Her er Oslo Høyres bystyreprogram

Bystyreprogrammet for 2015-2019

Her er Oslo Høyres nye bystyreprogram:

Oslo Høyre har arbeidet bystyreprogrammet i hele 2013. Det har blitt et meget godt program for fremtidens Oslo.  Tekst: Lene Haug // Foto: Hans Borge Frogner Høyres medlemmer har i stor grad bidratt i dette arbeidet i alle faser. Det å vedta et godt partiprogram er spennende og engasjerende arbeid. Oslo Høyre har en svært demokratisk programprosess der alle medlemmer og ikke minst velgerne inviteres til å komme med innspill. Resultatet av arbeidet med nytt bystyreprogram kan du se her >>  

Frogner Høyres medlemmer har vært sterkt involvert i arbeidet med Oslo Høyres program

I møte med velgerne:

Allerede våren 2014 var Frogner Høyres medlemmer ut på gater og torg og spurte velgerne om gode innspill til programmet. På mange av våre aksjoner hadde vi med oss en postkasse der velgerne kunne legge sine forslag.

I programkomiteén:

Arbeidet med Oslo Høyres program startet allerede tidlig i 2014 med at Oslo Høyre nedsatte en stor programkomité. Programkomieens bestod av: Øystein Sundelin (leder), Anniken Hauglie (nestleder), Hermann Smith-Sivertsen Mariette Bøe Konrad Værnes Stian Haraldsen Eirik Lae Solberg Stian Berger Røsland Jenny Clemet von Tetszchner Tom Erlend Skaug Helle Tjaberg Saida Begum Anne Rygg James Stove Lorentzen Ola Kvisgaard (Frogner Høyre leder)

I temagruppene:

I første halvår 2014 ble det organisert fem temagrupper som skulle komme med innspill til programkomitéen på fem områder: Levende by, Trygg by, Grønn by, Skapende by og Smart by. Frogner Høyre var spesielt aktive i temagruppen Levende by, som Frogner Høyres leder Ola Kvisgaard ledet, og der Astrid Nøklebye Heiberg og jeg også var medlemmer. Vi hadde mange møter utover våren og leverte i juni våre innspill til Oslo Høyres helse-, sosial- og kulturpolitikk. Bård Standal, Frogner Høyres tidligere leder, deltok i tillegg i arbeidet til temagruppen Skapende by. 26. august presenterte programkomitéen sitt førsteutkast til program. Deretter var det duket for nye runder. Førsteutkastet ble sendt bydelsforeninger, sideorganisasjoner og enkeltmedlemmer for innspill.

I Interessegruppen for helse- og sosialpolitikk:

Ola Kvisgaard og jeg fortsatte arbeidet, spesielt med helsepolitikken gjennom vårt engasjement i Interessegruppen for helse- og sosialpolitikk i Oslo Høyre. I denne gruppen er dessuten Bjørn Bangvoll medlem. Programkomitéen mottok mange innspill og arbeidet med sitt endelige utkast frem til  1. november, da andreutkastet, som var programkomitéens innstilling sendt til alle medlemmer. Kapitlene om Oslo Høyres helse- og sosialpolitikk ble behandlet i representantskapet allerede 24. november, derfor hadde Interessegruppen for helse- og sosialpolitikk hektisk møtevirksomhet i november for å komme med flere innspill og forslag som ble behandlet på møtet. Blant annet arrangeret Bjørn Bangvoll og jeg et fagseminar for gruppen der målet var økt fokus på barn og unges psykiske og sosiale helse. Møtet fikk stor pressedeking i Østlandssendingen.no.

I Oslo Høyres representantskap

Bjørn Bangvoll, Ola Kvisgaard og jeg holdt flere innlegg på representantskapsmøtet 24. november og jeg fikk gjennomslag for tilleggsforslaget om å innføre en helhetlig modell for selvmordsforebygging i Osloskolen.

I samarbeid med andre bydelsforeninger:

Frogner Høyre hadde også  flere møter med de andre vestforeningene; Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker og forberedte endel felles innspill. Deretter avholdt bydelsforeningene egne medlemsmøter for å diskutere Oslo Høyres program. Vestforeningene samarbeidet blant annet å å lage et nytt kapittel om arbeidsgiverpolitikk. Kapittelet ble til alles store glede vedtatt på Oslo Høyres årsmøte i januar.

Med stort medlemsmøte:

I desember inviterte Frogner Høyre på et stort medlemsmøte for å diskutere de øvrige kapitlene i Oslo Høyres program. Medlemmene ble oppfordret til å sende inn skriftlige innspill på forhånd. Det var stort oppmøte på møtet, som resulterte i mange innspill signert Frogner Høyre. Noen av innspillene ble sendt inn som felles innspill fra alle vestforeningene og andre med kun Frogner Høyre som forslagsstiller.

Private forslag:

Det er også mulig for medlemmer av Oslo Høyres representantskap å sende inn private forslag. Dette er gjerne siste mulighet dersom medlemmene ikke har fått gjennomslag i egen bydelsforening eller får idéer i siste liten. Det gjorde blant annet Marcus Bøhn som ønsket å styrke av kulturavsnittet i programmet med en mer omfattende tekst.

Redaksjonskomitéen:

Fristen for å sende inn innspill til behandling på årsmøtet var første virkedag etter nyttår og de ivrigste møttes endog mellom jul og nyttår for å skrive forslag sammen. Etter at fristen har gått ut, setter en ny komité seg ned for å se på alle forslag, det er redaksjonskomitéen. Når andreutkastet er levert er nemlig programkomitéen ferdig med sin jobb, de har levert sitt forslag. Redaksjonskomitéen setter seg derfor ned med alle forslag og går igjennom dem og programmet med et nytt blikk. De lager et voteringshefte med alle forslagene og ved siden av skriver de hvilke forslag de anbefaler vedtatt og hvilke forslag de anbefaler avvist. Derson redaksjonskomitéen anbefaler et forslag et vedtatt er det store sjanser for at årsmøtet vil stemme for forslaget, dersom de anbefaler å avvise forslaget derimot minker sjansen dramatisk. Derfor er det viktig å få redaksjonskomitéen til å anbefale forslagene og lurt å kontakte medlemmer der for å forklare dem hvorfor det er gode forslag.

I delegasjonsmøtet:

Cirka en uke før årsmøtet avla redaksjonskomitéen sin innstilling. Da var tiden inne for å avholde delegasjonsmøte for Frogner Høyres medlemmer i representantskapet. På delegasjonsmøtet gjennomgår medlemmene alle forslagene og ser på anbefalingene fra redaksjonskomitéen. Det diskuteres hvilke av forslagene, som ikke er anbefalt, men som representantene vil opprettholde og hvilke forslag noen bør gå på talerstolen for å fremme. Oppgavene blir fordelt mellom delegatene. Forslag fra andre foreninger og private forslagsstiller blir også diskutert. Frogner Høyre planla sin taktikk for årsmøtet svært godt og fikk både på grunn av gode forberedelser og ikke minst gode forslag stort gjennomslag på Oslo Høyres årsmøte.

Siste nyheter