og forbedring av helse og rehabiliteringstilbudet av sykehustilbudet i hovedstadsområdet.

På representantskapet ble det også vedtatt at Oslo Høyre vil se på hvordan Aker sykehus igjen kan bli et av Oslos lokalsykehus. Oslo Høyre tar utfordringene befolkningsveksten i området gir oss.

Verdighet gjennom å bidra
Av konkrete endringsforslag som fikk representantskapets tilslutning, kan det trekkes frem at Oslo Høyre gikk inn for å styrke og sentralisere opplæringen av tilsynene for hjemmetjenester og sykehjem og å innføre en helhetlig modell for selvmordsforebygging i Oslo-skolen.

Oslo Høyre mener at selvstendighet og verdighet blir til gjennom å bidra i samfunnet. Byens velferdstilbud skal hjelpe flest mulig til aktivisering, utdanning og arbeid. Det legges klare forventninger om aktivisering og deltakelse til grunn.

Som tidligere byrådsleder Erling Lae har sagt: «Det er ikke hardt å komme med krav eller forventninger i tilknytning til sosialhjelpen. Det er å vise respekt.»

Fortsetter 24. januar
Programprosessen til nå har vært solid. Oslo Høyres medlemmer og mange programutvalg har jobbet med programmet over lengre tid nå og de har hatt mange gode ideer og løsninger som vil fornye og forbedre politikken vår. Jeg ønsker å rette en takk til komiteens leder Øystein Sundelin for sin gode ledelse.

Resten av oppgaven er nå opp til Oslo Høyres representantskap og redaksjonskomiteen. Etter årsmøtets slutt 24.januar er jeg trygg på at vi kan gå valgkampen i møte i visshet om at vi har Oslos beste politiske program.

Siste nyheter